Om oss

21.02.2017

Vi løfter og inspirerer!

Bergen Næringsråd er den største medlemsorganisasjonen for næringslivet i Bergensregionen med over 3200 medlemmer, som til sammen representerer mer enn 100.000 arbeidstakere.

  • Vi skal bidra til å sikre gode vekstvilkår for næringslivet gjennom langsiktig og sterk lokal, regional og nasjonal gjennomslagskraft.

  • Vi fungerer som brobygger mellom bedrifter, politikk/forvaltning og forskning

  • Vi skal fremme våre medlemmers interesser gjennom synliggjøring, påvirkning og nettverksbygging.


Hvordan gjør vi dette?

Bergensregionen utgjør et sterkt og mangfoldig næringsliv med sterke bransjer og verdensledende miljøer. Bergen Næringsråd skal vise frem mangfoldet og styrken i regionens næringsliv. Vi synliggjør næringslivet, næringslivets viktigste saker, og våre medlemmer gjennom aktiv bruk av sosiale medier, bransjespesifikke særtrykk, kronikker og dagsaktuelle saker i media.

Bergen Næringsråd har regionens største møtearena for næringsliv i kontakt med politikk, forvaltning, forskning og høyere utdanning. Her settes dagsaktuelle tema på dagsorden og til debatt.

Bergen Næringsråd er et unikt nettverk mellom ulike næringsaktører og mellom næringslivet og omverdenen.

Bergen Næringsråd setter dagsorden i aktuelle næringspolitiske saker, gjennom media og i kontakt med politiske miljø.
Vår strategi for 2021 - 2030


All vår fremtreden og arbeid preges av våre verdier

Handlekraftig
Bergen Næringsråd skal sette dagsorden ved å være aktiv og oppfølgende i sitt arbeid. Vi skal vise vilje til å gjennomføre saker og finne løsninger.

Modig
Bergen Næringsråd vil vise en positiv og engasjert holdning, og tørre å ta et standpunkt til det beste for vår regions næringsliv.

Troverdig
Bergen Næringsråd skal gjøre et grundig arbeid og vi ønsker å fremstå som en seriøs og ærlig organisasjon. Styret, sekretariatet, ressursgrupper og nettverk er alle bærebjelker i et troverdig næringsråd.

Vi tar FNs bærekraftsmål på alvor! 

Vi er en ambassadør for bærekraftig næringsliv og utvikling, og er medlem i SKIFT – næringslivets klimaledere. Sammen er vi en pådriver for at Norge når sine klimamål innen 2030. Gjennom samarbeidet har vi blant annet signert følgende forpliktelser:

Grønnvaskingsplakaten
10 prinsipper for grønt innkjøpsvett
Næringslivsoppropet for økt CO2-avgift
10 prinsipper for sirkulært næringsliv