Partienes næringspolitiske toppsaker

26.08.2019

Det nærmer seg valg, og et valg som er svært viktig for Bergen. Aldri har vi sett så store bevegelser i velgermassen, og i skrivende stund er det helt uklart hvilket byråd som kommer til å styre Bergen etter valget.

Bergen Næringsråd jobber med næringspolitikk hver dag, samtidig som vi er partipolitisk nøytrale.  Derfor kommer vi ikke til å anbefale et parti fremfor et annet, men hva man bør ta i betraktning når man bruker stemmeseddelen sin. Under har vi laget en oversikt over hvilke næringspolitiske saker de ulike partiene selv vektlegger.

Trykk her for å se hva vi i Bergen Næringsråd mener er viktigst for regionens næringsliv.

Vi håper dere alle bruker stemmeretten 9. september.  Godt valg!

 

SAK 1

SAK 2

SAK 3 

Arbeiderpartiet

ARBEID TIL ALLE SOM JOBB NUMMER ÉN

DYRKE OG STYRKE BERGENS EGENART SOM HAVBYEN

SKAPE EN ATTRAKTIV BY Å BO I

Folkeaksjonen Nei til Bompenger

Redusere bompengetrykket i Bergen

Bedre næringstilbud til nyetablerte

Redusere antall plan- og byggesaker

Fremskrittspartiet

REVERSERE KOMMUNEPLANENS AREALDEL

FJERNE EIENDOMSSKATTEN
OG YTRE BOMRING 

FJERNE OG FORENKLE BYRÅKRATISKE BESTEMMELSER OG EFFEKTIVISERE KOMMUNENS SAKSBEHANDLINGSTID 

   

Høyre

FRA NEI-KOMMUNE TIL JA-KOMMUNE

RASKERE BEHANDLINGSTID 

LAVERE EIENDOMSSKATT

Kristelig Folkeparti

BYGGE BYBANE

INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

GRUNDERSKAP OG INNOVASJON

Miljøpartiet de Grønne

ØKE ANTALLET GRØNNE ARBEIDSPLASSER OG BEDRIFTER I BERGEN

SAMARBEIDE MED BEDRIFTER FOR Å NÅ BERGENS KLIMAMÅL OM NULLUTSLIPP INNEN 2030

STØTTE LOKAL MAT- OG TJENESTEPRODUKSJON

Rødt

TRYGGERE ARBEIDSLIV

GRØNN INDUSTRI OG ENERGI

REDUSERE CRUISETURISMEN

Senterpartiet

NÆRINGSAREAL

KOMPETANSE, FORSKING OG UTVIKLING

SYNERGI I BERGENSREGIONEN

Sosialistisk Venstreparti

ARBEID TIL ALLE

OFFSHORE VINDINDUSTRI

FAGARBEIDERE OG LÆRLINGER

Venstre

BYBANEN

SERVERING- OG UTELIVSNÆRINGEN

KULTURNÆRINGEN


Under her ser du de ulike partienes begrunnelse for deres valg av disse næringspolitiske sakene:

Arbeiderpartiets næringspolitiske toppsaker:

// ARBEID TIL ALLE SOM JOBB NUMMER ÉN

Hvorfor er denne saken viktig?
Høy sysselsetting er en grunnpilar i næringsutviklingen. Sikrer velferd, skatteinngang og konkurransekraft for næringslivet

Hvordan skal dere skape endring i saken?
- Hele, faste stillinger i kommunen
- Flere lærlingplasser
- Tett samarbeid med næringsliv og FoU for å skape flere arbeidsplasser

// DYRKE OG STYRKE BERGENS EGENART SOM HAVBYEN

Hvorfor er denne saken viktig?
Bergen har de beste forutsetningene for å være en verdensledende by innen marin og maritim forskning og næring. Bergen bør ta posisjonen som en motor for vekst, utvikling og innovasjon på Vestlandet.

Hvordan skal dere skape endring i saken?
- styrke Havbyen Bergen med et tettere samarbeid mellom næringen, utdannings- og forskningsmiljøer og kommunen 
- Tett samarbeid med næringsliv og utdanningsinstitusjoner som ønsker å gjøre bærekraft til et konkurransefortrinn

// SKAPE EN ATTRAKTIV BY Å BO I

Hvorfor er denne saken viktig?
Bergensregionen må være en attraktiv næringsregion som tiltrekker seg og beholder den beste arbeidskraften. Da må kommunen være en attraktiv kommune å bo i for mennesker i alle aldre.

Hvordan skal dere skape endring i saken?
- Gode skolebygg, full barnehagedekning, der folk bor.
- Satse på den internasjonale skolen
- Fremtidsrettet, miljøvennlig og sunn byutvikling
- Gode og forutsigbare kommunale tjenester
- Et kollektivtilbud i verdensklasse

 

FNBs næringspolitiske toppsaker:

// REDUSERE BOMPENGETRYKKET I BERGEN

Hvordan skal dette skje?
Rive 15 bomstasjoner og gi næringsliv bedre vilkår.


// BEDRE NÆRINGSTILBUD TIL NYETABLERERE

Hvordan skal dette skje?
Gjøre næringsavdelingen mer synlig og åpen.


// REDUSERE ANTLL PLAN- OG BYGGESAKER

Hvordan skal dette skje?
Restrukturere og prioritere i avdelingene

FrPs næringspolitiske toppsaker:

// REVERSERE KOMMUNEPLANENS AREALDEL, KPA2018

Hvorfor er denne saken viktig?
Byrådets forslag til KPA som ble vedtatt før sommeren setter altfor stramme rammer. Byrådet har blant annet fjernet cirka 7000 mål med tidligere godkjente boligarealer. Dette gir null forutsigbarhet for grunneiere og næringslivet.
Ytre bydeler vil også stagnere når all ny boligutbygging skal konsentreres til sentrum og langs bybanetraseen.
FrP vil ha en arealpolitikk som gir vekst og utvikling i hele Bergen, og en kommune med et tydelig JA-stempel. Vi vil spille på lag med næringslivet og sikre forutsigbarhet. 

Hvordan skal dere skape endring i saken?
FrP vil forkaste kommuneplanens arealdel KPA2018. Vi ønsker å videreføre KPA fra 2010 og rullere denne i løpet av bystyreperioden 2019-2023. FrP vil også oppheve de fire prinsippsakene vedtatt av bystyret i 2016/2017.

- Strategisk temakart BERGEN 2030
- Parkering
- Byskikk og byggehøyder
- Flystøy og utvidelse av flyplass med ny rullebane.

FrP vil jobbe for forutsigbarhet og god tilgjengelighet for næringsliv.


// FJERNE EIENDOMSSKATTEN OG YTRE BOMRING

Hvorfor er denne saken viktig?
Eiendomsskatt er en usosial skatt som rammer blindt og uavhengig av hva du tjener. Det er i tillegg en ekstra kostnad for lokalt næringsliv. Eiendomsskatt på næringseiendommer gjør all næringsvirksomhet dyrere og mindre konkurransedyktig.
Bompenger rammer også næringslivet kraftig. Konsekvensene av økte bompenger og flere bomstasjoner er økt fraflytting og færre arbeidsplasser i Bergen
Næringslivet er avhengig av bilen for å lever varer og tjenester til bergenserne. Skal næringslivet ha en levedyktig fremtid i Bergen må ytre bomring fjernes.


Hvordan skal dere skape endring i saken?
FrP har programfestet at vi ikke ønsker å bygge Bybanen til Åsane. Får vi stanset videre bybaneutbygging vil en også kunne fjerne ytre bomring og slik lette den økonomiske belastningen for både innbyggere og næringsliv.
Det er stort potensiale til å effektivisere driften i Bergen kommune. Bare i løpet av de siste fire årene har det blitt ett tusen flere ansatte i Bergen kommune. Det har blitt dobbelt så mange direktører, og det har blitt etablert flere nye etater med egne administrasjoner.
FrP vil kutte i byråkratiet og effektivisere offentlig sektor. Ved å redusere løpende driftskostnader og  kutte i byråkratiet vil det være fult mulig å fjerne eiendomsskatten og samtidig levere gode tjenester til bergenserne.


// FJERNE OG FORENKLE BYRÅKRATISKE BESTEMMELSER OG EFFEKTIVISERE KOMMUNENS SAKSBEHANDLINGSTID

Hvorfor er denne saken viktig?
Hovedoppgaven innen næringspolitikken er å stimulere til økt verdiskapning og flere arbeidsplasser. Bergen skal være en serviceinnstilt kommune og en attraktiv by for alle bedrifter. I løpet av de siste fire årene har imidlertid saksbehandlingstiden økt kraftig, og saksbehandlingstiden på en reguleringsplan ligger i snitt på cirka ett år. Denne utviklingen kan ikke fortsette.

Hvordan skal dere skape endring i saken?
FrP har blant annet foreslått å konkurranseutsette byggesaksbehandlingen.
Vi ønsker samtidig å gi et tydelig signal på at det er på tide å hente frem JA-stempelet. Bergen trenger vekst, optimisme, og en kommune som spiller på lag med næringslivet.

 

Høyres næringspolitiske toppsaker:

// FRA NEI-KOMMUNE TIL JA-KOMMUNE 

Hvorfor er denne saken viktig?
Dagens byråd har ofte en negativ holdning til nye prosjekter og sier ofte nei i stedet for å gå i konstruktiv dialog for å finne gode løsninger. Dette gjør Bergen til en mindre attraktiv by å drive næring i.

Hvordan skal dere skape endring?
Dette må endres gjennom en kulturendring i kommunen som må iverksettes fra toppen. Vi må vekk fra en gjennomgående tanke om at en skal finne feil og hindre og endre dette til å være konstruktiv og se hvordan kommunen kan være med å legge til rette i stedet.
Kommunen skal ikke si ja til alt, men utgangspunktet i en Høyre-styrt kommune skal være at vi leter etter grunner til å si ja fremfor grunner til å si nei.


// RASKERE BEHANDLINGSTID

Hvorfor er denne saken viktig?
Dagens lange behandlingstid gjør at innbyggere og utbyggere ikke får nødvendig framdrift i prosjektene sine. Det er i dag et for stort usikkerhetsmoment og utgjør en risiko ved prosjekter i Bergen som ikke er akseptabel – og som gjør vår by mindre attraktiv å investere i.

Hvordan skal dere skape endring?
Høyre vil ha en mer overordnet og mindre detaljert Kommuneplan (KPA) Vi vil ha færre plannivå for å få enklere prosesser, og i saker der fagetaten og utbygger er enig ønsker vi at saker skal kunne gå direkte videre til bystyrebehandling – uten å måtte gå innom byrådet først.

//  LAVERE EIENDOMSSKATT

Hvorfor er denne saken viktig?
Vi ønsker å redusere eiendomsskatten og på sikt fjerne den helt. Dette for å lette skattebyrden for bergenserne. Det er allerede mange faktorer som gjør det dyrt å drive i Bergen og Norge, og kommunen må ikke øke denne byrden ytterligere gjennom unødvendig høy eiendomsskatt

Hvordan skal dere skape endring?
I vårt alternative budsjett for 2019 har vi vist hvordan vi skal trappe ned eiendomsskatten. En betydelig del av inndekningen er et omstillingsprogram i Bergen kommune der vi gjennom mer effektiv drift skal frigjøre en del ressurser.
De siste årene har antall ansatte i sentraladministrasjonen økt betydelig, denne utviklingen ønsker vi å stoppe.
En mer effektiv drift gir lavere skatt og bedre tjenester for alle.

 

 

KrFs næringspolitiske toppsaker:

// BYGGE BYBANE

Hvorfor er denne saken viktig?
Fordi bybane skaper grønn utvikling og vekst for næringslivet. Bybanen er mer enn et transportmiddel. Den binder sammen byen og skaper muligheter for næringslivet så vel som kommunen. Bybanen er også en svært effektiv trafikkrydder som gjør det mulig komme seg køfritt hvor som helst i Bergen

Hvordan skal dere skape endring i saken?
KrF er garantist for fortsatt utbygging av bybanen.


// INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

Hvorfor er denne saken viktig?
Fordi mange med ulike funksjonshemninger blir holdt utenfor arbeidslivet til tross for at det kun trengs litt tilrettelegging. Dette er ressurssterke mennesker vi trenger i næringslivet. Vi har ikke råd til å la være.

Hvordan skal dere skape endring i saken?
- arbeidstiltak rettet mot arbeidstakere med «hull» i CV-en
- at minst 5 % av alle nyansatte i Bergen kommune skal være personer med «hull» i CV-en eller med nedsatt funksjonsevne
- Gjennomgående universelt utformet infrastruktur og byrom

// GRUNDERSKAP OG INNOVASJON

Hvorfor er denne saken viktig?
Bergen KrF vil gi næringslivet forutsigbare rammer som legger til rette for bærekraftig verdiskaping med hensyn til både etikk, økonomi og miljø. Fremtidens arbeidsplasser er kunnskapsbaserte, og selskapene som vil lykkes er de som er best på innovasjon, kunnskapsutvikling og kommersialisering.

Hvordan skal dere skape endring i saken?
- at klima- og miljøvennlige løsninger integreres på alle områder
- å etablere fond for sosial innovasjon, som skal støtte oppstart og videreutvikling av nye, ideelle prosjekter som har til hensikt å løse sosiale og strukturelle utfordringer
- kommunen skal ta en mer aktiv rolle i den Bergenske StartUp-scenen gjennom aktiv tilrettelegging av både arealer og annen praktisk oppstartshjelp for nye virksomheter og inkubatormiljø. Bergen skal videreføre partnerskap til Finance Innovation, Medieklyngen, PropTech Innovation, Helse Campus Alrek og andre aktuelle innovasjonsmiljø i byen.

Rødts næringspolitiske toppsaker:

// TRYGGERE ARBEIDSLIV

Hvorfor er denne saken viktig? 
Et trygt og regulert arbeidsliv. I dag er sosial dumping arbeidsmiljøkriminalitet et stort problem, som vi må sette inn flere midler for å bekjempe. I tillegg utfordrer bemanningsbyråer og endringer i arbeidsmiljøloven som gir adgang til mer midlertidighet arbeidslivet slik vi kjenner det

Hvordan skal dere skape endring i saken?
Rødt ønsker å gjøre arbeidslivet tryggere og mer forutsigbart for de ansatte. Vi vil jobbe for mer heltid, mot midlertidighet og bemanningsbyråer, samt å stille krav til tariffavtale i offentlig sektor. I tillegg ønsker vi å bruke mer ressurser på å bekjempe arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.

// GRØNN INDUSTRI OG ENERGI

Hvorfor er denne saken viktig? 
En industriell revolusjon: Vi trenger en omstilling fra olje- og gassindustrien til fornybar industri, både for å sikre industriarbeidsplasser i Norge når oljen tar slutt OG for å redusere klimagassutslippene

Hvordan skal dere skape endring i saken?
Vi mener at Norge, og ikke minst Vestlandet, har gode forutsetninger for å få dette til, men det krever politisk vilje og samarbeid. Rødt ønsker å bruke helt eller delvis statlig eide selskaper som Equinor og Statskraft til å satse på allerede eksisterende og ny, fossilfri energi så som vannkraft, geotermisk energi og vindkraft til havs.

// REDUSERE CRUISETURISMEN

Hvorfor er denne saken viktig? 
Å begrense cruiseskipturismen. Dagens situasjon er verken god for byens innbyggerne eller turistene som kommer hit. I stedet har Bergen blitt en turistfelle, der klima- og miljøfiendtlig masseturisme sliter på verdensarven. Det er også høyst diskutabelt hvor lønnsom denne turismen faktisk er for det lokale næringslivet.

Hvordan skal dere skape endring i saken?
Vi ønsker oss et strengere tak for hvor mange cruiseskip og cruiseskippassasjerer Bergen kan ta imot. Å benytte seg av landstrømmen vi har etablert i Bergen bør også være en forutsetning. Dessuten må vi begrense bruken av turistbusser. Til sist vil Rødt jobbe for å innføre turistskatt for cruiseskippassasjerer i samråd med nasjonale myndigheter

 

mdgs næringspolitiske toppsaker:

// ØKE ANTALLET GRØNNE ARBEIDSPLASSER OG BEDRIFTER I BERGEN

Hvorfor er denne saken viktig?
Kommunen må jobbe målrettet både med tilrettelegging og markedsføring for å få flere selskaper med sterke teknologi- og tjenesteprodukter med en grønn profil til å etablerer sine hovedkontorer i Bergen

Hvordan skal dere skape endring i saken?
Øke støtten til fellesskap som bGreen, den grønne klyngen i Bergen.


// SAMARBEIDE MED BEDRIFTER FOR Å NÅ BERGENS KLIMAMÅL OM NULLUTSLIPP INNEN 2030.

Hvorfor er denne saken viktig?
For å nå nullutslippsmålet må det stilles krav om nullutslippsteknologi innen 2030, både fra leverandører og på anleggsplasser.

Hvordan skal dere skape endring i saken?
Vi må bruke kommunal innkjøpskraft og offentlige anbud for å styrke konkurransekraften til tilbydere som velger grønne løsninger.

 

// STØTTE LOKAL MAT- OG TJENESTEPRODUKSJON

Hvorfor er denne saken viktig?
Kortreist mat og tjenester styrker det lokale næringslivet og er bra for miljøet.

Hvordan skal dere skape endring i saken?
Vi vil arbeide for at Torget i større grad blir en arena for lokalt håndverk og lokal mat. Bondens marked er en viktig arena, og vi vil arbeide for å bedre leievilkårene for deltakerne på Bondens marked.
Vi vil styrke bønder som driver med «Inn på tunet»-tjenester ved siden av matproduksjon, ved å kjøpe tjenester som de tilbyr innen omsorg, rehabilitering og undervisning.

 

SVs næringspolitiske toppsaker:

// ARBEID TIL ALLE

Hvorfor er denne saken viktig?
SV ønsker å gi retten til arbeid. Det er for mange som ønsker å ta del i arbeidslivet, men som ikke får muligheten. Enten en har utviklingshemninger, arbeidsnedsettende skader eller andre utfordringer som gjør det vanskelig å ta del i det ordinære arbeidslivet. Her har kommunen i samarbeid med det private næringslivet en jobb å gjøre.

Hvordan skal dere skape endring i saken?
Vi må styrke de tilrettelagte vekstbedriftene. Verdiskapningen de gjør er av en verdi langt høyere enn kostnadene. Kommunen må sette dette høyere på agendaen, både gjennom selvfinansiering, skjermede kontrakter og formidlingsarbeid. Kommunen må jobbe hardere opp mot NAV og staten for å øke de statlige bevilgningene til varig tilrettelagte arbeidsplasser.

// OFFSHORE VINDINDUSTRI

Hvorfor er denne saken viktig?
SV vil tilrettelegge for å etablere en sterk sektor for offshore vindkraft og alternative energiformer som skapes til havs. Kompetansen vi har på de hardføre forholdene til havs samt vår verdensledende kompetanse på både subsea og offshore supplytjenester gjør at Norge har en unik mulighet for å bli verdensledende på offshore energisystemer. Bergen SV ønsker at Hordaland skal bli et senter for denne utviklingen.

Hvordan skal dere skape endring i saken?
For at Norge og Hordaland skal ta en verdensledende rolle i offshore elektrisitetsproduksjon, må kommunen og fylkeskommunen jobbe aktivt med å tilpasse oss behovene til næringen. Det i tillegg til å jobbe opp mot staten for å tilpasse og utvikle støtteordninger rettet mot teknologiutvikling vil bli essensielt for å ta igjen det fortrinnet blant annet danske bedrifter har opparbeidet seg etter en langvarig satsing i deres hjemmemarked. For øyeblikket blir det viktigst å bygge bransjen opp som en eksportnæring før en ser at hjemmemarkedet kan bli konkurransedyktig.

// FAGARBEIDERE OG LÆRLINGER

Hvorfor er denne saken viktig?
Næringslivet trenger fagarbeidere også i fremtiden. Bergen må utøve en lærlingepolitikk som bidrar til at det utdannes nok fagarbeidere i næringslivet. Bergen kommune skal satse på yrkesfagene gjennom lærlingeordningen

Hvordan skal dere skape endring i saken?
SV vil stille vilkår gjennom anbudspolitikk om at bedrifter som utfører arbeid på vegne av Bergen kommune tar inn nok lærlinger og rekrutterer lærlinger etter endt lærlingtid. I tillegg må kommunen inkludere opplæring i arbeidslivsrettigheter i introduksjonsprogrammene for flyktninger, og øke antall lærlinger opp til nivået anbefalt av Kommunenes sentralforbund (KS). SV har også foreslått tiltak for å inspirere flere til å ta restaurant og matfag for å få opp rekrutteringen. Det er viktig for å forbedre Bergens mat- og serveringsbransje.

Senterpartiets næringspolitiske toppsaker:

// NÆRINGSAREAL

Hvorfor er denne saken viktig?
Bergen kommune har begrenset tilgang på næringsareal. Senterpartiet vil jobbe for å omforme og effektivisere eksisterende og nye næringsareal. Nye arealer må ikke komme i konflikt med friluft, bolig og landbruksnæringen.

Hvordan skal dere skape endring i saken?
Forutsigbarhet. Bergen Senterparti vil styrke grunnbemanningen i byggeetaten for å sikre helhetlige og oppdaterte områdeplaner for arealutviklingen i Bergen. For at saksbehandlingen blir helhetlig og forutsigbar for utbygger og beboere i Bergen, vil Senterpartiet at kommunens overordnede planer følges. Dette betyr at dagens praksis med utstrakt bruk av dispensasjoner fra disse planene må opphøre. Kommunens næringsplan må til enhver tid være oppdatert.

Vi vil utrede en ordning der behandlingsgebyr reduseres eller bortfaller dersom saksbehandlingstiden overstiger lovens krav av årsaker kommunen har kontroll over

 

// KOMPETANSE, FORSKING OG UTVIKLING

Hvorfor er denne saken viktig?
Sikre næringslivet i regionen god tilgang på kompetent arbeidskraft gjennom å tilrettelegge for at neste generasjons hjernekraft blir værende i regionen og ikke eksporteres ut av regionen.

Hvordan skal dere skape endring i saken?
Fokusere på utvikling av kompetanse, forskning og utvikling slik at Bergen også hevder seg internasjonalt i fremtiden gjennom et samarbeid mellom næringsliv, universitet og høyskoler. Sikre næringslivet i regionen god tilgang på kompetent arbeidskraft gjennom å tilrettelegge for at neste generasjons hjernekraft blir værende i regionen og ikke eksporteres ut av regionen.

 

// SYNERGI I BERGENSREGIONEN

Hvorfor er denne saken viktig?
For å utnytte synergien bedre og for å kunne se utnyttelse av næringsareal i regionen i sammenheng, bør Bergen kommune styrke samarbeidet med omkringliggende kommuner. Bergen har alt å tjene på at byrådet opptrer litt mer smidige og jevnbyrdige i samarbeidet med nabokommunene. 

Hvordan skal dere skape endring i saken?
Senterpartiet vil ta initiativ til et tettere samarbeide mellom likeverdige parter for å sikre næringslivet og samfunnets behov.

Venstres næringspolitiske toppsaker:

// BYBANEN

Hvorfor er denne saken viktig? 
Bybanen har vært den fremste motoren for vekst i Bergen de siste årene. Stadige omkamper om Bybanen bidrar til uforutsigbare rammevilkår for store deler av næringslivet som er avhengig av et godt kollektivtilbud.

Hvordan skal dere skape endring i saken?
Venstre er garantisten for at planene for Bybanen går som de skal. Det vil være vårt viktigste krav til et nytt byråd.

// SERVERING OG UTELIVSNÆRINGEN

Hvorfor er denne saken viktig? 
Venstre har alltid vært opptatt av småbedriftene. Mye viktig småbedriftspolitikk avgjøres på Stortinget, men vilkårene for serverings- og utelivsnæringen er noe kommunen kan gjøre mye med

Hvordan skal dere skape endring i saken?
Å sikre bedre vilkår for serverings- og utelivsnæringen handler ikke bare om å åpne for lenger skjenketider, selv om vi er for det også. Vi kan også gjøre mye med små grep: Skjenkebevillinger kan fornyes automatisk uten at små aktører må bruke så mye tid på papirarbeid og regelverket for uteservering på gateplan kan gjøres vesentlig enklere,

// KULTURNÆRINGEN

Hvorfor er denne saken viktig? 
Kulturbyen Bergen er en av våre største eksportartikler. Venstre vil at kommunen skal satse mer på kulturbaserte næringer/småbedrifter.

Hvordan skal dere skape endring i saken?
Kommunen kan bidra med mye når det kommer til utviklingen av kulturnæringene. Vi vil blant annet styrke kompetansenettverk som Brak, Proscen og VISP, få på plass en MusikkArena i Bergen og etablere et nasjonalt kompetansesenter for dataspill. I kulturnæringene er det veldig mange småbedrifter, og selv små tiltak kan gi stor effekt.