Marin

24.03.2021

Formålet til Ressursgruppe Marin er å opprettholde og vedlikeholde Bergensregionen som marin hovedstad. Vi skal bidra til bedre kunnskap om havbruksnæringen gjennom faktabasert informasjon.

Ressursgruppen omfatter aktører fra sjømat, forskning og utdanning, rådgivning og finansiering. Det er et strategisk mål å tilrettelegge for økt kompetanse, verdiskaping og samhandling i marine næringer.

VIKTIGE SAKER I 2020

Aktivitetsnivået gjennom 2020 har vært noe lavere enn ønsket. Den fremste årsaken er at viktige møteplasser har vært nedstengt. Det har også hatt en viss innvirkning at flere av medlemmene i Ressursgruppe Marin representerer bedrifter som under pandemien er definert som samfunnskritiske. Det har vært gjennomført fire møter i ressursgruppen.

Januarmøtet var lagt til Industrilaboratoriet (ILAB) på Marineholmen. Stiftelsen tilbyr 22 akvalaboratorier til forskning for både universitetsmiljøet og privat næringsliv. Nyest er RASLAB, 12 små RAS-moduler (resirkulerende akvakultursystemer) som skal brukes til forskning og pilotstudier knyttet til landbaserte anlegg for smolt og matfisk. I september møttes ressursgruppen på Storeblå, visningssenteret som drives i fellesskap av Lerøy Seafood og Fiskerimuseet.

Ressursgruppen har hatt besøk og fått nyttig informasjon fra flere aktører, blant annet FutureProof, et samarbeidsprosjekt om bærekraft og menneskerettigheter initiert av Rafto-stiftelsen og Bergen Næringsråd. Hensikten er blant annet å bygge en samarbeidsplattform for næringsliv og menneskerettigheter i Bergen. Arbeidet bygger på FNs Global Compact, verdens største nettverk for bedrifter som ønsker å ta samfunnsansvar og bidra til forsvarlig og bærekraftig bedriftspraksis. Flere av bergensregionens marine selskaper har internasjonale forsyningskjeder, og disse er en viktig målgruppe for arbeidet.

Gruppen er også orientert om Marin innovasjonsarena, hvor Bergen Næringsråd sitter i styringsgruppen. VIS og flere andre TTO-er (Technology Transfer Offices) i Norge deltar i et pilotprosjekt, hvor målet er å ta i bruk mesopelagisk fisk som bærekraftige ingredienser i fiskefôr.

Ressursgruppe Marin var representert i en digital workshop om prosjektet i juni, hvor også næringsminister Iselin Nybø deltok.
Ressursgruppe Marin skrev i 2020 på vegne av Bergen Næringsråd et høringssvar til Finansdepartementet om NOU 2019:18 Skattlegging av havbruksvirksomhet.

Ressursgruppe Marin er fortsatt sterkt involvert i North Atlantic Seafood Forum, og særlig delarrangementet Young Leaders Summit (YLS). Arrangementet i mars var vellykket, med en sterkt økende internasjonal deltakelse. For unge ledere i sjømatselskapene er tilretteleggingen av et internasjonalt nettverk av stor betydning. I 2021 blir trolig NASF og YLS gjennomført digitalt, men planleggingen er godt i gang, i samarbeid med YoungFish.

FOKUSOMRÅDER 2021

I 2021 er det ønskelig at Ressursgruppe Marin bidrar til at ambisjonene i Havbyen Bergen konkretiseres. Bergen kommune leder nå dette prosjektet, hvor alle havnæringene og en rekke offentlige aktører deltar. Bergen Næringsråd har også deltatt i styringsgruppen for Ocean Innovation Showroom. Et visningssenter for havnæringene kan bli en viktig synliggjøring av at Bergen samler kreftene om havbyen.

Ressursgruppe Marin vil også i 2021 arbeide for en styrket samhandling mellom næring, forvaltning og forskning.

Krister  Hoaas
Krister Hoaas
Ressursgruppeleder

chat_bubble_outline 930 94 052
Espen  Børhaug
Espen Børhaug
Næringspolitisk rådgiver

chat_bubble_outline + 47 918 45 600

Ressursgruppemedlemmer

Krister Hoaas - ressursgruppeleder 
Samfunnskontakt
Lerøy Seafood AS

Anders M. Gjendemsjø
Associate partner
McKinsey

Vibeke Juriks
Seniorrådgiver
Sweco

Hogne Tyssøy
Forvalter
Bergen Equity

Anette Aase
Kommunikasjonsdirektør
Fiskeridirektoratet

Nils Aadland
Samfunnskontakt
Salmon Group

Carl Johan A. Sandberg
Group Quality Manager
Ocean Quality/YoungFish

Nina Stangeland
Administrerende direktør
NCE Seafood Innovation Cluster

Amund Maage
Marin direktør
Universitetet i Bergen

Kristian Botnen 
Adm. direktør
Lingalaks

Eivind Nævdal-Bolstad
Kommunikasjonssjef
Mowi

Marie Hauge
Kommunikasjonsdirektør
Havforskningsinstituttet

Mons Alfred Paulsen
Partner
Advokatfirmaet Thommessen

Aslak Sverdrup
Adm. direktør
Akvariet

Geir Anton Johansen
Professor, Leder av Smart Ocean - Senter for forskningsdrevet innovasjon
Universitetet i Bergen