Hva bør næringslivet velge?

27.08.2019

Det nærmer seg valg, og et valg som er svært viktig for Bergen. Aldri har vi sett så store bevegelser i velgermassen, og i skrivende stund er det helt uklart hvilket byråd som kommer til å styre Bergen etter valget.

Vil du vite hvilke næringspolitiske toppsaker de ulike partiene har? Sjekk her

Bergen Næringsråd jobber med næringspolitikk hver dag, samtidig som vi er partipolitisk nøytrale.  Derfor kommer vi ikke til å anbefale et parti fremfor et annet, men hva man bør ta i betraktning når man bruker stemmeseddelen sin.   Så kan du selv nedenfor finne ut hvilke næringspolitikk de ulike partiene selv vektlegger. 

Bergen Næringsråd har de siste årene jobbet aktivt for: 

Forutsigbarhet for næringslivet
Vi ønsker stabilitet og forutsigbarhet for å planlegge langsiktige investering og løft for byen vår. Derfor hater vi omkamper. 
I forutsigbarhet ligger også klare rammer for skatt, og næringslivet i vår region er særlig opptatt av formuesskatt og eiendomsskatt på næring.  Den siste ble økt betydelig i 2019, og her bør kommunen ta grep. 

Bybanen til alle bydeler
Bybanen har vært et motor i byutviklingen i denne byen med betydelig økning i investeringer langs banen.  En bybane til alle bydeler tilrettelegger også for økt frekvens og økt fremkommelighet. Vi mener det gir økt inntjening å drive næringsvirksomhet langs bybaneaksen.

Den attraktive byen
Bergen Næringsråd har helt fra Bergensscenarier 2020 jobbet med å gjøre Bergen attraktiv for studenter og jobbsøkere. Politisk ser vi at flere partier også ivrer for dette. Det er mange måter å øke attraktiviteten på, men er viktig signal er å jobbe sammen for å tiltrekke studenter fra de beste utdanningsinstitusjonene i Norge og våre naboland. 

Sikre kvalitet i skolen
Skolepolitikken blir i stor grad avgjort av kommune og fylke, og medlemmene i Bergen Næringsråd mener det er viktig å styrke kvaliteten i grunn- og videregående skole, kombinert med å styrke fagutdanningen og lærlingeordningen, og å jobbe målrettet med frafall i videregående skole.

Bærekraft viktigere enn bompenger
I en meningsmåling utført i august i år spurte vi næringslivet om deres viktigste saker.  Der scorer bærekraft og tilrettelegging for flerkulturell arbeidskraft høyere enn kutt i bompenger.  Skal Bergen nå sitt tverrpolitiske mål om en utslippsfri by innen 2030 vil det være viktig å stimulere tiltak som medfører økt bærekraft. 
Økt satsing på arbeidsplasser i fornybar bransje vil også bidra til å nå dette målet. 

Bompengetrykket har nådd taket
Samtidig er det viktig å påpeke at våre undersøkelser gjennom de siste år har pekt på at bompengetrykket er for høyt. Vi har påpekt at dagens system er utdatert, og at det bør vurderes nye systemer som gir en mer rettferdig fordeling av kostnader, og vi tilrår er nærmere utredning om veiprising. 

Raskere og forutsigbar plan- og byggesaksbehandling
Gjennom mange år har det tatt for lang tid å få saksbehandlet plansaker i Bergen kommune. Gjennom kartlegging over 5-6 år har vi vurdert dette, uten at det har blitt en forbedring.  For utbygger og for byen må det skje en endring med betydelig kutt i behandlingstiden i Bergen kommune.
Det er vedtatt en ny kommunedelplan (KPA) som vi frykter kan bli en nei-plan. Det blir viktig framover med en næringsvennlig og fornuftig praktisering av KPA for at byen skal nå sine utviklingsmål.  

Sikre de store veiprosjektene
I Nasjonal Transportplan (NTP) er det mange store prosjekter som skal realiseres i vest når vi nå går inn i midtperioden i NTP. Derfor er det viktig at hele regionen står fast på regionens 4 prioriterte prosjekter og jobber aktivt for dette inn mot sentrale politikere: 
- Få ferdigstilt Sotrasambandet
- Få til gode byvekstavtaler fremover, som inkluderer Bybanen
- Bygge K5 Bergen-Voss med bilvei og Intercitytog til Voss
- Bygge E 39 med Hordfast, Ringvei Øst og Nordhordlandstunnelen

Ta i bruk privat kompetanse og erfaring
Næringslivet sitter på stor kompetanse som kommune- og fylkeskommune trenger. Som næringsorganisasjon tror vi det er positivt at kommunale- og fylkeskommunale tjenester blir utfordret av private tilbydere, og at det gir større mangfold, økt tilbud og gunstig pris. Vi heier på private initiativ.  

Vi håper dere alle bruker stemmeretten 9. september. 
Godt valg!

 

Atle  Kvamme
Atle Kvamme
Kommunikasjonsdirektør

chat_bubble_outline +47 995 16 511