Vinglingen må ta slutt

28.05.2019

Media har siste uken flommet over av omkamper på samferdselsprosjekter i Hordaland. Valgkampen har medført at mange politikere nå setter alle prosjekter i spill. Dette er en farlig strategi som medfører at resten av Norge «tar» midler som allerede er lovet for bruk i vår region.

For næringslivet skaper dette en uforutsigbarhet som vi på det sterkeste vil advare mot.

I Næringslivet har vi forutsigbarhet og stabilitet som en av våre viktigste suksessfaktorer. Og spesielt gjelder dette for infrastruktur, der fremkommelighet for varer og tjenester og for arbeidstakere som skal til og fra jobb, er avgjørende for å ha tilstrekkelig effektivitet og konkurransekraft. Vårt næringsliv er i vekst og derfor opptatt av økte volumer som vil medføre økte transportbehov og økt behov for fremkommelighet. Derfor trenger vi bedre veier, broer og økt kollektivutbygging.
De siste ukene har det nærmest hver dag vært agendapolitikk i media: Bybanen settes opp mot Nordhordlandstunnelen, E 16 settes opp mot E 39, Bybanen bør skrotes, Byvekstavtalen bør sies opp, og aldri mer bompenger i vår by.
Vi må be dere politikere om å belite dere.

Husk hva som ligger bak. Alle store utbygginger i byregionen Bergen har lykkes som følge av en bred tverrpolitisk enighet om å løfte store prosjekt gjennom mange år med Bergensprogrammet og senere med byvekstavtalen.

Det at politikere og næringsliv har stått sammen om å få til de store løftene med Ringvei Vest, Sotrasambandet, Bybanen, E 39 Os-Bergen, og før århundreskiftet også Nordhordlandsbro, Askøybro og innfartsårer både mot nord, vest og sør.
I arbeidet med siste Nasjonal Transportplan jobbet Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune, Bergen Næringsråd, NHO og LO sammen for å utforme en prioritert plan for samferdselstiltak i Hordaland. Resultatet ble at vi fremmet fire 4 hovedprosjekt:
- Sotrasambandet
- E 39 med Hordfast, Ringvei Øst og Nordhordlandstunnelen
- E 16 Arna-Voss inklusive Vossabanen
- Byvekstavtalene for Bergen (senere omdøpt til Miljøløftet)

Styrken i vår felles standpunkt var at vi evnet å få fram at Hordaland var akterutseilt på samferdsel, at regionen trengte et løft, og at vi dokumenterte at Hordaland har fire av fem mest lønnsomme nye veiprosjekt i Norge som har størrelse over tre milliarder kroner. Derfor frontet vi at alle prosjektene måtte med i NTP.
Status burde være kjent: Sotrasambandet er vedtatt, Byvekstavtalen er allerede i inngått, og E 16 og E 39 ligger inne i NTP i perioden fra 2022 og utover.

Kjære politikere: Vi er allerede på oppløpssiden. Derfor må dere ikke begynne å tulle med prioriteringene akkurat når vi går inn i den neste NTP-perioden der våre prosjekt skal starte. Men vinglingen fra dere risikerer vi at hele Hordaland blir satt på vent, og at midlene overføres til andre deler av landet.

I Næringslivets Perspektivmelding vises det til at i årene framover blir det viktigere enn noen gang at det skjer verdiskaping. Når vi spør næringslivet hva som er viktig for økt verdiskaping, er svaret at infrastruktur er avgjørende for økt verdiskaping.

Bergen Næringsråd, NHO Vestlandet og LO Hordaland er derfor bekymret over alle de omkamper som nå pågår. Vi risikerer å sette oss selv i sjakk matt. Det må være mulig å drive en effektiv valgkamp uten å rive bort næringsgrunnlaget for hele regionen.


Marit Warncke                   Tom Knudsen                Roger Pilskog
Bergen Næringsråd            NHO Vestlandet             LO Hordaland