Uakseptabel bomavgift

01.01.0001

Varetransportører, godstransportører, drosjesjåfører eller håndverkere kan ikke reise kollektivt når de er på jobb. Vare- og nyttetrafikken betaler nok bompenger. Byrådet må handle nå.

Innlegget ble først trykket i BT lørdag 28.01.17

BT forteller onsdag 25. januar at byrådet skal sette i gang arbeid for å se hvordan transportnæringen kan slippe høyere bompenger på dager med for høy luftforurensing. Det er bra og på tide. Men byrådet kan ikke stoppe der. De bør også fjerne rushtidsavgiften for yrkes- og nyttetrafikken.

Uforståelig fravær av unntak
Både ved innføring av rushtidsavgiften ble innført fra 1. januar 2016 og ved innføring av økte bompenger på dager med høye utslipp, har det overordnete målet vært å redusere privatbilismen og få flere i bergensregionen over på kollektive reisemåter. Hele argumentasjonen for rushtidsavgiften i det offentlige ordskiftet og i byrådssaken, var rettet mot å redusere privatbilismen.

Det var uforståelig for oss og våre medlemmer at vare- og nyttetrafikk ikke fikk noen unntak. Bergen Næringsråd gikk derfor ut og ga klar beskjed om at det er uakseptabelt å pålegge yrkes- og nyttetrafikken en slik ekstraavgift. Vi ble ikke hørt den gang. Vi håper på gjenklang denne gangen.

Har ikke alternativer
Avgifter er ikke bare en måte å øke inntektene på, det er også et verktøy for å endre adferd. Skal adferd endres, må det også foreligge et alternativ. For yrkes- og nyttetrafikken eksisterer ikke dette alternativet.

Varetransportøren, bilbudet, tømreren eller drosjesjåføren kan ikke vente til tidsperioden for rushtidsavgiften er over. Ei heller kan de velge hjemmekontor eller ta buss eller Bybane. Derfor er rushtidsavgiften for denne gruppen ikke noe annet en ekstraskatt for allerede pressete næringer, uten mulighet til å slippe unna.

For sent og for puslete
Til BT sier byutviklingsbyråden at de nå ser på mulighetene for unntak for tunge kjøretøy på krisedager. Det er bra, men det er for sent og for puslete. For byråden sier i samme intervju at dette tidligste kan iverksettes neste vinter. 

Da den lokale forskriften som gir åpning for en femdobling av bompengene på dager med for høy luftforurensing, ble vedtatt, lå følgende setning inne: «Frem mot iverksetting skal mulige unntaksordninger for vare- og nyttetransport vurderes».

Altså ba bystyret byrådet å ha unnagjort vurderingene før iverksetting, ikke etter. I tillegg sier bystyrets vedtak at vurderingen skal innbefatte vare- og nyttetrafikken, ikke bare tungtransporten. Ingen av disse føringene er fulgt, i hvert fall ikke så langt. 

Venter på invitasjon
Byutviklingsbyråden inviterte til dialog før permanent løsning ble iverksatt. Siden har det ikke kommet noen invitasjon eller forslag.

Vi sier som byutviklingsbyråden sier i BT: Disse bilistene kan ikke bruke kollektivtransport. Heller ikke om den er gratis. Uten vare- og nyttetrafikken stopper Bergen opp. Ikke straff dem som ikke har alternative transportmåter med avgifter.