Gjennomslag og bekymring i strømpolitikken

08.06.2022

Energi- og miljøkomiteen har avgitt sin innstilling i Energimeldingen. Bergen Næringsråd kan notere gjennomslag i noen viktige saker som vi har løftet frem. 

Disse sakene er:
- Økt saksbehandlingskapasitet i NVE for å sørge for at gode prosjektert ikke må vente
- Hurtigspor for kraft og nettutbygging til industriprosjekter
- Hurtigere fremdrift og jevn tildeling av arealer til havvind

Dette er viktige tiltak som kan bety mye for får region. Derfor har Bergen Næringsråd aktivt jobbet for å få dette inn i energimeldingen.

Disse endringene i norsk kraftpolitikk gir oss mulighet til å realisere grønne industriprosjekt raskere, og en mulighet for at kapasiteten i overføringsnettet til denne regionen kan komme på plass raskere. I tillegg gjør forslagene om havvin det mer sannsynlig at vi kan lykkes med å etablere en verdikjede for havvind på vestlandet.

Det har stor betydning for det grønne skiftet, fremtidig verdiskapning og arbeidsplasser.

På minussiden kommer to bestillinger om utredninger som SV har fått inn i flertallsinstillingen.

Den ene er en utredning om statlig strømselskap. Slik dette er beskrevet, er det en ide om et statlig monopol som skal kjøpe inn strøm for videresalg til husholdninger. Vi stiller spørsmål ved om dette er en fornuftig ide. Dette vil være et offentlig selskap som skal kjøpe strøm i det samme markedet som i dag, med de samme prisene, og i mange tilfeller fra andre offentlige og offentlig eide aktører. Vi frykter at dette vil føre til mindre konkurranse, mer monopol og påfølgende økte priser til forbruker og mindre innovasjon. Det er påfallende at de samme som mener økt konkurranse er viktig for forbruker i dagligvaremarkedet, mener mindre konkurranse er viktig for forbruker i strømmarkedet.

Det andre er toprissystem. Vi frykter at dette kommer til å bli enda et lag med byråkrati i systemet, som fordyrer hele strømmarkedet. I tillegg stiller vi spørsmål med hvordan en har tenkt å utforme grensene for et slikt system, med tanke på at elbileiere har større strømbehov enn dieselbileiere, folk nord i landet har større oppvarmingsbehov enn sør i landet og store familier har større behov enn små familier.