Fem suksesskriterier for samarbeid

23.06.2022

I april inviterte Bergen Næringsråd til en workshop på foreningens generalforsamling hvor ledere fra næringsliv, akademia, offentlige sektor og politikk deltok. Vi utfordret deltakerne på følgende påstand: «mangel på samarbeid er regionens største utfordring».

Oppsummeringen er tosidig: Ja, mangel på samarbeid er regionens største utfordring, men også regionens største styrke. Den viktigste konklusjonen er derfor at vi må ta lærdom fra de prosjektene som vi har vært flinke til å samarbeide på. Fellesnevnerne for de prosjektene har vi fått drillet ned til fem konkrete suksesskriterier.

Disse er:

  1. Møteplasser hvor man kan treffes på tvers av bransjer, virksomheter, fag og dele informasjon seg imellom. Sitter man på hver sin tue kan man heller ikke samarbeide. Det å kjenne til hverandres styrker, og utfordringer er viktig grobunn for et samarbeid.

  2. Et felles målbilde for samarbeid. Det kan være en historie, strategi eller fremtidsbilde. Samles om hva det egentlig er vi ønsker å oppnå med samarbeidet.

  3. Synliggjøre merverdi ved samarbeid. At det vi gjør sammen er større enn det vi klarer å gjøre alene, hvor 2+2 = 5+, en systematikk som ble utviklet under næringsrådets prosjekt Bergenscenarier 2020.

  4. Tørre å ta risiko og by på seg selv – det gjelder både kapital, tid, kompetanse og investeringsvilje. Må tørre å feile. Vi ser for ofte at prosjekter med stort potensiale dør ut fordi man etter initierende fase går hver til sitt og håper at ting bare blir gjort. Det er også grunnen til at 9 av 10 strategier aldri lykkes.

  5. Tydelig ledelse som driver samarbeidet fremover. Ledelse er nødvendig for å oppnå gjennomføringskraft. Når vi først har bestemt oss må vi ta idé til samarbeid til faktisk gjennomføring. Ledelse henger sammen med samtlige av de fire andre suksessfaktorene. Det muliggjør samarbeidet og ikke minst setter fart og retning.


For å sette disse fem suksesskriteriene i en kontekst kan vi se på et historisk prosjekt, et pågående prosjekt og et fremtidig prosjekt – alle spunnet ut i fra Bergen Næringsråd.

Gjennomført: Bergenscenarier 2020
Våren 2003 tok Bergen Næringsråd initiativ til Bergenscenarier 2020. Et felles målbilde ble satt for regionen, der man så 15-20 år frem i tid og basert på ulike globale trender utviklet noen framtidsscenarier. En rekke bedrifter, organisasjoner og offentlige myndigheter var med på laget med en tydelig ledelse og gjennomføringskraft. Prosjektet varte i over fem år og det ble for første gang etablert et konkret samarbeidsorgan mellom akademia, næringsliv og politikk hvor man fikk et felles fora for å jobbe sammen. Merverdien av samarbeidet ble over 22 konkrete prosjekter, blant annet etableringen av Vil Vite, Klimaforum, den første klyngen NCE Subsea og Årskonferansen til Bergen Næringsråd.

Pågående: Media City Bergen
Media City Bergen har vist at samarbeid skaper merverdi. De genererer aktivitet tilsvarende en årlig omsetning på 16,3 milliarder kroner, hvor man ser at alle de riktige boksene er tikket av. Media City Bergen er både en fysisk møteplass, i form av kontorbygg, men også møteplasser hvor de deler kompetanse, utfordringer og styrker. De har felles målbilder for hva de ønsker å oppnå, eksempelvis løfte frem ny medieteknologi og bekjempe fake news. Medlemmene bistår med kompetanse, kapital og tid, og de har en tydelig ledelse med en egen administrasjon som driver samarbeidet fremover.

Fremtidig: Havbyen Bergen
Havbyen Bergen er et prosjekt som munnet ut fra Progressio, samarbeidsforum for toppledere i regi av Bergen Næringsråd. Prosjektet er godt i gang med å krysse av de fem suksesskriteriene. Bergen kommune har tatt lederansvaret for samarbeidet. 40 partnere har nylig gått inn med enten kapital eller tid hvor de er samlet om et felles målbilde om å løfte Havbyen Bergen. De skal være en møtearena for å diskutere utfordringer og styrker knyttet til målbildet, så gjenstår det å se om prosjektet klarer å oppnå at 2+2 blir mer enn fem også denne gangen.

Du spør deg kanskje, hvorfor skal vi samarbeide? Dersom vi skal lykkes i en verden hvor endringsdriverne er sterkere enn noen gang, hvor vi skal gjennom det grønne skiftet, skape arbeidsplasser og en bærekraftig fremtid – ja då må vi samarbeide. Er du usikker på hvor du skal starte? Bruk de fem suksesskriteriene, men husk:

Konkurrer når du må – men samarbeid når du kan