Olje- og energiminister Terje Aasland jubler i konfetti over tildelingen til Forskningsrådet på 310 millioner kroner for å styrke Norges forskningsinnsats på hydrogen de neste åtte årene. Foto: Margrete Løbben Hanssen/OED
Olje- og energiminister Terje Aasland jubler i konfetti over tildelingen til Forskningsrådet på 310 millioner kroner for å styrke Norges forskningsinnsats på hydrogen de neste åtte årene. Foto: Margrete Løbben Hanssen/OED

Oppretter forskningssenter på hydrogen i Bergen

14.03.2022

- Regjeringen har ambisjoner om at Norge skal ta på seg ledertrøyen i teknologiutviklingen på hydrogen og hydrogenbaserte energibærere. Dette kan legge grunnlaget for å reise ny industri, kutte utslipp og skape nye arbeidsplasser i hele landet, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Forskningssenteret FME HyValue i Bergen ledes av NORCE Norwegian Research Centre, og har totalt syv norske forskningspartnere: Universitetet i Bergen, Høgskolen på Vestlandet, Norges Handelshøyskole, Universitetet i Stavanger, Transportøkonomisk Institutt og Fridtjof Nansen Institutt samt seks utenlandske forskingspartnere.

Så langt har FME HyValue 59 brukerpartnere, alt fra store norske industrikonsern til små oppstartsbedrifter og offentlige aktører. Brukerpartnerne representerer den faglige bredden i senteret, med alt fra advokatkontor, prosessindustri, rene teknologibedrifter, industriklynger, havner, kommuner og fylkeskommuner.

Bygger nasjonal hydrogenkompetanse 
Norges forskningsråd tildeler opptil 310 millioner kroner til to nye sentre på hydrogen og hydrogenbaserte energibærere i Trondheim og Bergen. Forskningsinstituttene SINTEF Energi og NORCE leder disse to store satsningene.

Forskningsrådet har valgt å gi støtte til to sentre. De utgjør to sterke og utfyllende nasjonale knutepunkter for kompetanse innen forskning og utvikling av hydrogenteknologier. Sentrene er næringsrettede og samarbeider med til sammen nærmere 100 partnere innen industri og forskning. Sentrene vil bidra til en bred kunnskapsoppbygging, stor geografisk spredning og styrket innovasjonsevne i et høyt antall bedrifter.

— De to nye forskningssentrene for miljøvennlig energi er viktige for den grønne omstillingen av Norge. Sentrene vil utfylle hverandre. Sammen vil vi få utført forskning som vil få stor betydning for klimagassutslipp og få mer effektiv bruk og produksjon av fornybar energi, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.

Langsiktig nasjonal satsing
Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) er en viktig og langsiktig nasjonal satsing på inntil åtte år. Forskningsrådet har stått for utlysingen og den vitenskapelige evalueringen med bruk av både nasjonale og internasjonale eksperter. Sentrene finansieres over budsjettet til Olje- og energidepartementet, men vil også ha en stor grad av finansiering fra industri, næringsliv og forskningspartnere.

Bergen Næringsråd gratulerer NORCE med tildelingen, og gleder oss til å følge utviklingen.