Vanskelig tid for næringslivet

14.12.2021

Regjeringens nye innstramminger får stor negativ effekt for næringslivet, og særlig for kultur- og serveringsbransjen. De økonomiske tiltakene burde vært klare før innstrammingene ble annonsert.

Bergen Næringsråd er glad for det nå er lagt fram en tiltakspakke fra regjeringen som i stor grad er lik pakkene fra tidligere i år. Men tiltakspakken ble annonsert 14. des, mens tiltakene ikke skal behandles i Stortinget før i januar. Bergen Næringsråd mener dette skaper stor usikkerhet i næringslivet og medfører at flere enn nødvendig permitteres. Vi mener også at det burde blitt tatt i bruk koronapass som ville bidra til at færre kunne permitteres, og at ansatte på en bedre måte kunne beskyttes.

Her er tiltakene som er foreslått, og vår vurdering av dem:

 • Forlenge den nasjonale kompensasjonsordningen for næringslivet ut 2021 med enkelte justeringer i innretningen.

 • Begrensninger på utbytte

 • Alle med positivt resultat i 2021 må betale tilbake støttebeløp for november og desember


Bergen Næringsråd mener:
- Det er bra at ordningen forlenges, men ordningen slik den er nå, gir bare en kompensasjon på om lag 50-60% av faste uunngåelige kostnader. Det er tvilsomt om det er nok til å hindre omfattende permitteringer. Kompensasjonsgraden burde vært økt.

- Begrensninger på utbytte viser at regjeringen mangler forståelse for næringslivet. I små- og mellomstore bedrifter er ofte eier aktiv i driften, og tar ut utbytte som lønn. Dette vil falle utenfor alle ordninger nå, og vil ikke være grunnlag for verken kompensasjon eller dagpenger.

- Det samme gjelder kravet om tilbakebetaling ved overskudd. For mange små- og mellomstore bedrifter er dette overskuddet vesentlig for å kunne lønne daglig leder og eier.

- For mange er utbytte fra selskapet eneste måte å betale formuesskatt på som er uavhengig av omsetning. Det må være unntak for dette, ellers vil mange norske bedrifter nå havne på utenlandske hender, eller eierne havne i uhåndterlig skattegjeld. Det er forståelig med noen restriksjoner på dette, men det burde vært gjort avgrensninger mot aktive eiere og utbytte for å betale eierskatter.

 • Utvide den kommunale kompensasjonsordningen for lokale virksomheter (1 mrd.)

Bergen Næringsråd mener:
- Dette er den såkalte «ventilordningen», der kommuner etter egen vurdering kan tildele penger til virksomheter som kommer urimelig ut, eller faller utenfor ordinære ordninger. Kommunene har begrenset kompetanse på området, og der er reist tvil om de har truffet i sine tildelinger og kriterier. Det er viktig at deres kriterier er så objektive som mulig, og at midlene betales til bedrifter, ikke brukes til kommunale tiltak og prosjekter.

 • Gjeninnføre lånegarantiordningen.

Bergen Næringsråd mener:
- Vi har ennå til gode å finne noen som har nytte av denne ordningen.

 • Gjeninnføre støtteordningen for store publikumsåpne arrangementer for perioden desember 2021 – mars 2022.

Bergen Næringsråd mener:
- God ordning for kulturlivet
- Mange arrangementer var allerede avlyst før denne ordningen ble gjeldende. Ordningen burde tre i kraft fra november, på samme måte som kompensasjonsordningen.

 • Vurdere muligheten for å gjøre det enklere å søke om utsettelser av skatte- og avgiftsinnbetalinger.

Bergen Næringsråd mener:
- Godt tiltak, men burde vært presisert hva en skal vurdere.

 • Utvikle en ny lønnsstøtteordning som er tilpasset situasjonen og andre støttetiltak.

Bergen Næringsråd mener:
- Det er ikke mulig for næringslivet å forholde seg til denne typen uklare meldinger. Ingen kan la være å permittere basert på en lønnsstøtteordning eller andre tiltak en ikke har informasjon om.

 • Dekke kostnader knyttet til koronarelatert sykefravær fra og med dag 6.

Bergen Næringsråd mener:
- Det er påfallende at de fleste karantenefravær dermed må dekkes av arbeidsgiver

 • Gjeninnføring av flypassasjeravgiften utsettes til 1. april 2022.

Bergen Næringsråd mener:
- Fornuftig tiltak

 

Kultur, idrett og frivillighet

 • Forlenge kompensasjonsordningen for kultursektoren.

Se første punkt i vår opplisting.

 • Gjeninnføre stimuleringsordningen for kultursektoren, 8. desember 2021 – 31. mars 2022. (300 mill.)

Se første punkt i vår opplistning over

 • Øke bevilgningene til tilskuddsordningen for publikumsarrangement av nasjonal verdi i idrettssektoren og øke dekningsgraden fra 50 til 70 prosent. Øke bevilgningen til midlertidig tilskudd til frivillighetssektoren. (600 mill.)

Se første punkt i vår opplistning over

Arbeidstakere

 • Forlenge kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere ut februar 2022 (ASD)

Bergen Næringsråd mener:
- Nødvendig og riktig

 • Forlenge midlertidige ordninger for ledige og permitterte ut februar 2022, herunder dagpengeperioden og forhøyede dagpengesatser (ASD)

Bergen Næringsråd mener:
- Nødvendig og riktig

 • Doble antall dager med omsorgspenger også i 2022 (ASD)

Bergen Næringsråd mener:
- Helt nødvendig når barn er den største gruppen av smittede, og fortsatt i hovedsak er uvaksinerte

 • Åpne den særskilte lærlingeordningen for nye tilfeller til og med 28. februar 2022.

Bergen Næringsråd mener:
- Viktig for på trygge tilgangen på fagarbeidere fremover

 • Redusere krav til tidligere inntekt som inngangsvilkår for dagpenger til 0,75 G siste 12 måneder eller 2,25 G siste 36 måneder, når dette er mulig er mulig å gjennomføre for Nav og ut februar 2022.

 • Redusere inngangsvilkåret for dagpenger fra minst 50 pst til minst 40 pst redusert arbeidstid ut februar 2022.

Bergen Næringsråd mener:
- Alternativet for denne gruppen ville vært sosialstønad

Kommunesektoren

 • Forlenge kompensasjonsordning for togselskaper og kommersielle buss- og båtruter (SD) til og med mars 2022.

Kommunene og fylkeskommunene skal kompenseres for samlede merutgifter og mindreinntekter som følge av nasjonale, regionale og lokale smitteverntiltak (KMD). Arbeidsgruppen som vurderer merutgifter og mindreinntekter videreføres for 1. halvår 2022.
Fylkeskommunene vil få kompensert netto merutgifter/mindreinntekter til kollektivtransport fram til og med mars 2022 dersom dette overskrider de midlene som er allerede er foreslått bevilget til formålet.

Bergen Næringsråd mener:
- Det er et viktig prinsipp at kommunesektoren kompenseres for merutgifter. Likevel er det viktig å ta høyde for at utgiftene i kollektivsektoren i mange tilfeller oppstår hos leverandøren til fylkeskommunen. Det virker ulogisk, og kan gi store utfordringer at det kun er fylkeskommunenes utgifter til kollektivsektoren som kompenseres, og ikke kollektivselskapene. Kontraktsutforming, praksis og organisering vil her ha stor betydning for kompensasjonen. Dette er uheldig, like problemer bør behandles likt.

Forslagene forutsetter vedtak i Stortinget. Regjeringen vil legge frem en proposisjon for Stortinget i januar.

- Dette er altfor sent. Regjering og Storting burde klare å snu seg rundt, minst like fort som næringslivet som nå må permittere. Skal en hindre utbredt permittering, burde dette vært behandlet før jul. Juleferie er ikke en god unnskyldning for å vente. Stortinget behøver ikke ta juleferie fra 21/12.