Viktige saker for Vestlandet i ny regjeringserklæring

14.10.2021

Den nye regjeringen har lagt frem sin regjeringsplattform. Hva betyr det for næringslivet i Bergensregionen?

 • Se sendingen vår der vi oppsummerer det viktigste på 15 minutter ved å klikke her

SAMFERDSEL 

Regjeringen foreslår: 

 • Bybanen. Tilby kommunene å øke det statlige bidraget til 70 prosent i prosjektene som i dag finansieres 66/34 av utbyggingskostnadene i store kollektivprosjekter i og rundt de store byene. (+) 

Bergen Næringsråd mener: 
Det er veldig positivt at den nye Regjeringen viderefører og øker støtten til bybanen til 70%. 

Regjeringen foreslår: 

 • Reduserte fergepriser (++) 

Bergen næringsråd mener: 
Dette er et viktig løft for transporten på Vestlandet, og bidrar til å redusere merkostnaden for transport vårt næringsliv har. Endringen vil også medføre at fergeavløsningsmidlene blir høyere, fordi statens nettokostnader til fergedrift øker. Det kan bidra til økt statlig finansiering i fergeavløsningsprosjekt.   

Regjeringen foreslår: 

 • Opprettholde ambisjonene om InterCity-utbyggingen på Østlandet som Stortinget vedtok i 2013. Frem til det er gjennomført må det jobbes med vesentlige tilbudsforbedringer på indre og ytre InterCity (-) 

Bergen næringsråd mener: 
Hvorfor nevnes ikke andre viktige baneprosjekt, som K5 Bergen-Voss? 

Regjeringen foreslår: 

 • Forsøke å overtale EU til å gi unntak fra jernbanepakke 4 (-) 

Bergen næringsråd mener: 
Igjen utfordres EØS-avtalen i dokumentet. Jernbanepakke 4 sikrer togenes konkurransedyktighet i transport. Svært negativt at man vil svekke denne. 

Regjeringen foreslår: 

 • Stoppe videre konkurranseutsetting på jernbanen (-). Stoppe konkurranseutsettingen av oppgaver innen drift, vedlikehold og beredskap knyttet til jernbanens infrastruktur.(-) 

Bergen næringsråd mener: 
Svært negativt. Dette etablerer et A og B-lag i norsk jernbane. I praksis er hele landet konkurranseutsatt, unntatt Oslo-området. Dette gir monopolselskapet i Oslo store muligheter til å velte kostnader over på monopolområdet, og dermed oppnå urimelige fordeler på bekostning av andre selskaper. Urimelig at Oslo skal ha en annen organisering enn resten av landet. Urimelig forskjellsbehandling både av reisende og Vys konkurrenter. Betyr økte kostnader for stat og reisende, og dermed dårligere muligheter til å forbedre tilbudet i hele Norge. Sannsynligvis ikke mulig jfr jernbanepakke 4. 

Regjeringen foreslår: 

 • Forbedre nattog-tilbudet (++) 

Bergen næringsråd mener: 
Svært positivt. 

Regjeringen foreslår: 

 • Stille krav om at all bynær busstrafikk skal gå på fossilfrie løsninger (+) 

Bergen næringsråd mener: 
Positivt, men er allerede i ferd med å gjennomføres 

Regjeringen foreslår: 

 • Reversere taxireform  

Bergen næringsråd mener: 
Det er vanskelig å se hvordan dette skal gjennomføres. Dette er ikke en reform, men et svar på at ESA mener de gamle reglene var i strid med EØS-avtalen. Reversering er ikke mulig. 

 

FORVALTNING 

Regjeringen foreslår: 

 • Redusert konsulentbruk (-) 

Bergen næringsråd mener: 
Det virker merkelig å begrense statlige virksomheters mulighet til å innhente best mulig kompetanse. Mest sannsynlig vil dette bare føre til flere statlig ansatte informasjonskonsulenter. Det vil gjøre statlige virksomheter sårbare for pr-kampanjer rettet mot dem. 

Regjeringen foreslår: 

 • Grønt lys for fylkesoppløsning (-) 

Bergen næringsråd mener; 
Det er ikke riktig å bruke store ressurser på å gjeninnføre gamle fylkesgrenser når fylkene egentlig burde konsentrere seg om å skape bedre kollektivtilbud, bedre veier og hindre frafall i skolen. 

Regjeringen foreslår: 

 • Mer aktiv stat (-/+): Åpne for at staten etablerer eller kjøper seg inn i selskaper på områder der det er av strategisk interesse for Norge. Det skal utredes et statlig eierskapsinstrument for å styrke det nasjonale eierskapet  

Bergen Næringsråd mener: 
Vi er urolig for om den mer aktive staten vil fortrenge private initiativ, heller enn å skape nye muligheter.  Norge har allerede en stat som mer enn noen annen stat dominerer eierskap og totaløkonomien. Rommet for privat, verdiskapende virksomhet blir mindre. 

Regjeringen foreslår: 

 • Stille økte krav til bedrifter (-/+)tråd med samfunnskontrakten mellom staten, kommunene og næringslivet når det gjelder bærekraft, lønns- og arbeidsvilkår, innovasjon, lokale ringvirkninger og et inkluderende arbeidsliv. Endre regelverk og praksis for offentlige anskaffelser slik at de støtter viktige mål som bærekraft, gode lønns- og arbeidsvilkår, bruk av lærlinger, innovasjon og lokale ringvirkninger. Offentlige anskaffelser må utformes og kontraktstørrelsen må tilpasses slik at norske bedrifter kan delta i konkurransen.

Bergen Næringsråd mener: 
Der er kanskje grenser for hvilke problemer private bedrifter skal løse, samtidig som de får økt skatt og fortrenges av statlige eierskapsinstrumenter. Positivt med kontrakter tilpasset norsk næringsliv, men kan være i strid med EØS-avtalen dersom dette gjøres med formål å prioritere norske bedrifter fremfor andre. 

 

HANDEL OG EKSPORT

Regjeringen foreslår: 

 • Fastsette et mål om å øke norsk eksport (+) utenom olje og gass med minst 50 prosent innen 2030, og sette ned et partssammensatt utvalg som skal konkretisere tiltak og virkemidler for å nå dette målet. Utvalgets arbeid skal etterfølges av en offensiv eksportstrategi, bransjeavtaler og styrking av ordninger som skal fremme norsk eksport. Gi Eksportfinansiering Norge et bredere mandat og finansieringsløsninger som er på nivå med våre handelspartnere, inkludert mulighet til å låne ut til innenlandske klimaprosjekter i industrien med stort eksportpotensial. 

Bergen Næringsråd mener: 
Satsing på eksport er positivt, spesielt for Vestlandet. Men mangelen på konkrete ideer er tydelig. Det er de private bedriftene som skal oppnå målene, og de er avhengig av trygghet om EØS og gode rammebetingelser ellers. Dette er viktigere enn strategier. Positivt og viktig med utvidet finansieringsmandat. 

Regjeringen foreslår: 

 • EØS-avtalen ligger fastmen vil utrede erfaringer med EØS-avtalen og erfaringer andre land har med andre avtalerformer (-) 

Bergen Næringsråd: 
Dette skaper unødig usikkerhet om vår viktigste handelsavtale. Hva er vitsen med å utrede, om en ikke skal gjøre noe? Dette er spilte penger og bortkastet arbeid. Et blikk på Brexit er alt vi trenger for å skjønne at dette er en dårlig ide. 

ENERGI  

Regjeringen foreslår: 

 • Kraftsatsing (++)Sikre at tariffmodellene for overføring av kraft ivaretar norsk industri på en bedre måte enn i dag. Sørge for at staten tar et ansvar for å få på plass infrastruktur der den trengs, og når den trengs, herunder at kapasiteten i strømnettet forsterkes i hele landet, og at konsesjonsbehandlingstiden kortes ned 

Bergen Næringsråd mener: 
Positivt at en vil styrke kraftnettet. Dette er i dag det vesentligste hinderet for grønn omstilling i Vestland. Bedre tariffmodell for kraftkrevende industri vil være en fordel for vestlandet. 

Regjeringen foreslår: 

 • Bruke Statkraft som en spydspiss i utviklingen av fornybar energi. Statkraft blir en industriell utvikler innen grønn hydrogen- og batterivirksomhet og trekker med seg norsk leverandørindustri til utlandet. 

Bergen næringsråd mener: 
Statkraft har i dag ikke kompetanse på dette. Tvert imot sitter denne i privat sektor, og flere initiativ er allerrde i gang. 

Regjeringen foreslår: 

 • Legge til rette for storskala battericelleproduksjon (+) 

Bergen næringsråd mener: 
Dette er positivt, men EØS-avtalen er selve grunnlaget for suksess her.  

Regjeringen foreslår: 

 • Sette ned en energikommisjon  

 • Øke norsk vannkraftproduksjon (+) 

 • Legge til rette for en storstilt satsing på havvind (+) 

 • Tillate utbygging av vindkraft på steder der det er gode vindforhold og lokal aksept (+) 

Bergen Næringsråd mener: 
Grunnleggende viktig for norsk industri og det grønne skiftet å øke kraftproduksjonen. 

Regjeringen foreslår: 

 • Utforme flere kraftfulle tiltak for å redusere høye strømkostnader som inkluderer lavere avgift på elektrisk kraft, økt bostøtte, geografisk prisutjevning av nettleie, styrkede forbrukerrettigheter og økt produksjon av norsk kraft 

Bergen Næringsråd mener: 
Grunnleggende viktig for norsk industri og det grønne skiftet å øke kraftproduksjonen og lavere avgifter. 

Regjeringen foreslår: 

 • Legge vekt på forutsigbarhet i oljesektoren (++) 

Bergen Næringsråd mener: 
Det er et viktig signal, og når en nå støtter Solberg-regjeringens skatteforslag, fortsettes den lange linjen med bred enighet om rammevilkårene for industrien. 

 

NÆRING 

Regjeringen foreslår: 

 • Gjøre det mer attraktivt å produsere dataspill i Norge (+),  
  og som bidrar til økt verdiskaping og flere arbeidsplasser i den norske spillindustrien. Se på opsjonsbeskatningen med mål om at flere ansatte kan ta del i verdiskapingen i oppstarts- og vekstbedrifter. 

Bergen Næringsråd mener: 
Bergen er senter for norsk spillutvikling. Dersom dette konkretiseres er det positivt. Det viktigste tiltaket ville for eksempel være bedre opsjonsbeskatning. 

Regjeringen foreslår: 

 • Redusere næringslivets byråkratikostnader med 11 milliarder kroner innen 2025 (+).  

 • Ved nye reguleringer skal det som hovedregel vurderes om små selskaper kan få spesielle tilpasninger eller unntak (-). 

Bergen Næringsråd mener: 
Svært positivt. Vil advare mot å dele regelverk etter selskapsstørrelse. Det kan føre til at selskaper deles opp unaturlig for å slippe unna regelverk. 

Regjeringen foreslår: 

 • Utvikle en nasjonal plan for reiselivsnæringen (+) 

Bergen Næringsråd mener: 
Positivt med plan, mer positivt med virkemidler. 

Regjeringen foreslår: 

 • Gi kommuner mulighet til å innføre besøksbidrag (reiseliv)(+/-). Det skal raskt settes i gang ett eller flere pilotprosjekter, for eksempel i Lofoten, basert på lokalt initiativ

Bergen Næringsråd mener: 
Det er positivt at en vil se på løsninger for å bedre dekke fellesutgifter/infrastruktur, men vi vil advare mot løsninger som gjør norsk reiseliv og overnattingsvirksomhet mindre konkurransedyktig. Pengene må gå til tiltak rettet mot reiselivet. 

Regjeringen foreslår: 

 • Styrke nettolønnsordningen (+) 

Bergen Næringsråd mener: 
Dette er viktig for å bevare norsk maritim kompetanse. 

Regjeringen foreslår: 

 • Innføre krav om norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel (-)

Bergen næringsråd mener: 
Dette er i strid med vanlig praksis utenfor territorialfarvannet, og vil gjøre det vanskelig å ha oppdrag både på norsk og britisk sokkel med samme mannskap. Høyst tvilsomt om dette er i tråd med norske interesser i sjøfart ellers. 

Regjeringen foreslår: 

 • Legge frem en grønn omstillingspakke for klimavennlig omstilling av skip. (+) 

 • Styrke aktivitetsskapende tiltak for maritim industri, som omstillingstiltak for offshoreflåten.(+)  

 • Lage en strategi for å sikre at offentlige byggeoppdrag innenfor maritim sektor i størst mulig grad havner hos norske verft. (+) 

 • Utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen med sikte på at en større del av verdiskapingen fra offentlige kontrakter skal komme den norske maritime næringen til gode. (+) 

Bergen næringsråd mener: 
Det er positivt med en satsing på bygging av skip i Norge 

Regjeringen foreslår: 

 • Stille krav til lavere utslipp fra offshoreflåten og fra fartøy som benyttes innenfor havbruk, inkludert underleverandører. 

Bergen næringsråd mener: 
Undrende til at det skal stilles spesielle krav til deler av maritim næring og ikke andre. 

Regjeringen foreslår: 

 • Kompensere fylkeskommunene for merkostnader ved å velge lav- og nullutslippsteknologi ved anskaffelser av ferger og hurtigbåter.(++)  

Bergen næringsråd mener: 
Svært positivt 

Regjeringen foreslår: 

 • Sørge for god sameksistens mellom de ulike havnæringene, blant annet ved å utarbeide næringsplaner for Nordsjøen, Barentshavet og Norskehavet. 

Bergen næringsråd mener: 
Det er viktig at slike planer ivaretar næringsperspektivet, og ikke bare blir verneplaner 

Regjeringen foreslår: 

 • Vurdere en lokal deponikostnad for uutnyttede overskuddsmasser.(-) 

Bergen Næringsråd mener: 
Vestlandet har store mengder overskuddsmasse ved bygging av veier og tunneler, for eksempel ved ny vei og bane Voss-Bergen. En slik avgift vil gjøre det dyrere å bygge vei å vestlandet. 

Regjeringen foreslår: 

 • Gjøre fremtidige oppdrettstillatelser tidsbegrensede (- -) 

 • Gjeninnføre eierskapsbegrensninger og krav om lærlinger, videreforedling og forskning og utvikling for de største aktørene innen havbruk (-). 

 • Gjennomgå fordelingen av midlene fra Havbruksfondet, og øke kommunenes andel av inntektene fra fondet. (+)  

 • Prøve ut en ordning der en begrenset andel av fremtidige havbrukstillatelser i en periode leies ut til sjømatindustrien for å bidra til helårlig industriarbeidsplasser (+) 

Bergen Næringsråd mener: 
Det er bra med større fleksibilitet i konsessjonsmulighetene. Eierskapsbegrensninger og økte krav, inkludert økte krav til arbeidsbåter bidrar til å gjøre norsk havbruk mindre konkurransedyktig. Tidsbegrensing vil medføre et A og B – lag med gamle evigvarende og nye tidsbegrensede konsesjoner, og mest sannsynlig bety mindre penger til kommunene, fordi konsesjonsprisen vil bli lavere. 

Regjeringen foreslår: 

 • Videreføre og styrke CO2-kompensasjonsordningen (+) 

Bergen næringsråd mener: 
Viktig for kraftkrevende industri på Vestlandet. 

 

FINANS 

Regjeringen foreslår: 

 • CO2-avgiftSørge for at avgiftssystemet bidrar til en klimaomstilling som er effektiv, og både sosialt og geografisk rettferdig. CO2-avgiften skal gradvis økes til om lag 2000 kroner frem mot 2030. Det skal utarbeides partnerskap med næringslivet, kompensasjonsordninger eller avgiftsreduksjoner for særskilt berørte grupper og næringer og tas hensyn til næringenes konkurransekraft. (+) 

Bergen Næringsråd mener: 
Dette er et effektivt tiltak for grønn omstilling, men det må balanseres mot norsk industris konkurranseevne. Innretning blir derfor viktig, og det er viktig at en følger opp forutsetningene om å redusere andre skatter og avgifter tilsvarende. 

Regjeringen foreslår: 

 • Investeringer i fornybare ressurserGjennomgå mandatet og sammensetningen til utvalget for klimavennlige investeringer, med mål om å stimulere grønne investeringer og lange verdikjeder basert på fornybare ressurser i Norge. Slike investeringer kan omfatte skog- og treforedling, fisk og fiskeforedling, karbonfangst og -lagring, hydrogen, havvind, vannkraft og grønn skipsfart. På bakgrunn av dette skal det gjennomføres en grønn skattereform for næringslivet. Utvalget skal også se på hvordan man kan sikre at fellesskapet får sin del av den fremtidige gevinsten ved investeringer som er muliggjort av statens bidrag til grønn omstilling. (?) 

Bergen Næringsråd mener: 
Det er positivt at man ønsker å øke investeringene i fornybare ressurser som fiskeri, karbonfangst og lagring, vannkraft, hydrogen, havvind og grønn skipsfart. Vi stusser derimot på hvordan dette utvalget skal bli seende ut, og hvordan det treffer næringslivet over hele landet. Det er viktig at Vestlandet blir godt representert, som en motor i Norge for fornybare ressurser.  

Regjeringen foreslår: 

 • Skattepolitikk. Føre en forutsigbar og ansvarlig skattepolitikk overfor næringslivet og holde selskapsskatten på 22 prosent gjennom hele stortingsperioden. (+) 

Bergen Næringsråd mener: 
Det er positivt at selskapsskatten ikke øker gjennom perioden. 

Regjeringen foreslår: 

 • FormuesskattGjøre formuesskatten mer rettferdig, ved at personer med høye formuer betaler mer i skatt samtidig som bunnfradraget økes. Aksjer og næringseiendom m.m. skal verdsettes til 80 prosent i tråd med skatteforliket i 2016. (-) 

Bergen Næringsråd mener: 
Næringslivet på Vestlandet har behov for reduksjon og fjerning av formuesskatten, ikke økning. Her består næringslivet i stor grad av familieeide bedrifter, hvor formuesskatten treffer svært skeivt. En større kartlegging av Bergen Næringsråd i august, viste at 7 av 10 medlemsbedrifter ønsker fjerning av formuesskatten.  

Regjeringen foreslår: 

 • SMB-rabattenUtvide rabatten for små og mellomstore bedrifter (SMB-rabatten) (+) 

Bergen Næringsråd mener: 
Positivt at det skal bli enklere for SMB-bedrifter å få mer i lån. SMB bedrifter har utfordringer med å få nok kapital, og alle tiltak som bidrar til enklere tilgang til kapital er Bergen Næringsråd positive til.  

 

KOMMUNAL OG DISTRIKT 

Regjeringen foreslår: 

 • Nye statlige arbeidsplasser skal legges utenfor Oslo, med mindre helt åpenbaregrunner tilsier noe annet. Veksten innenfor eksisterende statlige arbeidsplasser skal fordeles mer rettferdig mellom by og land. (+) 

Bergen Næringsråd mener: 
Positivt at den nye Regjeringen skal legge nye statlige arbeidsplasser utenfor Oslo. Vi vet at statlige arbeidsplasser bidrar til styrking av økosystemene slik eksempelvis Konkurransetilsynet og Fiskeridirektoratet har gjort for Bergen. 

Regjeringen foreslår: 

 • Stimulere til mer energieffektivisering, gjenvinning og ombruk av byggematerialer i byggeprosesser (+) 

Bergen Næringsråd mener:  
Flott at den nye Regjeringen setter fokus på sirkulær økonomi i byggeprosesser. Bergen Næringsråd har flere ganger løftet frem mulighetene innenfor sirkulær økonomi bygg og anleggsbransjen. Mer stimulering vil bidra til økt satsing. 

Regjeringen foreslår: 

 • Forenkle plan- og bygningsloven slik at planprosessene går raskere og vurdere å redusere antall søknadspliktige byggetiltak. (+) 

Bergen Næringsråd mener: 
Det er flott at man ønsker å forenkle plan- og bygningsloven. I dag oppleves det som krevende å søke dispensasjon, og raskere og mer forutsigbar behandlingstid er noe næringen skriker etter.  

Regjeringen foreslår: 

 • Rekruttering av flerkulturell bakgrunnJobbe for at offentlige virksomheter går foran og arbeider aktivt for rekruttering av ansatte med flerkulturell bakgrunn (+) 

Bergen Næringsråd mener: 
Mangfold er en av de viktigste utfordringene næringslivet jobber med. Det er positivt å se at den nye Regjeringen ønsker å jobbe for at det blir rekruttert flere med flerkulturell bakgrunn i offentlig sektor.  

Regjeringen foreslår: 

 • Redusere bruken av markedsmekanismer i alle deler av velferdsstaten (-) 

Bergen Næringsråd mener: 
Det er svært negativt at den nye Regjeringen vil gjøre det vanskeligere for private aktører å bistå det offentlige med viktig kompetanse, tjenester og innovasjon.  

 

KUNNSKAP OG KOMPETANSE 
Regjeringen foreslår: 

 • Reduksjon i konsulenttjenester innen IKTSørge for at store IKT-prosjekter i offentlig sektor styres på en ny og bedre. Måte basert på tett involvering av brukere og ansatte, og ved å bygge opp kompetanse i egen organisasjon fremfor å kjøpe konsulenttjenester. (-) 

Bergen Næringsråd mener: 
IT-konsulentselskap bidrar sterkt til å digitalisere det offentlige, og gir tusenvis av unge muligheter til å utvikle seg i karrieren. Vi er bekymret dersom den nye Regjeringen vil redusere konsulentbruken. Både for innovasjon og utvikling i det offentlige, men også for at man gir færre unge mulighet til en første jobb og til digitaliseringen av næringsliv, offentlig sektor og samfunnet for øvrig.  
 

Regjeringen foreslår: 

 • Gjennomføre ein opptrappingsplan med tusen nye fagskuleplassar årleg over fem år, i tråd med arbeidslivets behov. (+) 

Bergen Næringsråd mener: 
Flere fagskuleplasser er viktig for den omstillingen vi er inne i.  

Regjeringen foreslår: 

 • Trappe opp talet på nye studieplassar, med opptrappingsplanar for område med særleg stort kompetansebehov, som læraryrket, sjukepleie, realfag, IKT og medisin. (+) 

Bergen Næringsråd mener: 
Veldig positivt å se at den nye Regjeringen satser på å øke kompetansen innenfor viktige områder som IKT, realfag, medisin, læreryrket og sjukepleie. Næringslivet skriker etter nok kompetanse innenfor disse områdene, og det er avgjørende for utviklingen vi er inne i. 

Regjeringen foreslår: 

 • Sørgje for at norsk språk blir løfta fram i høgare utdanning og forsking. (-) 

Bergen Næringsråd mener: 
Det er svært negativt at den nye Regjeringen ønsker å satse på norsk språk i høyeere utdanning og forsking. Utdanningsinstitusjonene skriker etter å bruke engelsk som språk, både i forsking og utdanning. Vi har verdensledende utdanningsinstitusjoner, og da må vi ha engelsk som språk. Det styrker utdanningsinstitusjonene, og gjør utdanningsinstitusjonene mer attraktive for utenlandske studenter 

Regjeringen foreslår: 

 • Stramme inn regelverket for private barnehagar for å sikre at offentlege tilskot og foreldrebetaling går til barnehagedrift, medrekna å regulere kjøp og sal av barnehagar strengare og vurdere innføring av meldeplikt og kommunal forkjøpsrett. 

 • Gi kommunane større moglegheit til å styre finansiering og krav til private barnehagar. 

 • Innføre krav om at tilsette i private barnehagar skal ha lønns- og arbeidsvilkår på linje med tilsette i offentlege barnehagar. (-) 

Bergen Næringsråd mener: 
Private aktører var i sin tid helt kritiske for å oppnå det store og viktige løftet den forrige Ap-ledete regjeringen gjennomførte med å oppnå full barnehagedekning. Vi opplever, også støttet av en gjennomgang fra PA Consulting, at mye av kritikken rundt såkalte “velferdsprofitører”, som regjeringens formuleringer her omfatter, er basert på noen myter rundt blant annet inntjening og at de ansatte har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn offentlig ansatte. 

Det skal stilles tydelige kvalitetskrav, og ansatte i private barnehager skal ha gode og ryddige lønns- og arbeidsvilkår. Når den nye regjeringen nå signaliserer at de vil arbeide videre med anbefalingene fra Storberget-utvalget må de også lytte til høringsinnspillene fra foreldre, ansatte og eiere. Barnehager bør måles på kvaliteten de leverer, ikke på hvem som eier dem. 

Regjeringen foreslår: 

 • Forsking og utvikling for heile landet. Kvaliteten i forsking og høgare utdanning er avgjerande for kor godt Noreg lykkast med å utvikle og ta i bruk ny kunnskap til å skape verdiar og å løyse samfunnsutfordringar nasjonalt og globalt. Regjeringa vil styrkje norsk forsking, både i offentleg regi og i næringslivet, og prioritere eit løft for forsking på klima og omstilling. Forskingsinstitutta speler ei sentral rolle. (+) 

Bergen Næringsråd mener: 
Regjeringsplattformen inkluderer mange gode formuleringer rundt viktigheten av læring og utdanning på alle nivå i befolkningen. Vi kunne imidlertid ønsket enda mer konkret rundt viktigheten av livslang læring for å komme oss gjennom de store omstillingene samfunnet står ovenfor når det eksempelvis gjelder utfasing av vår petroleumsbaserte økonomi og innfasing av nye bransjer og muligheter. Utdanning og kompetanse er et av vår nasjons store fortrinn. Det må vi fortsette å styrke. 

 

 

ARBEID OG SOSIAL 

Regjeringen foreslår: 

 • Organisert arbeidslivKrisetiltakene i forbindelse med koronapandemien skal vare like lenge som krisen, og videreføres eller fases ut i dialog med partene i arbeidslivet. (+) 

 • Fornye og forsterke trepartssamarbeidet og gi samarbeidet betydelig større samfunnsoppgaver og -ansvar innenfor områder som kompetanseutvikling, bærekraft og økt eksport. (+) 

Bergen Næringsråd mener: 
Dette er positivt og viktig for et næringsliv som har hatt tøffe tak i pandemiperioden og som trenger forutsigbarhet og omstillingskraft. Vi forutsetter at det med partene i arbeidslivet siktes også til tett involvering av næringslivets representanter. 

Regjeringen foreslår: 

 • Arbeid til alle i et inkluderende arbeidslivFolk med nedsatt funksjonsevne og helsemessige utfordringer skal møte et arbeidsliv som er åpent og inkluderende. Innvandrere skal få bidra med sine ressurser. Kvinner og menn skal ha de samme mulighetene, og ingen skal bli utsatt for trakassering eller vold i arbeidslivet. (+) 

Bergen Næringsråd mener: 
Veldig positivt å se den nye regjeringen ha mangfold og inkludering høyt på agendaen. Dette er temaer vi setter fokus på gjennom tiltak som Bergen Opportunity, mentor- og lederutviklingsprogrammet for innvandrertalenter der glasstak knuses hver dag. Vi kjenner fortsatt til få ledere med minoritetsbakgrunn i næringsliv, akademia, mediene og det offentlige, og det er fortsatt en skjev fordeiling når det gjelder kjønn. Å investere i mangfold gir avkastning. 

Regjeringen foreslår: 

 • Arbeidstakernes rettigheterSette i gang et lovarbeid for å begrense bemanningsbransjens omfang og rolle. (-) 

Bergen Næringsråd mener: 
Her forutsetter vi at den nye regjeringen går i tett dialog med arbeidslivets parter, også næringslivet, før det gjennomføres lovendringer som til syvende og sist faktisk kan begrense arbeidstakeres muligheter til eksempelvis en god introduksjon i arbeidslivet. Flere bransjer er dessuten svært avhengig av ulike bemanningsselskaper. Disse må imidlertid selvsagt respektere lover og avtaler i arbeidslivet. 

Regjeringen foreslår: 

 • Fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser (-)

   

Bergen Næringsråd mener: 
Bruken av midlertidige ansettelser er generelt sett lav i Norge. Faste ansettelser er – og skal være – hovedregelen i det norske arbeidslivet. Samtidig er det nødvendig med en viss fleksibilitet og et velfungerende korttidsarbeidsmarked. Den nye regjeringen vil innskrenke fleksibiliteten i arbeidslivet i en tid hvor det er behov for å få flere i arbeid. Det vil ramme mange små og mellomstore virksomheter. 

 

HELSE OG OMSORG:
VELFERD TIL ALLE
 

 • E-helseTydeliggjøre aktørenes roller og ansvar for digitalisering i helse- og omsorgssektoren og sikre nasjonal koordinering slik at vi bruker de samlede ressursene på en god måte. (+) 

 • Legge til rette for bedre bruk av helsedata i helseforskning, styrke grunnlaget for kunnskapsbaserte helse- og omsorgstjenester og stimulere til innovasjon og næringsutvikling. (+) 

Bergen Næringsråd mener: 
Høflige og greie formuleringer. Vi mener imidlertid det er oppsiktsvekkende at regjeringen i dette kapittelet ikke nevner den langsiktige utfordringen vi som nasjon står overfor med en økende eldre befolkning samtidig som inntektene fra olje- og gass skal gå ned. 

Norge har noen av de høyeste helseutgiftene i verden – eksempelvis 60 prosent høyere enn New Zealand som vi bør kunne sammenligne oss med på eksempelvis samfunnsstruktur, levealder og verdiskapning fra private og offentlige helsetjenester. Det forteller oss at vi har store muligheter for å få mer ut av hver helsekrone, og da må vi ta i bruk bedre teknologi og oppmuntre til innovasjon og gründervirksomhet. Dette blir spesielt viktig når vi vet at vi i løpet av de 20-30 neste årene skal kutte i olje- og gassutvinningen som i dag utgjør 60 prosent av Norges eksportinntekter. Dette samtidig som antall eldre øker dramatisk. Disse realitetene må politikerne ta hensyn til selv om det er nærliggende å fokusere først og fremst på neste fireårsperiode. 

Regjeringen må også være svært bevisst bruken av ladete uttrykk som eksempelvis “velferdsprofitører”. De stigmatiserer grupper vi som nasjon vil være avhengig av når det skal stimuleres til innovasjon og næringsutvikling slik regjeringsplattformen påpeker. 

 

KULTUR OG FRIVILLIGHET 

 • Medium som føresetnad for ytringsfridom og demokratiSikre kommersiell allmennkringkasting med hovudkontor i og nyheitssendingar frå Bergen og ein kommersiell allmennkringkastar på radio med hovudkontor på Lillehammer. (+) 

Bergen Næringsråd mener: 
Svært positivt at regjeringen understreker betydningen av å spre de store mediene geografisk slik at ikke alt er sentrert rundt ett sted eller én by. TV2 i Bergen og P4 på Lillehammer har i flere tiår bidratt til det. Det har resultert i at det nå er bygget opp en svært sterk (også internasjonal målestokk) medieklynge i Media City Bergen. Den utviklingen er på mange måter selvforsterkende, men avhengig av klare politiske signaler som regjeringen her gir.