10 viktige ting næringslivet må vite om Statsbudsjettet

12.10.2021

Årets statsbudsjett er strammere enn de siste årene, og Bergen Næringsråd mener det er nødvendig og riktig med en innstramming.

Samtidig er det viktig å påpeke av vår næringspolitiske undersøkelse fra august i år viser at spesielt deler av reiseliv og industri trenger inntil 2 år med korona-støtte for å komme videre. Derfor er tilskuddet til kommuner med næringsliv som sliter, viktig. Det er også viktig at regjeringen under dannelse har signalisert videreføring av korna støtte ut året.

Her er viktige punkter næringslivet bør vite om Statsbudsjettet 2022:

1. Formuesskatten reduseres noe
Regjeringen foreslår å redusere formuesskatten med en helårseffekt på 535 millioner kroner. Bunnfradraget økes til 1,6 millioner kroner fra 1,5 millioner kroner, og det foreslås å redusere formuesverdien av aksjer og driftsmidler fra 55% av formuesskattegrunnlaget til 50%.

Bergen Næringsråds kommentar:
Vi er skuffet at det ikke kommer ytterligere reduksjoner i formuesskatten, slik Bergen Næringsråd har spilt inn tidligere. For næringslivet på Vestlandet, som har mange familieeide bedrifter, er det viktig med reduksjon og på sikt fjerning av formuesskatten. I vår næringspolitiske undersøkelse blant våre medlemmer i august, sa hele 7 av 10 at formuesskatten bør avvikles.


2. Gjeninnføring av flypassasjeravgiften

Regjeringen foreslår å gjeninnføre flypassasjeravgiften, etter at den ble satt på pause under pandemien. Ny sats blir 80 kr for reiser i Europa, og 214 kr for andre reiser. Dette gir økning i skatteinntekter på 1,6 milliarder kroner.

Bergen Næringsråds kommentar:
Flypassasjeravgiften er direkte skadelig for næringslivet her i vest. Den rammer trafikkomfang og rutetilbud, og diskriminerer spesielt næringslivet i distriktene i forhold til Oslo-området, og norsk næringsliv i forhold til EU.


3. Svekker nettolønnsordningen

Regjeringen foreslår å sette et nytt tak på 189.000 per ansatt i nettolønnsordningen

Bergen Næringsråds kommentar:
Dette innebærer en vesentlig svekkelse av ordningen, og forverring av konkurransesituasjonen for norske sjøfolk.


4. Reduksjon av låneordning for finansiering av miljøvennlige skip

Regjeringen foreslår å redusere budsjettet for særskilte låneordningen for å finansiere bygging av miljøvennlige skip i nærskipsfart og fiskefartøy, fra 600 mnok til 400 mnok.

Bergen Næringsråds kommentar:
Stort behov for finansiering av nybygg, spesielt i nærskipsfarten. Dette gjør denne flåtefornyelsen vanskeligere.


5. Investeringstilskudd fylkesveier

Regjeringen foreslår 290 mnok til investeringstilskudd i ny tilskuddsordning til investering i fylkesveier

Bergen Næringsråds kommentar:
Svært positiv ordning varslet i NTP. Vestland fylke må være på for å ta del i ordningen. Vi er bekymret for om fylket har tilstrekkelig økonomisk handlefrihet til å kunne delta i ordningen


6. Statlig delgaranti for bompengelån

Regjeringen legger nå opp til at staten på visse vilkår kan stille selvskyldnergaranti for inntil 50 pst. av bompengelånet i nye riksveiprosjekter.

Bergen Næringsråds kommentar:
Dette betyr at fylkenes garantiansvar lettes, og at rentekostnadene for bomprosjekt reduseres noe. Viktig for å realisere Bergen-Voss og Hordfast. Størst potensiell betydning for Fjellinjen i Oslo som ikke har kommunal garanti.


7. De største samferdselsprosjektene ligger fortsatt inne

Regjeringen legger opptil videreføring av de store prosjektene E39 Svegatjørn – Rådal, Sotrasambandet, Bybanen.

Bergen Næringsråds kommentar:
Vi er glade for å se at Regjeringen fortsetter å prioritere de tre store samferdselsprosjektene i regionen.


8. Økning av Co2-avgift

Regjeringen foreslår, som varslet, å øke Co2-avgiften i 2022. For utslipp i ikke-kvotepliktig sektor økes Co2-avgiften fra 591 kr til 766 kr – som er i tråd med økningen opp mot 2 000kr i 2030. For bensin økes den med 41 øre per liter, fra 1,37 kr til 1,78 kr per liter.

Bergen Næringsråd kommentar:
Bergen Næringsråd er generelt positive til en Co2-avgift, men med en så kraftig økning er det avgjørende at det kommer skatte- og avgiftslettelser på andre områder som sikrer grønn teknologiutvikling og arbeidsplasser. Det ser ut som Regjeringen har fulgt opp forutsetningene i Klimameldingen, gjennom å redusere andre skatter og avgifter tilsvarende.


9. Midler til å hindre frafall fra videregående skole

Regjeringen foreslår å gi 403 millioner kroner for å sikre at unge fullfører videregående skole. I tillegg gis det ca. 100 millioner kroner til ekstra naturfagsatsing.

Bergen Næringsråds kommentar:
Å sikre frafall i videregående skole og øke satsingen på naturfag er viktige tiltak for å sikre kompetanse i næringslivet fremover, og ikke minst forberede næringslivet på det grønne skiftet.


10. Haukeland universitetssjukehus

Regjeringen bevilger tilskudd til etablering av protonbehandling på Haukeland universitetssjukehus i Helse Bergen. Senteret skal stå ferdig i 2023/2024. I tillegg gis det midler til oppgradering av sentralblokken, og nytt barne- og ungdomssykehus (fase 2).

Bergen Næringsråds kommentar:
Vi er glade for å se at Regjeringen gir midler til viktige prosjekter i og ved Haukeland universitetssjukehus. Helseklyngen rundt Haukeland har blitt et verdensledende miljø, og nødvendige oppgraderinger og tilskudd vil bidra til å styrke arbeidet tusenvis av flinke leger, sykepleiere og annet helsepersonell gjør hver eneste dag.

 

Her kan du lese våre mer detaljerte kommentarer til de ulike postene.

 

Atle  Kvamme
Atle Kvamme
Kommunikasjonsdirektør

chat_bubble_outline +47 995 16 511