- Nedslående resultat

02.09.2021

Bergen Næringsråd og Plan- og bygningsetaten er enig om én ting: Saksbehandlingen i Bergen er ikke god nok. De samme partene vil sammen prøve å finne løsninger.

Asplan Viak presenterte onsdag en brukerundersøkelse i et åpent lunsjmøte i Bergen Næringsråd.
Undersøkelsen som var bestilt i fellesskap av Bergen Næringsråd og Plan- og bygningsetaten i Bergen kommune, var ikke ment å kartlegge saksbehandlingstid og formelle prosedyrer. I stedet ønsket man å undersøke brukernes tilfredshet med etatens behandling av byggesaker og planprosesser.

Her er noen av hovedfunnene:

Brukerne er relativt fornøyd med servicenivå, imøtekommenhet og kvaliteten på informasjonen som gis i den tidlige fasen av plan- og byggesaksprosessene. Langt mer negative er de når de blir bedt om å vurdere graden av likebehandling og forutsigbarhet i sakene de har vært involvert i. I plansaker mener 70 prosent av de spurte at prosessen er lite eller svært lite forutsigbar. Tilsvarende tall i byggesaker er 53 prosent.

– Det er et nedslående resultat. Jeg er overrasket over at ikke brukeropplevelsen er bedre, sier Mette Svanes, direktør for Plan- og bygningsetaten.

Overrasket er derimot ikke Marit Warncke, administrerende direktør i Bergen Næringsråd.
– Dette stemmer godt med de tilbakemeldingene vi får blant private byutviklere som er medlemmer hos oss. Saksbehandlingen er under enhver kritikk. Bergen skårer også svært dårlig sammenlignet med andre norske byer.

Thor Haakon Bakke (MDG), byråd for miljø og byutvikling, ser litt lysere på tilværelsen.
– Her er litt å ta tak i, men min opplevelse er at saker som er i tråd med overordnede planer, går relativt raskt gjennom systemet. Han ber private utbyggere i større grad ta hensyn til gjeldende kvalitetskrav i byutviklingen.
– Jeg vil også advare mot å kjøpe tomter for dyrt, utfra en urealistisk forventning om utnyttelse.

Undersøkelsen er viet stor interesse i bergenspressen:

BT: «En stor del av saksbehandlerne oppleves å være totalt utilgjengelige»

BA: «Får slakt og beskyldes for å være lite ydmyk»

Jorunn Nerheim, leder for Ressursgruppe Byutvikling i Bergen Næringsråd, tror fortsatt at en god dialog mellom næringen og Bergen kommune kan gi mer effektive og forutsigbare prosesser.
– Jeg tror i hvert fall ikke det er en god løsning å stå på hver vår tue og rope til hverandre. Men vi venter en større forståelse for våre synspunkter og opplevelser enn vi hittil har møtt. Dialog er ikke et mål i seg selv, men en vei frem mot konkrete resultater, sier Jorunn Nerheim.

 

Brukerundersøkelsen kan lastes ned her.