Etter behandlingen i Stortinget denne uken ligger bybane til Åsane inne i NTP med 50% dekning fra staten.
Etter behandlingen i Stortinget denne uken ligger bybane til Åsane inne i NTP med 50% dekning fra staten.

NTP: Disse prosjektene kommer i Bergensregionen

15.06.2021

Nasjonal Transportplan ble ferdigbehandlet i Stortinget denne uken, og Bergensregionen har fått alle sine prioriterte prosjekter med i planen. Det er spesielt gledelig at Ringvei Øst kom inn i sluttrunden.

I behandlingen i Stortinget ble det ikke flertall for planen som regjeringen har lagt fram, men planen totalt blir tatt til følge. Derfor vil hovedpunktene i planen bli fulgt opp, ikke minst som følge av at hovedpunktene i planen støttes av de såkalte styringspartiene Høyre og Arbeiderpartiet. Derfor vil hovedlinjene bli videreført uavhengig av hvilken regjering som styrer etter høstens valg. Samtidig blir det viktigere enn noen gang å arbeide inn mot hvert enkelt statsbudsjett for å sikre nødvendige midler til de ulike prosjektene.

Lokalt arbeid har vært viktig
Gjennom fylkeskommunen har det vært kontaktutvalgsmøter hver uke for K5-prosjektet og for prosjektene langs E39. I tillegg har Bergen Næringsråd og Nordhordland Næringslag hatt en egen gruppe som har jobbet for å få på plass nordre del av ringvei Øst.
Mellom møtene har det vært jobbet målrettet inn mot transportkomiteen, mot Hordalandsbenkene og mot sentrale aktører i Statens vegvesen og BaneNor/Jernbanedirektoratet. Det har også vært kontakt med parlamentariske ledere og lokale aktører i de ulike partiene.

Her er prosjektene som nå skal gjennomføres:

K5 med vei og bane Arna-Voss
Prosjektet er fullfinansiert i NTP, og med planlagt oppstart i 2024. Arbeidet fremover blir å sikre midler inn i statsbudsjettet.
I vedtaket blir det pekt på at K5 er et fellesprosjekt for vei og jernbane mellom Bergen og Voss, og at det er viktig med sammenhengende utbygging Arna-Stanghelle og senere Stanghelle Voss.

E39 Hordfast
Innstillingen om å sette i gang byggingen av Hordfast fikk støtte i Stortinget av regjeringspartiene sammen med Høyre og FrP, og delvis Sp.
Flertallet viser til at trasevalg for E39 mellom Ådland og Svegatjørn (Hordfast) ble fastsatt i 2014 etter midtretrase over Rekstern.

Fergefri E 39 blir omtalt på denne måten:
Medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Venstre viser til at arbeidet med en opprustet og Ferjefri E39 har god fremdrift og har resultert i en betydelig satsing på E39. Nye Veier har fått ansvaret for en helhetlig utbygging av strekningen mellom Kristiansand og Stavanger. Videre gjennomfører Statens vegvesen flere prosjekter som vil bidra til kortere reisetid, bedre fremkommelighet og økt trafikksikkerhet på strekningen fra Stavanger til Trondheim. Flertallet er fornøyd med at fjordkryssingsprosjektet Rogfast allerede er vedtatt igangsatt, og at Hordfast og Møreaksen vil bli oppstartet i første seksårsperiode. Disse prosjektene vil bidra til å redusere reisetiden betydelig mellom Stavanger og Bergen og mellom Ålesund og Molde. Flertallet viser til at disse prosjektene vil knytte regionene bedre sammen og legge til rette for utvidede bo- og arbeidsmarkeder, og at dette er viktig for å legge til rette for ytterligere vekst og verdiskaping i svært industristerke regioner.

Bybanen til Åsane
Bergen kommune og Vestland fylke har vært klare på at Bybanen må til alle bydeler. NTP-vedtaket medfører 50% dekning fra staten for Bybanen mot Åsane. Det medfører et komplett bybanesystem som gir økt frekvens og økt nytte for folk flest. Det er viktig for hele regionen at dette nå kommer på plass, så blir det opp til fylket og kommunen at de snarest mulig blir enige om traseen bør gå over Bryggen for å gi størst mulig byutviklingseffekt.

Ringvei Øst kom inn i sluttrunden
Ringvei øst var ikke med i regjeringens opprinnelige innspill til NTP. Gjennom lokalt arbeid fra Bergensregionen ble dette likevel tatt inn.
Det var regjeringspartiene som kom opp med en løsning for E39 Klauvaneset-Vågsbotn der de viser til dette er del av prosjektet Ringvei øst, men det er også koblingen mellom E39 og E16. Strekningen er derfor en viktig del av helheten når Hordfast og E16 Arna–Voss skal bygges. For å få ut det fulle potensiale av disse investeringene er dermed E39 Klauvaneset–Vågsbotn avgjørende.
Regjeringspartiene har blitt enige om å sette av 1 mrd. kroner til oppstart av E39 Vågsbotn–Klauvaneset i første seksårsperiode.

Dette mener Bergen Næringsråd:
Bergensregionen har fått god uttelling i Nasjonalt Transport 2022-33. Vi intensiverer nå arbeidet for å sikre at det kommer midler i statsbudsjettene de kommende årene slik at prosjektene gjennomføres. Konkret vil vi arbeide med følgende:

  • Sikre at reguleringsplanen for K5 nå kommer ut fra departementene slik at kommunene kan få den til uttalelse. Det må også sikres tilstrekkelig midler til i statsbudsjettet for 2022, og det må arbeides for at prosjektet totalt blir prosjektfinansiert. Reguleringsplan for hele strekningen til Voss på også på plass.

  • Sikre at det blir fremmet en proposisjon om Hordfast slik at prosjektet kan startes opp med tidliginvolvering av entreprenører. Det vil forsere prosjektet kombinert med å kunne gi oppdrag til lokalt næringsliv.

  • Sikre at hele Ringvei Øst planlegges ferdig og bygges, og i tråd med tankene som i 2016 ble fremmet av styret i Arnatunnelen med en komplett ringvei fra Fjøsanger til Nordhordlandsbroen

  • Sikre at Bybanen fullføres mot Åsane

Atle  Kvamme
Atle Kvamme
Kommunikasjonsdirektør

chat_bubble_outline +47 995 16 511