Tilskudd til fairtradebyen Bergen

21.04.2021

Bergen kommune har i 2021 fått en ny tilskuddsordning for etisk og rettferdig handel. Det kan søkes om tilskudd til tiltak som kan utvikle Fairtradebyen Bergen. I år er potten på 250.000 kroner. 

Hovedformålet med ordningen er å stimulere til ansvarlig næringsutvikling og gi støtte til tiltak som fremmer etisk og rettferdig handel i fairtradebyen Bergen. Søk støtte her

Tiltak som fremmer fairtradebyen Bergen
Tiltakene det søkes støtte til må være innen feltet etisk og rettferdig handel/ansvarlig næringsliv og underbygge må bygge opp under kommunens strategi og handlingsplan for fairtradebyen Bergen. De skal bidra til engasjement, dialog og kunnskapsutveksling om virksomheters ansvar og påvirkning på miljø og mennesker. Koblingen mellom produsenter og forbrukere gjennom leverandørkjedeoppfølging og interessentdialog er et eksempel på relevant tema.

Eksempler på tiltak kan være:

  • Aktiviteter for innbyggerinvolvering som fremmer fairtradebyen Bergen

  • Informasjons- og analysearbeid om etisk og rettferdig handel

  • Fremme saker om næringsliv, miljø og menneskerettigheter i samfunnsdebatt og media

  • Holde kurs rettet mot næringslivsansvar

  • Arrangere temasamlinger for kunnskaps- og erfaringsutveksling

  • Holde seminar og konferanser, webinarer og nettmøter

  • Fremme innovative, eks. digitale løsninger for interessentdialog, kartlegging og analyse av risiko

  • Utvikle kampanjer for etisk forbruk


Det gis ikke støtte til virksomheters ordinære drift, aktiviteter som er helt eller delvis gjennomført eller konkurrerende prosjekter/tiltak som allerede eksisterer i Bergen. 

 

Hvem kan søke? 
Tilskuddsordningen er åpen for virksomheter innen næringsliv, organisasjonsliv, forskning og kunnskapsformidling. Det er et krav at søker har sete i Bergen og at tiltaket det søkes støtte om fremmer kunnskap og samarbeid her. Tiltak der flere søkere fra de overnevnte sektorene går sammen vil bli prioritert. Kommersielle tiltak vil ikke bli vurdert.

Søknader sendes gjennom Bergen kommune sin tilskuddsportal, og behandles fortløpende. Tiltaket bør normalt ha oppstart innen en måned etter innsendt søknad.

Har du spørsmål til ordningen, kontakt næringsseksjonen i Bergen kommune på Naeringsseksjonen@bergen.kommune.no