Marit Warncke holder innlegg på Fornybarkonferansen i 2017.
Marit Warncke holder innlegg på Fornybarkonferansen i 2017.

Regjeringens klimaplan kan bli et taktskifte for næringslivet

08.01.2021

Regjeringen la i dag frem sin 10-års plan for å kutte 45 prosent av utslippene i ikke-kvotepliktig sektor. Det er en offensiv plan som vi gi et taktskifte i klimapolitikken. Samtidig er det positivt at det samlede skatte og avgiftsnivået ikke øker.

- Næringslivet er motoren i den grønne omstillingen. For å nå klimamålene er det viktig å satse på innovasjon og teknologiutvikling i samarbeid med næringslivet, sier Marit Warncke, administrerende direktør i Bergen Næringsråd. 

Det største grepet klimaplanen gjør er at Norge får et årlig utslippsbudsjett med klare utslippsmål for hver sektor. Næringslivet står ovenfor en stor omstilling for at Norge skal nå sine klimamål og landets forpliktelser i Paris-avtalen.

Generelt sett er det bra at det nå settes en plan som gir forutsigbarhet for hvordan næringslivet skal bidra med sine utslippskutt. Noen av de største grepene i klimaplanen er å øke co2-avgiften og settes strengere utslippskrav i offentlige anbud.

- Vi er positive til tiltakene så lenge det også bidrar til teknologiutvikling, innovasjon og nye arbeidsplasser. Anbudskravene må også bidra til at det etableres verdikjeder og hjemmemarked for klimateknologi. Næringslivet på Vestlandet er de mest eksportintesive i landet og har behov for å vise frem klimavennlig teknologi før dette kan selges til utlandet, mener Warncke.

Øker co2-avgiften
Klimaplanen legger opp til at CO2-avgiften skal tredobles i løpet av de neste ti årene. Økningen vil gjøre det vesentlig dyrere å forurense og mer lønnsomt å kutte utslipp. Regjeringen legger samtidig inn som premiss om at samlet skatte- og avgiftsnivå ikke skal øke.

- Med en så kraftig økning er det avgjørende at det kommer skatte- eller avgiftslettelser på andre områder som sikrer grønn teknologiutvikling og arbeidsplasser. Særlig gjelder dette konkurranseutsatte næringer, sier Marit Warncke. 

Regjeringen legger også opp til en kraftig innskjerping av klimakravene til oljenæringen. Der får oljenæringen et varsel om at prisen på CO₂-utslipp skal mer enn dobles fra dagens nivå og frem til 2030.

- Dette er et sterkt insentiv for økt elektrifisering av sokkelen, blant annet ved landkabler og satsning på flytende havvind. Samtidig mener vi avgiftsøkningen må tilbakeføres som intensivordninger for grønn omstilling, alternativt som et co2-fond, forklarer Marit Warncke.

En mulighet for skipsfarten
Norge må lykkes med en omstilling av skipsflåten. Langs kysten på Vestlandet og i Bergen har vi Norges ledende maritime miljø. Her har vi store muligheter til innovasjon og utvikling av grønn skipsteknologi.

- Det er bra at regjeringen vil stille krav om nullutslipp for hurtigbåt- og fergeanbud, men vi skulle gjerne sett en større satsing på hydrogen som energibærer i klimaplanen. Vestlandet har de sterkeste industriaktørene til å utvikle mange av disse prosjektene, sier Warncke.