God vekst i næringslivet – og gode utsikter etter korona

26.11.2020

De siste 25 årene har verdiskapingen i Bergensregionen steget til himmels, og fire næringer pekes ut som fremtidige vekstnæringer.

Det er konklusjonene i en rapport som Menon Economics har utarbeidet for Bergen Næringsråd og Fana Sparebank. Rapporten har tatt for seg utviklingen de siste 25 år, kombinert med å forutsi de fremtidige vinnernæringene.

Rapporten vise at verdiskapingen har gått å være fra 40 milliarder kroner til 170 milliarder kroner i 2019. I dag står Vestland alene for 10 prosent av landets verdiskaping. Det innebærer en vekst på 6 prosent, som er større enn BNP i Fastlands-Norge. I samme tidsrom har befolkningen vokst med 25 prosent, og arbeidsstyrken litt raskere.

Veksten i disse årene har kommet fra de store næringene, mens de største veksttakter er i finans, kunnskap, rådgivning og sjømat. Det ses kanskje ikke på som de mest typiske næringene for regionen, men viser god omstillingsvilje og evne.

Vestland har vært eksportdriver for resten av landet med en raskere eksportvekst enn det nasjonale snittet siden 2010. Samlet hadde Vestlandet eksport 2019 for over 300 milliarder kroner.


Rapporten har gjennomgått for fire viktige næringer Vestland reiseliv, maritim næring, flytende havvind og sjømatnæringen, for å se fremtiden muligheter og risikoer for disse.

Reiseliv
Bergensregionen har et stort potensial som reiselivsdestinasjon på grunn av byens posisjon som innfallsport til Vestlandet. Samtidig er det et potensiale i å utvikle byen som egen destinasjon. Særlig er det et potensiale i vintersesongen, hvor det er relativt få utenlandske besøkende.

Maritim
Mens tradisjonell skipsfart gradvis har blitt nedbygget, utflyttet eller dratt til Oslo har Bergen har holdt stand som skipsfartsby. Nesten 40 prosent av den norske handelsflåten er registrert med Bergen som hjemmehavn. Årsaken er at rederiene har ligget langt fremme med å utvikle ny teknologi og løsninger, og et industrielt shipping-senter med verdensledende rederier.

2019 solgte maritim næring i regionen varer og tjenester for om lag 85 milliarder kroner, og hadde verdiskaping på neste 23 milliarder kroner. Selv om dette er veldig bra har Menon Economics nedskrevet vekstpotensialet til maritim sektor på Vestlandet. I kombinasjon med effekten av koronakrisen og den lavere oljepris peker våre oppdaterte analyser på en vekst på om lag 45 prosent, fra 55 prosent.

Flytende havvind
Med bakgrunn i regionens kompetanse og tyngde innen maritim sektor og olje og gassnæringen mener Menon Economics det er stor grunn til å tro at flytende havvind kan bli en fremtidig viktig næring for Bergensregionen. Flere bedrifter i regionen er allerede i gang med å posisjonere seg inn mot markedet. Rapporten anslår at det kan være nasjonale sysselsettingseffekt på 12 100 arbeidsplasser u utbyggingsfasen for utbygging av to havvindparker ved Utsira Nord.

Sjømatnæringen
I fremtiden har sjømatnæringen i regionen et vekstpotensial på 50 prosent frem mot 2035 viser Menon Economics rapporter. I dag sysselsetter sjømatnæringen i Bergensregionen nesten 2 900 mennesker i 2019, og næringens ringvirkninger legger grunnlag for nesten 5000 sysselsatte i Bergensregionen. En vekst i denne næringen vil gi store ringvirkninger i hele regionen.

Helsesektoren
I 2060 vil hver femte person være over 70 år, mot dagens en av åtte. Den globale aldringen vil endre etterspørsel etter både tjenester og produkter fra helsesektoren. Bergensregionen har en stor helseklynge, i tillegg til en legemiddelklynge. Det kan være stor verdiskaping å hente fra denne sektoren gitt at man legger til rette for nyskapingsaktivitet og innovasjon.

 

Se tallene fra rapporten her