Statsbudsjettet: Viktige beslutninger for Bergensregionen

07.10.2020

Bergen Næringsråd kommenterer noen av de viktigste punktene for næringslivet i regionen i forslaget til neste års statsbudsjett.

Finansieringsmodell for havvind
Regjeringen gir ingen ekstra støtte til satsning på havvind og legger til grunn at støtte til bygging av flytende vindkraft ligger innenfor Enova og Klima- og energifondets mandat for teknologiutvikling.

Bergen Næringsråds kommentar:
- Det er skuffende at regjeringen ikke setter av midler, eller setter seg mål for hvor mye Norge skal satse på flytende havvind fremover. Bergen Næringsråds ressursgruppe Energi har vært tydelig på at de ønsker en nasjonal strategi og nasjonale mål for flytende havvind. Det er likevel positivt at regjeringen tidligere i år vedtok at områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II åpnes for konsesjonssøknader for havvind.

Aktivitetsnivået opprettholdes i olje og gass-sektoren
Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten er i budsjettet anslått til 87 milliarder kroner i 2020 og 99 milliarder kroner i 2021. Investeringene ventes å ligge rundt samme nivå i 2020 som i 2019 med en mindre nedgang i 2021, mens produksjonen forventes noe høyere de nærmeste årene.

Bergen Næringsråds
kommentar:
- Petroleumsnæringen er den klart største og viktigste i Vestlandet målt i antall arbeidsplasser og verdiskapning. Den såkalte «oljeskatten» som regjeringen la frem i juni synes å opprettholde aktivitetsnivået på sokkelen, noe som gir positive effekter for arbeidsplasser, og teknologiutvikling i leverandørindustrien.

Endrer skatt for vannkraft
I budsjettet vil regjeringen endre grunnrenteskatten for vannkraftverk til kontantstrømskatt for nye investeringer, men ikke for eksisterende vannkraftverk.

Bergen Næringsråds kommentar:

- Vestland er landets største vannkraftfylke og det er positivt for næringsutvikling og arbeidsplasser at det blir lønnsomt å investere i nye prosjekter for vannkraft. Likevel er det veldig høyt skattenivå på eksisterende anlegg og det stopper fornying og investeringer i mer fornybar energi.

Satsning på karbonfangst- og lagring
Regjeringen vil bruke 2,7 milliarder kroner på fangst, transport og lagring av CO2 på neste års statsbudsjett. Gjennom budsjettlekkasjer er det tidligere blitt kjent at regjeringen ville følge opp det såkalte «Langskip»-prosjektet med en totalbevilgning på 16,8 milliarder. Mottaksterminal på Kollsnes i Øygarden er en del av prosjektet.

Bergen Næringsråds
kommentar:
- Bergen Næringsråd har støttet industrien og aktørene som jobber for fullskala verdikjede for karbonfangst og -lagring (CCS) og ressursgruppe Energi har i flere omganger levert sine innspill til hvorfor prosjektet vil skape arbeidsplasser og også legge til rette for produksjon av hydrogen fra naturgass.

Hydrogensatsing
Regjeringen foreslår å bevilge 100 millioner kroner til en forsterket hydrogensatsing i statsbudsjettet for 2021, med særlig vekt på å støtte utvikling og etablering av infrastruktur.

Bergen Næringsråds
kommentar:
- Vestlandet har noen av landets sterkeste miljøer for utvikling og bruk av hydrogen. I tillegg er det flere gryteklare prosjekter i vår region. Derfor er Bergen Næringsråd veldig positive til satsningen, men myndighetene må sette seg klare og tydelige ambisjoner for å skape nye jobber basert på hydrogen, slik som EU har gjort. Ressursgruppe Energi har bl.a. gitt innspill til regjeringens hydrogenstrategi.

Samferdsel
Regjeringen foreslår å bruke ca. 80 milliarder kroner til samferdsel neste år, men det kommer ingen nye prosjekt i gang i vest.
Svegatjønn-Rådal sluttføres, og Sotrasambandet er i kontraktsforhandlinger. Byvekstavtalen innfris, det samme gjelder sluttføring av spor to i Ulrikstunnelen.

Bergen Næringsråds kommentar:
Det er gledelig at byvekstavtalen får midler som sikrer videreføring av Bybanen, og at det kommer planleggingsmidler til E16/K5 og Hordfast. Men ingen nye prosjekter starter opp her i Bergensregionen i år, og det er skuffende. Spesielt skuffende er det at Sotrasambandet som skulle ha byggestart i 2020/21, nå forventes oppstart først 2022.

Satsning på eksport
Regjeringen vil sette av 100 millioner kroner til strategiske eksportsatsinger, og jobbe tettere med næringslivet gjennom etableringen av «Business Norway».

Bergen Næringsråds kommentar:
- Vestlandet og Bergensregionen er landets mest eksportintensive regioner. Det er positivt at arbeidet med å fremme norske eksportmuligheter nå blir sterkere prioritert. Bergen Næringsråd sin ressursgruppe Internasjonal vil følge opp dette arbeidet.

Reduksjon av formuesskatten på arbeidende kapital
Regjeringen foreslår å øke rabatten på verdien av arbeidende kapital fra 35 til 45 prosent. Rabatten ble også økt med 10 prosentpoeng tidligere i år. Det betyr at formuesskatten nå skal beregnes til 55 prosent av verdien på denne type kapital.

Bergen Næringsråds kommentar:
- Dette er en sak Bergen Næringsråd har jobbet for lenge og det er positivt å at det gir resultater, men helst ønsker våre medlemmer at formueskatten fjernes helt.

Kulturen i Vestland blir sett
Bergen Næringsråds kommentar: - Veldig positivt at flere av de viktige kulturinstitusjonene våre blir sett. DNS og Kode får sårt trengte midler. Særlig for Kode er dette en god start og kulturministerens mange besøk til Vestlandet har forhåpentligvis gjort et godt inntrykk. Men kulturbransjen er blant dem som blør mest under pandemisituasjonen og krisen er på ingen måte over for hverken freelancere, bedrifter eller institusjoner innen kultur og kreativ næring. 
Dataspillsenteret ligger inne med 200 000 NOK, men det er vesentlig mindre enn man søkte om og har behov for, og det er en engangsbevilgning, så jobben er ikke over.

Det er positivt at stimuleringsordningen ifm. Covid-19 foreslås forlenget for første halvår 2021. Problemet er at vi heller ikke i dag fikk svar på hvordan denne ordningen skal innrettes. Ordningen skal gjelde fra 1. oktober og stimulere til aktivitet, men det er umulig å sette i gang aktivitet uten å vite hvordan ordningen vil slå ut. 

Her ser du alle postene under Vestlandet i statsbudsjettet

Atle  Kvamme
Atle Kvamme
Kommunikasjonsdirektør

chat_bubble_outline +47 995 16 511
Johannes  Magnus
Johannes Magnus
Næringspolitisk rådgiver

chat_bubble_outline + 47 902 67 083
Espen  Børhaug
Espen Børhaug
Næringspolitisk rådgiver

chat_bubble_outline + 47 918 45 600