En engasjert næringspolitisk sjef i Bergen Næringsråd, Atle Kvamme, på Vestlands fylke sitt innspillsmøte om NTP.
En engasjert næringspolitisk sjef i Bergen Næringsråd, Atle Kvamme, på Vestlands fylke sitt innspillsmøte om NTP.

Vil ha effektive pendlerkorridorer

20.02.2020

Næringslivet trenger forutsigbarhet, fremkommelighet og fjerning av flaskehalser. Derfor prioriterer vi E16/Bergensbanen, E 39, Byvekstavtalen og Sotrasambandet.

Det var hovedbudskapet fra Bergen Næringsråd på Vestland fylke sitt innspillmøte denne uken. – Vi kan ikke begynne å vingle nå, men vise utholdenhet. Det er nå i midtperioden i Nasjonal Transportplan det kommer penger til de prosjektene vi sammen har fremmet i åtte år, sa Atle Kvamme, næringspolitisk sjef i Bergen Næringsråd. – Omprioriterer vi nå, vil våre penger havne til prosjekt i andre deler av Norge.

Les Atle Kvammes presentasjon på innspillsmøtet her

Bergen Næringsråd tok utgangspunkt i Statens Vegvesen si oversikt fra oktober 2019 som inneholder samfunnsnytte for de 110 mest aktuelle NTP-prosjektene. I oversikten fra SSV har Vestland 8 prosjekt på topp 30-listen, og med E39 Hordfast som det mest lønnsomme prosjektet i vår region. To av veistrekningene på Ringveg Øst er også helt i toppen (Fjøsanger-Arna nr 11 og Vågsbotn-Klauvaneset nr 22).

Vestland har også et betydelig vedlikeholdsetterslep på fylkesveiene. Totalt har Norge etterslep på 85 mrd kroner, der 12 mrd er i Vestlandet. Bergen Næringsråd foreslår derfor at departementet oppretter en «etterslepsstrategi» for å sikre at fylkene får tilstrekkelig midler til fylkesveiene.

E16/Bergensbanen
Regionen Intercity Bergen-Voss og vi trenger Ringeriksbanen. Det vil gi pendlertid Voss- Bergen på 30 min, og vi kan komme ned mot 4 timer til Oslo.
Arna-Voss er også en ulykkesutsatt veistrekning, og vi støtter innspillene om at arbeidet med K5 må få oppstart i 2022, slik det ligger i dagens NTP.

E39
Det er svært viktig å bygge sammen Stavanger og Bergen, og med Rogfast og Hordfast ferdigstilt vil det bygges kjedede arbeidsmarkeder langs aksen. Det vil rigge oss for den grønne omstillingen som er i gang slik at vi kan skape nye arbeidsplasser som Norge trenger. Dessuten vil 2 timers reisetid gi enorme kostnadsreduksjoner for næringslivet.
Bergen Næringsråd slo også et slag for ringvei Øst, som i betydelig grad kan avlaste Bergen sentrum og tilrettelegge for kollektivakser inn til byen langs dagens 4-feltsveier.

Sotra
Sotrasambandet forutsetter vi nå er løst ved utlysing av prosjektet, men vi vet at det er viktig å følge opp fremover for å unngå ytterligere utsettelser. Derfor blir det viktig å holde trykke oppe i prosjektet.

Byvekstavtalen
Forslaget til avtale gir betydelige midler til kollektiv og gang/sykkel i Bergen og nabokommunene. Byens transportutfordringer og omlandets utfordringer henger sammen og kan ikke løses hver for seg. Derfor forventer vi ytterligere tilførsel av midler til fullverdige transportløsninger for regionen.

Gir fire effektive transportkorridorer
- Våre prioriteringer bidra til å oppfylle minst fire av områdene som er prioritert fra samferdselsdepartementet, oppsummerte Kvamme.

Bo- og arbeidsregion:
Våre forslag gir betydelig større og langt mer effektive arbeidsregionene rundt Bergen. E16/Bergensbanen mot øst, Hordfast mot sør, Ringvei øst/nordhordlandstunnelen mot nord og Sotrasambandet mot vest.

Nullvisjon ulykker:
E16 og E39 er to av de mest ulykkesutsatte veier i Norge, og med for høye dødstall. Firefeltsveier med midtdeler vil medfører betydelig mindre risiko.

Økt konkurranseevne for næringslivet:
Halvering av reisetid Bergen-Stavanger, halvering av reisetid Bergen-Voss, betydelig økt flyt i trafikken Nordhordland-Bergen, betydelig reduksjon i køtid til og fra Sotra.

Miljø:
Kortere reisetid gir mindre utslipp, og Ringvei Øst vil gi betydelig mindre trafikkbelastning for Bergen sentrum.

 

Atle  Kvamme
Atle Kvamme
Kommunikasjonsdirektør

chat_bubble_outline +47 995 16 511