Byrådet og de
Byrådet og de

Nyttig møte med Byrådet

04.02.2020

Hvordan vi skal samarbeide til byens beste, men også saker der næringslivet stiller krav, var på agendaen da styret og administrasjonen i Bergen Næringsråd møtte det nye Byrådet og alle rådgiverne.

Bergen Næringsråd og Bergen kommune samarbeider om en rekke prosjekter:

 • Kompetanse

 • Samferdsel

 • Internasjonalt arbeid

 • Delegasjonsreisen til Kina

 • Nattevandring (Bærekraftsmarsjen)

 • Kultur

 • Progressio

 • Menneskerettighetsbyen

 • Ambassadørtreff

 

På den annen side er Bergen Næringsråd også en sterk pådriver på vegne av næringslivet i regionen, der vi løfter saker som medlemmene våre er opptatt av:

 • Altfor detaljert KPA

 • Lang saksbehandling i plan- og byggesaker

 • Fortetting

 • Trekanttomten

 • Byarena

 • Godsterminal

 • Flytting av havn

 • Bybanen

 • Kollektivsatsing og byvekstavtalen

 • NTP og felles front for midler til regionale prosjekt

- Alle sakene våre jobber vi separat med opp mot den enkelte Byråd som har fagansvar, men det er svært nyttig å ha et dialogmøte med alle byrådene samlet. Noen kjenner vi godt gjennom mange års samarbeid og drakamper, mens andre er relativt ferske i sine posisjoner, sier adm. dir. Marit Warncke i Bergen Næringsråd.


Byrådenes innspill

Thor Haakon Bakke (MDG) – Byråden fokuserte på det som forener MDG og Bergen Næringsråd. Her ble tema som trygghet og forutsigbarhet, grønn fremtid og menneskerettigheter løftet frem som grunnlag for godt samarbeid. Byråden presiserte også at MDG og Bergen Næringsråd er samstemte når det gjelder bybane over bryggen.

Erlend Horn (V) – Byråden gjorde det klart at han ønsket å være en som lytter til næringslivet, og la til at hans dør alltid skulle være åpen. Horn var positiv til den lovendringen som kommer knyttet til krav i verdikjeden når det gjelder menneskerettigheter. Dette synet deler Bergen Næringsråd.

Beate Husa (Krf) – Byråden peker på hvor viktig frivillighet er for et samfunn. Frivilligheten er en bærebjelke i sivilsamfunnet, og forskning viser til og med at folk lever lenger som følge av økt livskvalitet gjennom frivillighet. Derfor ønsker byråden økte bidrag/tilskudd/fokus på frivillige prosjekter.

Lubna Jaffery (Ap) – Byråden fokuserte på viktigheten av mangfold i samfunnet, da spesielt i næringslivet og offentlig sektor. Det må jobbes aktivt og målrettet slik at kandidater med minoritetsbakgrunn skal få like og rettferdige muligheter til å lykkes. Her dro Jaffery frem anonyme søknader som et mulig tiltak som må vurderes.

Katrine Nødtvedt (MDG) – Byråden dro frem det hun kalte for «økt kulturelt forbruk» som tiltak mot forurensning. Med det mente byråden at hun vil jobbe for å øke lokal kvalitet, altså der folk bor. Dette vil føre til mindre behov for å reise på korte helgeturer utenlands, eller kjøre lange strekninger for å ta del i gode tilbud.