F. v: A. Kvamme (Bergen Næringsråd), RT. Jensen (NCE Media), G. Nakken (Equinor), C. Spurkeland (H), P. Grieg jr. (Grieg Seafood), LK. Eskeland (H), P. O. Jakobsen (Vizrt), H. A. Njåstad (FrP), K. Trovik (nestleder i styret), M. Rommetveit (Ap), T. Selsvold Nyborg (Krf), O. Trellevik (H), M. Warncke (Bergen Næringsråd), A. Sverdrup (styreleder Bergen Næringsråd), J. Hilland (BKK), TC Nilsen (H), H. Atic (H), G. Mikalsen (Bergen Næringsråd) og H. I. Myrvold (Sp)
F. v: A. Kvamme (Bergen Næringsråd), RT. Jensen (NCE Media), G. Nakken (Equinor), C. Spurkeland (H), P. Grieg jr. (Grieg Seafood), LK. Eskeland (H), P. O. Jakobsen (Vizrt), H. A. Njåstad (FrP), K. Trovik (nestleder i styret), M. Rommetveit (Ap), T. Selsvold Nyborg (Krf), O. Trellevik (H), M. Warncke (Bergen Næringsråd), A. Sverdrup (styreleder Bergen Næringsråd), J. Hilland (BKK), TC Nilsen (H), H. Atic (H), G. Mikalsen (Bergen Næringsråd) og H. I. Myrvold (Sp)

Energi, skatt, rammevilkår og kultur på benkemøtet

30.01.2020

Bergen Næringsråd ga innspill til en rekke viktige tema da styret og administrasjonen møtte Hordalandsbenken.

Til tross for at regionreformen trådte i kraft fra nyttår, er stortingsrepresentantene fremdeles inndelt etter gamle fylkesgrenser. Det var derfor representantene fra gamle Hordaland som møtte Bergen Næringsråd i Oslo.

Styreleder Aslak Sverdrup ønsket velkommen, før Marit Warncke presenterte den siste medlemsundersøkelsen om tilstanden for næringslivet på Vestlandet. Det overordnete bildet er at det står godt til med de fleste bedriftene, med noe variasjon mellom bransjene. Se undersøkelsen her. Deretter fikk Hordalandsbenken presentert følgende saker:

Energi i omstilling

Gunnar Nakken, plassjef ved Equinor Bergen, gikk gjennom hvordan selskapet jobber med transformasjonen til å bli et bredt energiselskap. Gjennom klimatiltak ligger det et stort potensial for verdiskaping og industriutvikling med tilhørende arbeidsplasser på Vestlandet. Dette var de viktigste prosjektene Nakken presenterte: Produksjon og distribusjon av hydrogen på Mongstad, CO2-mottak i Øygarden og lagring i Nordsjøen, videreutvikling og styrking av flere havvind-prosjekter, samt videre elektrifisering av deler av sokkelen.

- Vestlandet har alle muligheter for å ta en ledende posisjon i den grønne industriutviklingen, og bygge opp lønnsomme verdikjeder basert på ny teknologi. Equinor har muskler, men vi er avhengig av samarbeid med andre og gode rammebetingelser for å lykkes, sa Nakken.

Kraftskatt, sirkulær økonomi og samferdsel

Konsernsjef Jannicke Hilland i BKK tok opp forslaget om ny kraftskatt som er utredet, og som har skapt stor motstand både i næringen og i kommunene. Økt grunnrenteskatt som havner i statens lommer vil redusere lønnsomheten i vannkraft og kunne være til hinder for videreutvikling av næringen.

Næringspolitisk sjef Atle Kvamme viste til Bergen Næringsråds arbeid med sirkulær økonomi. Han påpekte flere forhold der myndighetene gjennom innkjøpsordninger, FOU-midler og forskrifter for gjenbruk av materialer kan være en pådriver i overgangen til sirkulær økonomi. Kvamme ga også en oppdatering på Nasjonal Transportplan, og betydningen av å stå fast ved de store prosjektene Hordfast/E39, E16 Voss/Bergensbanen, Sotrasambandet og Byvekstavtalen.

Virkemiddelapparatet

Deloitte har på oppdrag fra Regjeringen levert en rapport som gir en full gjennomgang og foreslår betydelige endringer i virkemiddelapparatet. Les Deloitte-rapporten her.

Nesteleder i styret Katrine Trovik pekte på hvordan Deloitte-rapporten underbygger konklusjonene i Kapitaltilgangsutvalgets NOU-rapport om at det er for lite vekstkapital i Norge. Bergen Næringsråd har tidligere levert et høringsnotat til NOU-rapporten.

Et av de uklare punktene som Deloitte-rapporten ikke besvarer, er den fremtidige organiseringen av klyngene i Norge. Det er besluttet at det ikke skal tildeles flere NCE-statuser, og det er usikkert hva som vil skje med disse klyngene etter hvert som programmene utløper.

Roy Tore Jensen fra NCE Media viste til at den ti år gamle klyngen nå er inne i sitt siste år, og at de ikke vet hvilke rammebetingelser klyngen vil få fra nyttår. Medieklyngen er verdensledende teknologisk, har mer enn hundre medlemmer og lanserer rundt 20 spin-offs årlig. Det er viktig raskt å få klarhet i hvordan myndighetene vil organisere klyngeprogrammet fremover.

Jensen viste også til at NRK med statsfinansierte midler utvikler teknologiske løsninger som er tilgjengelig på det globale markedet helt gratis, og i konkurranse med spin-offs fra Media City Bergen. Dette kan være i strid både med konkurranselovgivningen og EØS-reglene. NCE Media har ønsket å inkludere NRKs teknologimiljø i klyngen og åpne for et fruktbart samarbeid, uten å lykkes.

Sjømat og kultur

Grunnrentebeskatning av sjømatbransjen var tema som ble løftet av styremedlem i Bergen Næringsråd, Per Grieg jr., som også er styreleder i Grieg Seafood. Grieg viste til at sterkere beskatning av bransjen ville kunne føre til salg eller flytting av virksomheter. Han pekte på at bransjen heller har vært åpen for en form for arealavgift.

Daglig leder Charlotte Spurkeland i Kultur Vest angrep forslaget i kulturmeldingen om at statens frasier seg ansvaret for de store regionale kulturinstitusjonene og overfører disse til regionene. Spurkeland frykter at dersom forslaget blir vedtatt vil det føre til økonomisk utarming av institusjonene, at strukturen vil bli vilkårlig og skape mer byråkrati. Hun savner også et storbyperspektiv i kulturmeldingen.

Styreleder i Bergen Næringsråd, Aslak Sverdrup, som også er direktør for Akvariet, takket for støtten han hadde fått fra Hordalandsbenken i arbeidet med å videreutvikle Akvariet. Han ga også en oppdatering på videre planer.

Etter presentasjonene kom det flere spørsmål og kommentarer fra stortingsrepresentantene. Sakene vil bli fulgt opp videre. Representantene var godt fornøyd med møtet, og Magne Rommetveit fra Arbeidspartiet oppsummerte det slik:

- Jeg vil berømme at dere fra Bergen Næringsråd ikke bare er opptatt av Bergen, men faktisk er opptatt av store, viktige spørsmål og hvordan vi skal få til verdiskaping langs hele kysten. Nettopp dette gjør sakene deres særdeles relevante for oss alle, sa Rommetveit.