The Ocean 2019: Ny møteplass for havnæringene

11.04.2019

THE OCEAN er en ny felles møteplass for kunnskapsdeling, samhandling og teknologiutvikling på tvers av de blå næringene. THE OCEAN skal være en årlig begivenhet og første samling blir i Bergen 17. september 2019. 

Havnæringene har stått for noen av teknologibølgene som har lagt mye av grunnlaget for det moderne, høyteknologiske Norge. THE OCEAN skal sikre en bærekraftig utnyttelse av naturressursene samtidig som vi utvikler nye muligheter og nye globale markeder for Vestlandet og Norge. - For å nå visjonen om bærekraftig utnyttelse av havets ressurser må vi stimulere til økt kunnskap, nye innovasjoner og teknologiutvikling på tvers av havnæringene, sier Solveig Holm i NCE Seafood Innovation Cluster som er leder for styringsgruppen til THE OCEAN. - Gjennom THE OCEAN vil vi legge til rette for kompetanseoverføring og samhandling som gir nye oppdagelser, forbindelser og samarbeidsformer. Vi vil legge til rette for utvikling av innovative løsninger og teknologier på tvers av havnæringene og synliggjøre eksisterende løsninger, produkt og tjenester som bidrar til økt verdiskaping i havøkonomien, utdyper Holm.

THE OCEAN skal legge til rette forkoblinger mellom entreprenører, investorer og næringsliv og bidra til utvikling av samarbeid mellom nasjonal og internasjonal forskning og næringsliv. THE OCEAN skal vise frem innovasjonskraften og kunnskapen i de blå næringene.

- Vi trenger ikke flere unnskyldninger for å møtes. Vi trenger ikke nok en arena hvor vi ser hvem som kan rope høyest, eller skryte mest over hva vi har gjort. Vi trenger en arena hvor deltakerne legger frem ideene sine, og samler seg til kraftfulle tiltak - hvor vi viser at vi tar kollektivt ansvar og forplikter oss til handlinger i dag og i morgen. Fremtiden tilhører havet. Skal det også bli vår og våre etterkommeres fremtid - så er tiden vår for å bidra kommet. Bli med å gjør en forskjell! Vi i VIS har ikke tenkt å stå igjen på kaien, presiserer Anders Haugland, administrerende direktør i VIS som er ansvarlig for å koordinere initiativet.

Havkompetanse og teknologi til verdensmarkedet
THE OCEAN skal ha et relevant program med bredt nedslagsfelt. En kombinasjon av internasjonale foredragsholdere, koblinger mellom fagdisipliner på tvers av sektorer og parallelle sesjoner innen blant annet energi, mat og mobilitet. THE OCEAN skal være en arena for kunnskapsdeling, nye samarbeid og for fremvisning av teknologi og næring. - Norge er en av verdens ledende havnasjoner og eksporterer havkompetanse og teknologi til alle verdens kontinenter. Nå leder vi an i en utvikling der kompetanse og teknologi utvikles og anvendes på tvers av tradisjonelle sektorer i havet. Dette åpner store nye muligheter og nye globale markeder for Vestlandet og Norge, sier Owe Hagesæther, direktør i GCE Ocean Technology og leder for programkomiteen i THE OCEAN.


Kloke hoder og unge talenter
Planleggingen av en storsatsing i 2020 er påbegynt, parallelt med oppstart av årets begivenhet. Til neste år planlegges et arrangement som går over flere dager for bransje og internasjonale aktører og som inkluderer aktiviteter for byens befolkning. THE OCEAN skal jobbe for økt aktivitet, synlighet og omdømme for havnæringene og hvordan man sammen kan tiltrekke flere kloke hoder og unge talenter. Da er koblingen mellom akademia og næringsliv viktig. - 2019 er året for ungdommens sterke miljøengasjement. Vi skal vise at havnæringene deler engasjementet. Vi trenger de unge for å gjennomføre overgangen til bærekraftsamfunnet. På sikt, når THE OCEAN har fått et par årringer, skal vi løfte blikket enda tydeligere ut over Norge. Fortsatt gjelder det bærekraft og havnæringene, og horisonten er hele planeten, sier Jarl Giske, professor og marin dekan ved Universitetet i Bergen.


Fremtidsrettet og visjonær
THE OCEAN skal være en arena for fremtidsrettet samhandling innen havnæringene. Geir Lasse Taranger, forskningsdirektør ved Havforskningsinstituttet ytrer viktigheten for samhandling og visjonen for THE OCEAN:- Vi må sette fokus på hvordan de marine næringene kan bidra til en bærekraftig utvikling, og da spesielt bidra til at Norge kan oppfylle sine klimamål innen 2030 knyttet til sjømat, transport og energiproduksjon. Mer konkret - hvordan sjømatnæringen og offshore energiproduksjon kan bli karbonnøytrale innen 2030, og hvordan fremtidsrettet sjøtransport og teknologi kan bidra til å nå disse målene.


Engasjerte samarbeidspartnere for kraftfulle tiltak
Initiativtakerne bak THE OCEAN består av GCE Ocean Technology, NCE Seafood Innovation Cluster, NCE Maritime CleanTech, Maritime Bergen, Universitetet i Bergen, Havforskningsinstituttet, NORCE, VIS, Bergen kommune, Connect Norge, Invest in Bergen og Bergen Næringsråd. VIS skal i samarbeid med teknisk arrangør, Bergen Live, stå for prosjektledelse og teknisk gjennomføring.

Discover – Connect – Collaborate
17. september 2019

www.theocean.no