F.v. Stig Harris, Nancy Jøssang, Anna Elisa Tryti, Jorunn Nerheim, Marit Warncke, Ole Herbrand Kleppe, Tor Instanes, Marie Therese Haukeland og Mette Svanes
F.v. Stig Harris, Nancy Jøssang, Anna Elisa Tryti, Jorunn Nerheim, Marit Warncke, Ole Herbrand Kleppe, Tor Instanes, Marie Therese Haukeland og Mette Svanes

Drøftet fremtidens Bergen

12.02.2019

Hvor og hvordan skal vi bygge fremtidens bærekraftige Bergen? Dette var et sentralt tema da Bergen Næringsråd møtte byråd Anna Elisa Tryti og hennes fagfolk til diskusjon.

I løpet av kort til vil byråden overlevere Kommuneplanens Areal (KPA 2018) til bystyret. Planen, som er kraftig forsinket, skal gi rammer for hvordan ulike arealer kan brukes og bebygges i Bergen. Det legges opp til mer fortetting i sentrumsnære områder og rundt viktige kollektive knutepunkt i bydelene.

Bergen Næringsråd deler ønsket om fortetting, men har i tidligere høringsrunder vært svært kritisk til deler av planutkastet. Forslaget om å begrense byggehøyden til fire etasjer i byfortettingssonen er ett av flere svært problematiske punkt. KPA 2018 burde også vært vesentlig forenklet, i tråd med det byrådet selv varslet i byrådsplattformen fra 2015. I stedet legges det frem en plan som er så detaljrik at den ligner mer på en reguleringsplan på et lavere nivå, slik Bergen Næringsråd ser det. I møtet med Anna Elisa Tryti ble det også poengtert at innspill fra Bergen Næringsråd og en rekke private byutviklere i Bergen ikke ser ut til å ha blitt tatt hensyn til etter høringsrundene.

Ressursgruppe Byutvikling har nedsatt et eget utvalg, som har arbeidet intensivt med KPA 2018 gjennom vinteren. I møtet med byråden ble i alt 17 konkrete endringsforslag presentert.

– Vi har vurdert å anbefale at bystyret avviser planen i sin helhet. Nå velger vi likevel å prøve å bevege den foreslåtte planen i riktig retning. Om bystyret fatter et endelig vedtak før valget, mener vi det er en forutsetning at både KPA og Kommuneplanens Samfunnsdel (KPS) rulleres i neste bystyreperiode, sier Jorunn Nerheim, leder for Ressursgruppe Byutvikling.

 

De 17 forslagene innebærer detaljerte endringer som forenkler KPA 2018. Forslagene gjør planen mer dynamisk og åpner opp for vurderinger og skjønn i ulike tilfeller.

Anna Elisa Tryti var takknemlig for innspillene fra arbeidsutvalget. Hun lovet at disse ville bli grundig vurdert før byrådet leverer saken videre til bystyret. Med på møtet var også kommunaldirektør Anne Iren Fagerbakke og Mette Svanes, direktør i plan- og bygningsetaten.

Arbeidsutvalget består av Jorunn Nerheim, Stig J. Harris, Tor Instanes, Nancy Jøssang, Marie Therese Haukeland, Ole Kleppe, Tore J. Smidt og Espen Børhaug. Marit Warncke, administrerende direktør i Bergen Næringsråd, deltok også på møtet.