Næringspolitisk leder i Bergen Næringsråd Atle Kvamme er positiv til det han leser.
Næringspolitisk leder i Bergen Næringsråd Atle Kvamme er positiv til det han leser.

Lovende regjeringsplattform

18.01.2019

Den nye regjeringsplattformen skisserer et stort antall næringstiltak og vilje til å utrede nye. Dette er positivt.

Regjeringen legger vekt på å skape et bærekraftig velferdssamfunn gjennom å omstille norsk økonomi, skape vekst og flere jobber, bygge infrastruktur i hele landet, fremme det grønne skiftet og sikre flere ben å stå på.  

Dette er tiltak vi i Bergen Næringsråd har jobbet for i mange år, og som vi er glade for at regjeringen fronter.

I plattformen blir det skissert at regjeringen skal senke det totale skatte- og avgiftsnivået. Samtidig uttrykker den ønske om fortsatt nedtrapping av formuesskatten på arbeidende kapital. Dette er viktige tiltak for våre medlemmer, og saker Bergen Næringsråd har frontet.

Eiendomsskattesatsen for boliger og fritidsboliger reduseres til 4 promille.  Vi ønsker at dette også blir vurdert gjennomført for næringslivet.

Et viktig element med den nye regjeringen er at den øker forutsigbarheten. En flertallsregjering vil ha evne til å gjennomføre sine intensjoner, og det gir næringslivet økt forutsigbarhet.

Det skal også iverksette tiltak som kan styrke samspillet mellom utdanningsinstitusjoner og det private næringsliv. Regjeringen ønsker å integrere entreprenørskap i hele utdanningsløpet, legge til rette for å styrke klyngedannelser, og å utvide katapultordningen.

Et viktig element som mange lokale aktører har vært opptatt av, er endring i offentlige anbud. Regjeringen lover å endre anbudene slik at det blir enklere for små bedrifter å kunne delta. De vil også legge frem en strategi for å styrke små og mellomstore bedrifter.

Les hele regjeringsplattformen her.

Her er noen av tiltakene i regjeringens tiltak som har virkninger for næringslivet:

 • Vurdere hvordan staten kan bidra til at lønnsomme prosjekter har tilgang til kapital, herunder vurdere ordninger knyttet til såkornfond/presåkornfond i lys av Kapitaltilgangsutvalgets utredning og andre pågående prosesser.

 • Gjøre det enklere å ta i bruk folkefinansiering i Norge

 • Forebygge overskuddsflytting for å sikre skattegrunnlaget og være en pådriver internasjonalt for langsiktige og prinsippbaserte fellesløsninger mot skatteomgåelse.

 • Styrke den generelle ordningen for gunstig kjøp og tildeling av aksjer og opsjoner i egen bedrift.

 • Vurdere forbedringer i skattefunnordningen.

 • Gjennomgå og forenkle merverdiavgiftssystemet med mål om å redusere antall satser.

 • Arbeide for gjensidig reduksjon i tollsatsene for å bidra til økt frihandel.

 • Utrede en modell med minstefradrag for selvstendig næringsdrivende som alternativ til faktiske fradrag.

 • Fastholde fjerningen av arveavgiften.

 • Iverksette tiltak for økt verdiskapning og økt produktivitet.

 • Forbedre skattesystemet ved å redusere skattesatser og gjennomgå skattefradrag som har liten tilknytning til inntekt og arbeid med sikte på forenkling.

 • Vurdere forenklinger i avgiftssystemet slik at særavgifter virker i tråd med formålet.

 • Legge til rette for utvikling av ny grønn industri i Norge.

 • Legge frem en stortingsmelding om helsenæringen som blant annet omhandler hvordan den offentlige helsetjenesten kan bidra til utvikling av innovasjon og utvikling av nye løsninger.

 • Følge opp industrimeldingens tiltak for å bidra til at Norge er en kunnskapsdrevet industri- og teknologinasjon.

 • Legge til rette for testfasiliteter for utvikling og bruk av ny teknologi i alle næringer.

 • Legge til rette for lønnsom utvikling av datasentre i Norge.

 • Følge opp arbeidet med en helhetlig og samlet strategi for økt digitalisering på tvers av næringer og bransjer.

 • Fortsette arbeidet med digitalisering av offentlige tjenester og kommunikasjon mellom det offentlige og næringslivet.

 • Vurdere hvordan blokkjede-teknologi kan legge grunnlag for ny verdiskaping.

 • Videreutvikle Katapult-ordningen.

 • At offentlige innkjøp skal bidra til innovasjon og miljøvennlige løsninger, gjennom for eksempel anbudskrav og utviklingskontrakter.

 • Integrere entrepenørskap i hele utdanningsløpet.

 • Styrke samspillet mellom utdanningsinstitusjoner og privat næringsliv.

 • Heve inntektsgrensen for elev- og ungdomsbedrifter, og forenkle overgangen til ordinær bedrift.

 • Gjøre det enklere for små bedrifter å delta i offentlige anbud.

 • Legge frem en strategi for å styrke små og mellomstore bedrifter.

 • Heve grensen for revisjonsplikt for virksomheter som bruker autorisert regnskapsfører.

 • Vurdere om virkemiddelapparatet treffer små- og mellomstore bedrifter godt nok.

 • At små og mellomstore bedrifter skal få reell mulighet til å konkurrere om relevante offentlige anbud.

 • Styrke samspillet mellom næringslivet, akademia, innovasjons- og forskningsmiljøer.

 • Tilrettelegge for kommersialisering av forskningsresultater.

 • Legge til rette for næringsklynger som drivkraft for innovasjon.

 

 


Atle Kvamme
Atle Kvamme
Kommunikasjonsdirektør

chat_bubble_outline +47 995 16 511