Fra møtet med Hordalands stortingspolitikere i november.
Fra møtet med Hordalands stortingspolitikere i november.

Viktige næringspolitiske saker i 2018

16.12.2018

Bergen Næringsråd har også i år jobbet med en rekke viktige næringspolitiske saker.

Her er et lite utvalg fra årets innsatsfelt på lokalt og sentralt hold:
- Samling av marin forskningsklynge, og møter og innspill på dette i forkant av beslutning som snart er ventet fra sentralt hold om hvor nybygg for klyngen skal lokaliseres

- Innspill til kommunene arealplan (KPA), som gir grunnlaget for hvor og hvordan det skal bygges i Bergen de neste årene. Som en del av dette er det gjennomført besøk til Årshus (i regi av Bergenskonferansen) og gjennomført workshop om byen fremtidsmuligheter

- Hatt i arbeid en gruppe om kapitaltilgang som leverte innstilling til rapporten som kom fra Mjøs-utvalget tidligere i år

- Jobbet med havvind, og fått gjennomslag sentralt for at det tilrettelegges for to områder for offshore wind

- Holdt fortløpende tykk på samferdselssaker ved å delta i pådrivergrupper og selskap som har som mål å forsterke regionens innspill i NTP: Bymiljøpakker, E 39, E16/Bergensbanen og Sotrasambandet. Sotrasambandet ble endelig vedtatt i Stortinget før sommeren.

- Etablert en arbeidsgruppe med næringsaktører og politikere for å få mer passasjertransport i Bergen på sjø (Blå bybane). Målet er økt innsats på langruter (Nordhordland, Askøy, Sotra), og etablering av båtrutenett i Bergen sentrum

- Vært pådriver for at Bybanen fullføres til alle bydeler, og at traseen mot nord nå blir lagt i Helleveien og at Fløyfjellstunnelen forlenges

- Møter med politiske parti og gitt innspill til valgprogrammene for 2019 med vekt på følgende tema: Byutvikling, transport, attraktivitet og forutsigbarhet

- Arrangert en rekke konferanser med næringspolitisk innhold:
       o Internasjonalt karrieretorg (ta i bruk kompetansen hos flerkulturell arbeidskraft)
       o Transport- og logistikkdagen (påtrykk på sentrale samferdselsprosjekt i regionen)
       o Årskonferansen (fremme berekraftig utvikling)
       o Bergenskonferansen (byutvikling, hvor skal vi bygge og bo i regionen)
       o Manifestasjon (teknologi/robotisering versus mennesker/arbeidskraft)

Mer detaljer om de ulike sakene kommer når årsmeldingen for 2018 foreligger i løpet av våren 2019.