Finansminister Siv Jensen overrakte regjeringens forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2019 til stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen i dag. Foto: Stortinget
Finansminister Siv Jensen overrakte regjeringens forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2019 til stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen i dag. Foto: Stortinget

Statsbudsjett med få overraskelser

08.10.2018

Regjeringens budsjett for 2019 er forutsigbart. Budsjettet understreker at regjeringen er fornøyd med utviklingen i Norge, og det viktigste er å videreføre tidligere satsinger, oppsummerer næringspolitisk sjef i Bergen Næringsråd, Atle Kvamme.

Bergen Næringsråd har sett på hvordan forslaget til statsbudsjettet vil slå ut for næringslivet i Bergensregionen. - Dette er et nullbudsjett som gir forutsigbarhet, men samtidig burde både formuesskatten og 350-kronersregelen vært fjernet, sier Kvamme. 

Oppfølging av bærekraftsmålene
Regjeringen har laget en egen rapport som skisserer ansvaret for oppfølgingen av FNs 17 bærekraftmål mellom de ulike departementene, der måloppnåelse skal rapporteres i deres budsjettproposisjoner.

Bergen Næringsråd mener det er svært positivt at bærekraftmålene er lagt som grunnlag for all virksomhet, og at regjeringen her setter en standard. Dette er i samsvar med det Bergen Næringsråd og vårt lokale næringsliv har jobbet med de siste årene.

Formuesskatten burde vært fjernet    
Det er positivt at regjeringene viderefører den nedgangen i selskapsskatt som ble varslet for noen år siden (nå ned fra 23 til 22%). Det styrker bedriftene våre gjennom økt konkurranseevne og gir norske bedrifter like vilkår som i Sverige og Danmark. 

Det er positivt at taket på eiendomsskatt i Norge justeres nedover. Men for bedriftene i Bergen har dette ingen effekt, 5 promillegrensen allerede gjelder her.  Regjeringen burde heller lagt begrensninger på verditakstøkningen som den pålegger kommunene å justere regelmessig. I Bergen slår dette svært negativt ut for 2019 med nye takster for alle. 

Vi synes det er svært positivt at regjeringen jobber aktivt for at også multinasjonale selskaper skal bidra med skatt til Norge. Det gir likeverdige konkurranseforhold med det øvrige norske næringslivet.   

Formuesskatten justeres noe gjennom at verdsettelsesrabatten for aksjer og driftsmidler økes fra 20 til 25 prosent. Dette er et steg i riktig retning for å øke investeringsviljen i næringsvirksomhet fremfor i eiendom. Det er likevel ikke tilstrekkelig for å skape et konkurransedyktig næringsliv når formuesskatten i de fleste andre land er fjernet. 

Bergen Næringsråd jobber fortsatt for at formuesskatten bør fjernes da den skaper ulike konkurransevilkår for våre mange familieeide bedrifter.

350-kroners regelen burde vært fjernet
Regjeringen foreslår å videreføre momsfritaket for handel av varer under 350 kroner fra utenlandske nettaktører.   Momsfritaket gir konkurranseulikhet for alle norske aktører, og medfører mindre handel i Norge. 

Bergen Næringsråd mener momsfritaket på 350 kroner burde vært fjernet.

Regjeringen reduserer sukkeravgiften på sjokolade og godteri, men lar avgiften på brus stå fast. Det er positivt at deler av sukkeravgiften justeres, men svært negativt at ikke hele avgiften reverseres.  Det siste halvåret har det flommet inn med utenlandsk importert brus i det norske markedet. Svenske aktører er blant dem som selger mest brus også her på Vestlandet. 

Bergen Næringsråd mener at hele sukkeravgiften burde reverseres.  
 

Midler til karbonfangst og lagring
Teknologisenteret på Mongstad (TCM) får økt bevilgningen til 208 millioner kroner. Det er en økning på 13 millioner kroner.  Det er planer om å bygge et lager for CO2 i Øygarden, og frakte CO2 dit fra Østlandet. 

Bergen Næringsråd mener at TCM-senteret på Mongstad er og har vært en avgjørende faktor for at Norge skal finne gode løsninger for håndtering av CO2, og dermed bidrar sterkt til at verden skal nå 2-gradersmålet. På sikt vil dette kunne skaffe flere tusen arbeidsplasser i Norge. Derfor er satsingen på Mongstad viktig.      

Som ventet på samferdsel
På samferdselssiden er tiltak som allerede ligger i Nasjonal Transportplan prioritert i budsjettet. Der ligger de største prosjektene i Hordaland i periode 2, og er forventet i fremtidige budsjett.  Som ventet ligger det midler til E39 Os-Bergen, til Sotrasambandet og til planleggingsmidler på E16 Bergen-Voss og E39 utenom og nord for Bergen.  

Regjeringen lover 1 milliard kroner til byggingen av Ringeriksbanen. Samtidig skisserer regjeringen en oppstart av banen som en senere enn tidligere antatt. 

Ringeriksbanen er svært viktig for å korte ned reisetiden med jernbane mellom Bergen og Oslo. Bergen Næringsråd vil anmode regjeringen om å holde seg til tidligere lovet oppstarttidspunkt i 2021.

Positivt med midler til protonsenter
Det foreslås å bevilge til sammen 37 mill. kroner i 2019 til arbeidet med å etablere et protonsenter på Haukeland universitetssjukehus, og det er ønsket at dette senteret skal stå ferdig senest i 2025. 
 
Det er svært viktig for at Haukeland universitetssykehus kan videreutvikle sitt viktige arbeid mot kreft, og dette har vært en sak Bergen Næringsråd gjennom flere år har tatt opp med våre politikere.

Statlige arbeidsplasser
Regjeringen har tidligere vedtatt at Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU) skal samlokaliseres i Bergen. Nå har regjeringen besluttet å øke bevilgningen med 262,6 millioner kroner i 2019 som følge av flere og nye oppgaver.

Direktoratet har over 100 arbeidsplasser i Bergen, og det er viktig at man nå tar grep med å tilrettelegge for flere statlige arbeidsplasser i Bergen. Bergen Næringsråd mener dette er svært positivt for Bergen.

Kompetanse
Regjeringen har lagt til rett for å øke lærertettheten for 1.-10. trinn, og vil bevilge 120,8 mill kroner øremerket til dette tiltaket i Hordaland.

Våre bedrifter trekker frem kompetanse som avgjørende for å lykkes i fremtiden, og tilskuddet er viktig for å sikre regionen fremtidig kompetanse for å konkurrere i et arbeidsliv i kraftig endring.

Inkludering
Det bevilges 200 millioner til Hordaland for å få flere med innvandrerbakgrunn ut i arbeid. Dette er en økning på 60 millioner fra 2018.
 

Bergen Næringsråd mener tiltaket er svært positivt, og spesielt at fokus skal rettes mot
grupper som tradisjonelt har hatt vanskelig for å komme inn på arbeidsmarkedet.

Kultur 
Bevilgning til Fond for Lyd og Bilde økes med 4 millioner. I tillegg økes insentivordningen for refusjon av produksjonskostnader til film, serier og dokumentarer spilt inn i Norge med 10 millioner. Lokale nyhets- og aktualitetsmedier får økt bevilgning med 3 millioner. Spillbransjen får øremerket 5,1 millioner til satsing internasjonalt. 

Bergen Næringsråd mener tiltakene er et skritt i riktig retning, men at størrelsen på bevilgingene er for små, særlig sett opp mot inntektspotensialet for norske artister som internasjonal eksportvare, synlighetsverdien for landet ved økt filmproduksjon med Norge som lokasjon og dataspillbransjens muligheter for å markere seg på verdensmarkedet i en bransje der våre nordiske naboland, USA og Japan allerede er ledende. Lokale nyhetsformidlere er viktig for demokratiet og mediebransjen er under press. Bevilgningen kunne vært større også her.