Dag Skansen og Geir Mikalsen har ledet arbeidet med høringsuttalelse om kapitaltilgang.
Dag Skansen og Geir Mikalsen har ledet arbeidet med høringsuttalelse om kapitaltilgang.

Incentiver skal gi økt kapitaltilgang

22.06.2018

Kapitaltilgangen for norsk næringsliv er jevnt over god, men flere incentiver er nødvendig for å styrke rammevilkårene for nye selskaper i vekst. Det er konklusjonen til en arbeidsgruppe i regi av Bergen Næringsråd som leverer høringsuttalelse til Kapitaltilgangsutvalget rapport.

I samarbeid med Connect Vest har Bergen Næringsråd satt i gang arbeidet med høringsuttalelsen. Dag Skansen i Skansen Holdning Bergen AS har ledet arbeidsgruppens arbeid innenfor venture-kapital.

- Det er behov for bedre tilrettelegging av investeringer i nystartede selskaper for å sikre tilgangen på langsiktig kompetent kapital og kompetente eiermiljøer, oppsummerer Skansen.

I høringsuttalelsen gis det også innspill på skatt, fremmedkapital og bankreguleringer, samt pensjonskapital. Geir Mikalsen i Bergen Næringsråd har koordinert arbeidet.

- Det er levert grundige og gode momenter fra mange kompetente personer til høringsuttalelsen. Nå er det viktig at alle innspill til Kapitaltilgangsutvalgets rapport blir grundig politisk behandlet, og at konkrete initiativ blir gjennomført. Den kontinuerlige omstillingen og høye endringstakten i næringslivet gjør det nødvendig med at myndigheter tilpasser rammevilkårene, sier Mikalsen.  

Dette er hovedpunktene som utdypes i høringsdokumentet:

* Flere tildelinger gjennom Innovasjon Norge bør ha et lengre perspektiv og målkrav.

* Forslag om å opprette et fond-i-fond-mandat på én milliard kroner er god. Fondet bør fokusere på tidligfase venture. Det er i høringsnotatet ikke tatt stilling til om kapitalbehovet på fond-i-fond er tilstrekkelig for å oppnå intensjonene.

* Krav om effektive, målrettete og målbare virkemidler bør også stilles til aktørene i det private økosystemet.

* En videreføring av såkornsordningen bør bygge opp under de fondsmiljøene som allerede er etablert, og på denne måten sikre at kunnskap som er bygget opp videreføres.

* Dagens opsjonsordning i arbeidsforhold bør gjøres vesentlig mer attraktiv for gründere.

* Innføringen av skattefradrag på investeringer i oppstartsselskaper er et godt tiltak som støttes.

* Formuesskatten bør fjernes slik utvalget foreslår. Formuesskatten er et hinder for nye investeringer og økt sysselsetting, og i tillegg konkurransevridende til fordel for utenlandske selskaper. 

* Utvalgets forslag om å utrede hvorvidt aksjesparekonto også kan inkludere unoterte aksjer er god.

* Beskatning av kapitalinntekter har i dag ulikt skattetrykk og kan være motiverende for å velge bort aksjer som investeringsobjekt til fordel for fast eiendom. Reglene harmoniseres.

* Institusjonelle investorer må finne det mer attraktivt å investere risikokapital.

* Økte reguleringer er en av utfordringene for venturefond som skal hente inn kapital. En gjennomgang av det regulatoriske rammeverket er nødvendig.

* Styrket satsing på teknologi og realfag vil bedre grunnlaget for innovasjon og entreprenørskap og på sikt øke antall gode prosjekter.

* Offentlig sektor bør endre betalingsmodellen for konsulentene slik at det betales en andel av gevinsten som oppdraget realiserte. 

* Det bør legges en helhetlig, langsiktig strategi for hvordan man skal oppnå de målene som er satt for havbruksnæringen.

* Det bør gis åpninger for folkefinansiering og pensjonskapital som en del av kapitaltilgangen for gründer- og vekstselskaper.

* Verdipapirisering er et viktig verktøy for moderne risikostyring i bank, og norske aktører bør få effektiv tilgang til verdipapirisering på lik linje med europeiske konkurrenter.

* Praktiseringen av Basel 1-gulvet for bankene i Norge er konkurransevridende og har ført til økt vekst i utlån fra utenlandske filialer sammenlignet med norske banker.

* Reduserte kapitalkrav for utlån til små og mellomstore bedrifter (SMB-rabatten) vil forbedre finansieringsmulighetene for bedrifter som i stor grad er avhengig av bankvesenet.

* Det norske Finanstilsynets særnorske tolkning av kapitalregelverket vil bidra til å dempe veksten i investeringer til norske bedrifter og hemme omstillingen norsk økonomi trenger.

Disse har deltatt i arbeidsgruppen: Dag Skansen (Skansen Holding Bergen AS), Ingibjörg Meyer-Myklestad (Argentum), Anders Haugland (Bergen Teknologioverføring), Erlend Skagseth (Sarsia Seed Investment), Jørgen Gudmundsson (Sparebanken Vest), Peder Karlsson (BDO), Hege Elvestad (Connect Norge Vest), Christian Erichsen (Victrix AS), Jon Trygve Berg (Sarsia Seed Investment) og StÃ¥le Stormark (Connect Norge Vest).

 I tillegg har Ressursgruppe finans vært referansegruppe for høringsuttalelsen.

Les hele høringsuttalelsen her.

Se film fra frokostmøte om kapitaltilgangsutvalgets rapport her.