Bilder: Stortingets fotoarkiv
Bilder: Stortingets fotoarkiv

Hordalandsbenken 2017 - 2021

06.11.2017

Den nye Hordalandsbenken er på plass i Stortinget. Her kan du lese en enkel oversikt over hvem representantene er.

Samtlige representanter har svart på hva de vil fokusere på for å fremme næringslivet i Hordaland/Vestlandet.

Magne Rommetveit (61)
Magne Rommetveit (61)
Stortingsrepresentant (Ap)

Eg vil i denne stortingsperioden jobba spesielt med Vestlandssaker, og alt som kan styrka-og knyta landsdelen betre saman. Det gjeld sjølvsagt innan dei prioriterte samferdselsprosjekta våre, men også på område som forskning og høgare utdanning og næringsliv. Me vil ha alt å vinna på å stå mest mogleg saman her langs kysten på desse viktige politikkområda.


Dei siste åra har vist at me nærings- og sysselsettingsmessig er temmeleg sårbare når det gjeld internasjonale konjunkturar. Å sikra arbeid til alle og god og variert næringsutvikling i regionen vår, vil vera heilt avgjerande for at me skal få ei positiv folketalsutvikling og trivsel.

Å få best mogleg samhandling mellom byområda våre og mellom byområda og landdistrikta, vil også gjera oss sterkare. Derfor er sjølvsagt prosjekt som Kyststamvegen viktige for å knyta oss betre saman nord-sør langs kysten, mens me også har eit vekstpotensiale i å få betre kommunikasjonar på tvers mellom indre og ytre strok. Eg vil heller at by og land skal gå hand i hand enn at me har kampar mellom by og land.
Bergen vil som motor og navn bli endå viktigare for oss i framtida, og då må Bergen også ha eit oppegåande omland for å fylla denne rolla. Og med omland meiner eg i denne samanhengen ikkje bare dei næraste omegnskommunane.

Helge Andre Njåstad (37)
Helge Andre Njåstad (37)
Stortingsrepresentant (FrP)

De viktigste sakene for meg handler om å arbeide for så gode rammebetingelser som mulig for næringslivet på Vestlandet. Det handler om skattepolitikk der skattene må være konkurransedyktig slik at det skal være en fordel og ikke ulempe å drive fra Vestlandet og Norge. I dag er det flere eksempler på at utenlandske eiere stiller med et bedre utgangspunkt enn norske lokale eiere. Det blir galt og derfor vil vi i FrP fortsette vårt arbeid for å senke skattene og utgjevne forskjellene. Vi mener det er en styrke med lokalt eierskap der bedriftseieren har et generasjonsperspektiv og er lokal patriot.

I tillegg er selvsagt samferdsel viktig for oss. NTPen som ble vedtatt før sommeren skal fylles opp med penger i de årlige statsbudsjettene. Det er viktig og arbeidet med å sikre fremdrift i våre store prosjekt er helt sentralt for alle på hordalandsbenken. Å få planlagt og redusert kostnadene til ny veg og bane mellom Bergen og Voss samt Hordfast blir svært viktig.

Ove Trellevik
Ove Trellevik
Stortingsrepresentant for Høyre
Jette F. Christensen (34)
Jette F. Christensen (34)
Stortingsrepresentant (Ap)

Jeg vil arbeide for at næringslivet har gode rammebetingelser, et mer tilgjengelig virkemiddelapparat og lette skjemaveldet. Vestlandet har særlig viktige aktører som gjør en nasjonalt viktig arbeid, særlig innenfor CO2-håndteringen, utdanning, fiskeri, matformidling og kultur som jeg vil arbeide for at får den tilretteleggingen de har behov for slik at deres arbeid kan skyte fart. Politikken skal hjelpe, ikke stå i veien. 

Peter Christian  Frølich (30)
Peter Christian Frølich (30)
Stortingsrepresentant (H)

Jeg vil kjempe mot tåpelige reguleringer, mot et for høyt skattetrykk, mot for stor politisk innblanding i næringslivet, og stå på barrikadene for EØS-avtalen, i en tid hvor selv tidligere forsvarlige partier som Ap begynner å vakle. Og samferdsel, selvsagt. Som justispolitisk talsperson for Høyre vil jeg blant annet jobbe for raskere saksbehandling i domstolene, og mer effektiv håndtering av vinningskriminelle - som dessverre fortsatt er et problem for mange i handelsnæringen.

Kjersti Toppe (50)
Kjersti Toppe (50)
Stortingsrepresentant (Sp)

Dei viktigaste sakene som eg engasjerer meg i på vegne av næringslivet i Hordaland og Vestlandet er infrastruktur, utdanning og heilskapleg lokalsamfunnsutvikling. Skal ein kunne bu og skape i heile Hordaland, må ein ha god infrastruktur. Difor er samferdsel viktig. Særleg hastar det med å få ny veg og bane mellom Bergen og Voss. Eg vil også lyfte fram riks- og fylkesvegane våre. Mange næringsdrivande i fylket klarar seg på trass av elendige fylkesvegar. Men det er sjølvsagt ei stor ulempe. Eit lyft for fylkesvegar og redusere vedlikehaldsetterslepet, må prioriterast.

Eg er oppteken av utdanning. Det at Hordaland har gode fagskular, Høgskule og Universitet, er avgjerande for å sikre rett kompetanse i næringane våre. Men eg er og oppteken av å auke statusen for dei vanlege næringane, slik som  bygg- og anlegg, dagligvarebransjen, transport og primærnæringane. Ein må også gjere tøffare tiltak mot sosial dumping og sikre norske løns- og arbeidsvilkår, slik at ungdom faktisk tør å utdanne seg i desse retningane. 

Reiseliv er verkeleg ei framtidsnæring i Hordaland. Vi har ein skatt å forvalte i Hordalandsnaturen og kulturlandskapet vårt.  Men det kultur- og naturbaserte reiselivet vårt er også heilt avhengig av levande bygder og tettstader . Ullensvang Hotell hadde til dømes ikkje vore det same om Lofthus ikkje hadde eplehagane sine. Trygge velferdstilbod som sjukehus, skular og eldreomsorg, og politi som er tilstade i lokalsamfunna, er også viktig for næringslivet. For at folk skal tørre satse og ikkje minst rekruttere dyktige fagfolk. 

Silje Hjemdal (33)
Silje Hjemdal (33)
Stortingsrepresentant (FrP)

Det handler om å skape en enklere hverdag for folk og næringsliv. Vi må ha gode skoler og forskningsinstitusjoner, trygge veier, og gode rammebetingelser som sikrer forutsigbarhet for bedriftene. Deler av næringslivet på Vestlandet er stolte produsenter og leverandører til olje og gassindustrien. Menneskene som jobber her har en kompetanse det er viktig å bevare og videreutvikle. Olje og energisektoren skaper mange arbeidsplasser i Hordaland og ikke minst velferd, slik skal det være i mange år enda.

Spesielt viktig for meg er det  å løfte yrkesfagene for at fremtidens fagarbeidere rekrutteres. Mange små og mellomstore håndverksbedrifter skal utføre arbeid for en stor byggenæring i årene som kommer, da må vi ha tilgang på personell med riktig kompetanse.   Det må også arbeides for at  fagskolemiljøet i Hordaland skal bevare sin sterke posisjon. Dette vil helt klart bety noe bedrifter her vest. Når man er oppvokst langs vestlandskysten med en stolt marin og maritim historie, er det klart at viktigheten av å legge til rette for arbeidsplasser og verdiskapning her er høyt på agendaen.

Vår flotte del av landet tiltrekker seg også mange besøkende. Vi byr på vakker natur, kultur og historie. Jeg gleder meg til god dialog med aktørene på disse feltene. Som Frpr vil jeg selvsagt engasjere meg i spørsmål om skatter og avgifter for bedriftene.  Sist men ikke minst er det viktig å sikre gode bo- og arbeidsregioner. Da er infrastruktur avgjørende. Derfor er samferdselsprosjekter som Fergefri E39, Vei og bane Bergen- Voss(E16) og Ringvei Øst noen av prosjektene jeg vil fokusere mye på.

Audun Lysbakken (40)
Audun Lysbakken (40)
Stortingsrepresentant (SV)

Hordaland har store muligheter for å skape flere arbeidsplasser. Det handler om å bygge på kunnskap, velge nullutslippsløsninger og omstille oss til et grønnere samfunn.

Bergen er i dag i front på marin forskning, utdanning og innovasjon. Klyngen må få støtte til å utvikle seg videre. Den marine sektoren vil bli stadig viktigere for Norge framover. Arbeidet som gjøres i Bergen vil sette spor i hele landet.

Samtidig må vi satse på nullutslippsløsninger for å redusere utslipp og skape flere arbeidsplasser.  Jeg vil jobbe for at vi bygger en større grønn industri på Vestlandet, gjennom miljøkrav og støtte til omstilling. Elektrifiserer vi kysten, kan vi bidra til at det utvikles ny miljøvennlig teknologi og at norske verft får flere oppdrag. Her har vi allerede fått til mye i fergepolitikken, men innsatsen må forsterkes. Vi må også tenke bredere enn bare ferger. Også fiskeflåten og andre fartøy må over på mer miljøvennlige løsninger.

Historien om norsk industri har lært oss at miljøkrav har bidratt til å føre norske fabrikker i front på teknologi og miljøvennlige løsninger. Tizir Tyssedal har for eksempel spennende planer for å erstatte kull med hydrogen for å redusere utslipp. Stortinget må legge til rette for at industri som vil bli grønnere kan få støtte til det, blant annet gjennom Enova. 

Oljenæringen har gitt oss inntekter og velferd. Den har også gitt oss mye kunnskap. Når vi nå må gjøre mer for å stoppe klimaendringene, må vi bruke denne kunnskapen og ta denne erfaringen med inn i andre næringer. Vi har sett mange eksempler på at teknologi og kunnskap fra olje kan brukes innenfor oppdrett, helsesektoren og romfart. SV vil ha flere programmer som legge til rette for at vi kan overføre denne kunnskapen og samtidig rekruttere flere folk fra oljenæringen til andre næringer.
Eigil Knutsen (28)
Eigil Knutsen (28)
Stortingsrepresentant (Ap)

Jeg skal være medlem av finanskomiteen på Stortinget de neste fire årene. Der håper jeg å kunne påvirke statsbudsjettet i riktig retning. Den økonomiske politikken må bli mer ansvarlig for at vi skal beholde konkurransekraften – den enorme økningen i oljepengebruk de siste fire årene kan ikke fortsette. De store pengene må gå til de store oppgavene, hvor særlig infrastruktur kommer til å være prioritert i årene som kommer.

Jeg er opptatt av sysselsetting og at alle skal ha en jobb å gå til. Andelen i arbeid er historisk lav, og Stortinget må sørge for tidlig innsats i skolen, bedre yrkesfag og et seriøst arbeidsliv for å få flere i jobb. Arbeiderpartiet kommer til å kjempe for en aktiv næringspolitikk som støtter opp under de viktigste næringene på Vestlandet, nemlig olje og gass, maritime og marine næringer, reiseliv og fornybar energi.

Vestlandet trenger bedre infrastruktur. Arna – Voss må bygges for å øke tryggheten, Hordfast må bygges for å binde landsdelen sammen og Bybanen i Bergen må bygges videre ut for å sørge for en klimavennlig byutvikling. Vi på Hordalandsbenken må løfte disse prosjektene i fellesskap for å få gjennomslag.

Det som er bra for Vestlandet er bra for Norge. Bedre infrastruktur, aktiv næringspolitikk og flere i jobb kommer til å være mine viktigste saker for Hordaland i kommende stortingsperiode.
Torill Eidsheim (47)
Torill Eidsheim (47)
Stortingsrepresentant (H)

Av saker relatert til min komite, Helse- og omsorgskomiteen, ønsker jeg å trekke frem arbeidet med å legge forholdene til rette for at næringslivet kan være en god og sikker bidragsyter for helse- og velferdsområdet. Jeg tenker da både på gründervirksomhet og at eksisterende virksomheter som kanskje ikke driver innen helsefeltet i dag skal finne det interessant. Næringslivet i vest har stor bredde og høy kompetanse. De vil kunne være en viktig bidragsyter til å skape en bærekraftig velferd, om vi lar de slippe til. Jeg mener at et godt samspill mellom det offentlige og næringslivet er en forutsetning for utvikling av nye, gode tjenester.

I tillegg er digitalisering et område som har opptatt meg de fire foregående årene og som jeg fortsatt vil engasjere meg i. Jeg mener det er grunn til å tro at framtidig vekst i produktivitet først vil komme gjennom mer effektiv bruk av IKT. Også her må næringslivet slippe til med sine gode løsninger. Den digitale infrastrukturen må tilgjengelig gjøres for alle og da må vi også sikre kompetanseheving for å bedre utnyttelsen og forståelsen for potensialet. Norge har det beste utgangspunktet med høyt utdanningsnivå, høyt inntektsnivå og høy tillit til myndigheter og andre aktører. Mange av de teknologiske løsningene er her allerede, men det virkelig store spranget krever at vi utnytter alle våre sterke sider enda bedre. Jeg ønsker å se et Norge som aktivt møter nye teknologitrender, som for eksempel kunstig intelligens, og at vi sammen med EU sikrer at personvern, digitale rettigheter og etiske standarder ivaretas på en god måte.
Knut Arild Hareide (44)
Knut Arild Hareide (44)
Stortingsrepresentant (KrF)

Vestlandet er motoren i næringslivet i Norge, og vil være det også i fremtiden. Både innen skipsfart og verftsindustrien, vannkraft og kraftforedlendeindustri, og senere petroleumsindustrien har Vestlandet skapt arbeidsplasser og teknologiutvikling som har vært en bærebjelke i utviklingen av det moderne Norge og velferdssamfunnet vi har kunnet bygget opp.  Denne omstillingsevnen og innovasjonsevnen vil bli enda viktigere i fremtiden når Norge skal bli et lavutslippsamfunn, samtidig som nye arbeidsplasser skal skapes i en verden som i større og større grad vil bli preget av digitalisering og automatisering. 

 
Det viktigste vi som politikere kan gjøre for næringslivet er stabile og konkurransedyktige rammevilkår. Samtidig har vi et ansvar for å utnytte potensialet vi har i ulike ressurser. Eksemplene fra oljehistorien og vannkraftutbyggingene viser at staten kan spille en aktiv rolle i å utnytte de ressursene som er tilgjengelig. Næringslivet på Vestlandet er unikt posisjonert for å bidra i det grønne skiftet både gjennom fornybar energi og bioøkonomi. Det er viktig at vi som er politikere er lydhøre og lager rammevilkår som gjør at vi lykkes med dette.
 
Ellers er det viktig å redusere skjemaveldet, trappe ned og på sikt fase ut formuesskatten på arbeidende kapital, stimulere til økt forskningsinnsats i bedriftene gjennom å øke beløpsgrensene i SkatteFUNN-ordningen og gjennomføre en kompetansereform for næringslivet.

Tom-Christer Nilsen (48)
Tom-Christer Nilsen (48)
Stortingsrepresentant (H)

Den viktigste saken for meg er å bidra til å legge til rette for flere trygge og lønnsomme arbeidsplasser. Den største ulikheten i Norge oppstår mellom de som har jobb og de som ikke har det.  Politikere skaper ikke arbeidsplasser, men de kan legge til rette for at de skapes, og de kan gjøre det vanskeligere å skape nye arbeidsplasser. Jeg mener vi trenger en politikk som gjør det lettere, ikke vanskeligere å skape nye arbeidsplasser.

For å gjøre det, må vi redusere byråkrati og skjemavelde, vi må sørge for en god skole som gir gode akademikere og fagarbeidere, vi må redusere, ikke øke skatter, og vi må bygge ut samferdsel, vei og bane for å få våre folk trygt frem, og våre varer effektivt ut til markedet.

For meg vil derfor redusert formuesskatt og spesielt på arbeidende kapital være viktig. Formuesskatten gjør utrygge tider mer utrygg fordi regningen kommer uansett om du går med overskudd eller underskudd. Det er ikke penger i binge vi skatter, men maskiner og varelager, selve grunnlaget for verdiskapning og arbeidsplasser. Vi trenger lavere, ikke høyere skatt på å skape arbeidsplasser.

På Vestlandet (hele Vestlandet) er transport og samferdsel i dag en konkurranseulempe og en utrygghetsfaktor. Dette må vi endre. Derfor er det viktig med en fortsatt og økt satsing på vei, bane og havn/farled. E16, E39, E134 og en bymiljøavtale utvidet med Bergens omegnskommuner er grunnleggende viktig for å sikre fremtidens velferd i hele regionen. Derfor vil jeg jobbe for bedre veier og lavere skatt – det gir flere jobber. 

Ruth Grung (58)
Ruth Grung (58)
Stortingsrepresentant (Ap)

Arbeide for økt jobbskaping og fortgang i omstilling for å møte krav til bærekraft og klimautfordringer. Det viktigste blir å styrke og utnytte våre fortrinn til landets beste.

Hoved driverne i utvikling av våre viktigste eksportnæringer er på Vestlandet: olje og gass, leverandørindustri, sjømat og maritim. Vi representerer også tunge utfordrermiljøer til Oslo på finans og media og en sterk posisjon innen reiseliv, IKT og helsenæring. Verdensledende forskningsmiljø på mange felt, og jeg har spesielt forventninger til den nye Høgskulen på Vestlandet. Jeg skal fortsette å kjempe for at Sjøkrigsskolen ikke blir fragmentert og styrt fra Oslo.

Jeg kommer til å prioritere arbeidet med å utvikle Havbyen-Bergen, virkemidler som støtter utvikling i en mer klimavennlig retning, digitalisering som innovativ kraft og bedre samhandling mellom forskning og utvikling i virksomheter og forskningsmiljøene på Vestlandet.

Bygg og anlegg er en næring som får alt for lite oppmerksomhet og det er en bransje som er utsatt for sosial dumping. Arbeidet for konkurranse på like vilkår og mot arbeidskriminalitet må prioriteres.
Jeg vil også arbeide for å få mer gods og persontransport over på sjø, samt at Vestlansbonden blir prioritert i landbruksoppgjørene.

Vi må bli flinkere til å inngå strategiske allianser, enten det er langs kysten, mellom storbyer eller på tvers av fagmiljø. Jeg brenner spesielt for å redusere frafall i videregående opplæring, og at ungdom skal få prøvd seg i arbeidslivet før de får uføretrygd. Kommer alltid til å frem snakke dyktige kvinner.

Terje Breivik (52)
Terje Breivik (52)
Stortingsrepresentant (V)

Samferdsle, at de ulike prosjektene som er viktige for Hordaland i Nasjonal Transportplan blir følgt opp med nødvendige bevilgninger. Ikke minst viktig blir det å jobbe for at K5 Arna - Voss får oppstart alt i 2021.

Næringspolitikk i vid betydning: Redusert formueskatt og endre den nye finansskatten slik at næringen ikke blir straffet for å skape arbeidsplasser. Styrke satsingen på høyere utdanning, forskning og teknologiutvikling: flere studieplasser, økte grunnbevilgninger til UIB/Høyskolen og forskningsinstituttene, og enda bedre muligheter for næringslivet til å finansiere teknologiutviklingsprosjekt.
Fylle regionreformen med innhold slik at Vestlandsregionen får styrke til å ta ut potensialet som ligger i å samle Vestlandet politisk, og slik også bidra til at Rogaland blir med.
Nils T.  Bjørke (58)
Nils T. Bjørke (58)
Stortingsrepresentant (Sp)

Folkestyre, fordeling og forvaltning


Senterpartiet ønskjer  eit samfunn med små skilnader, med trygge nærmiljø der folk kjenner dei høyrer til.  Senterpartiet vil ha desentralisering av makt og kapital, busetnad og næringsliv. Naturressursane våre må takast vare på gjennom berekraftig bruk, vekst er ikkje å bruke meir, men å forvalte betre. Senterpartiet vil ha eit samfunn der det er folket som styrer. Vi trur på eit levande  folkestyre og er derfor mot  norsk EU medlemsskap.  

Tillit  og ansvar – mindre byråkrati

Senterpartiet kjempar for veldrivne, offentlege velferdstilbod i alle delar av landet. Offentleg sektor treng vidareutviklast med ny styring og leiing, der avgjerder vert teke nærast mogeleg brukaren. Tilsette i kommunal og statleg sektor må visast  tillit og få auka ansvar. Meir ressursar må brukast ute i tenestene. Mindre ressursar må brukast på nye direktorat, byråkrati og rapportering.

Liv Kari Eskeland (52)
Liv Kari Eskeland (52)
Stortingsrepresentant (H)

Gjennom mitt ordførarverv i Stord kommune vart eg godt kjend med regionen og Hordaland, og ser vi treng gode og tydlege stemmer på Stortinget. Eit vestland som evnar å stå samla er den beste garanti for at vi skal greie å få gjennomslag for våre saker. Eg er sterkt engasjert i vårt mangfaldige næringsliv sine rammevilkår, gode arbeidsplassar på vestlandet er min hovedprioritet Her har vi mykje å spele på: olje og gass sin leverandørindustri vil vera berebjelken saman med fornybarsegmentet som er på full fart framover, bore fram av kompetansen frå olje og gassnæringa. Ikkje minst er det viktig å legge gode grunnlag for at oppdrettsnæringa og fiskeri kan utvikle seg.. Har engasjert meg sterkt i bygging av ferjefri E39, og kjem til å jobbe aktivt for å halde trykket oppe og vera med på å syte for at dette vert eit prioritert prosjekt også i framhaldet.

Vi må vidare jobbe for våre Høgskular og Universitet, og syte for at våre helseinstitusjonar vert ivareteke slik at vi kan gode og trygge tenester til våre innbyggjarar.