Byrådet må jobbe tett med næringslivet

01.01.0001

Byrådet må jobbe tett med næringslivet

Byrådet i Bergen vil utrede «bybane til sjøs», satse på effektivisering gjennom digitalisering og styrke det offentlige planarbeidet. Bergen Næringsråd stiller seg til disposisjon i arbeidet med alt dette.

Les byrådets budsjettforslag her

Onsdag la byrådet i Bergen frem sitt forslag til budsjett for Bergen kommune i 2017 og økonomiplan for årene 2018-2021. Der foreslås det utredning og vurdering av «en miljø- og klimavennlig "bybane til sjøs", mellom Bergen sentrum og øvrige aktuelle bydeler/nabokommuner».

Dette er i tråd med forslag som drøftes og arbeid som pågår i Bergen Næringsråd. Vi vil derfor oppfordre byrådet om å trekke Bergen Næringsråd, gjennom ressursgrupper og administrasjon, inn i arbeidet med «bybane til sjøs».

Slipp private krefter til
Byrådet har satt av 75 millioner kroner til innovasjon som skal effektivisere kommunal saksbehandling. Målet er mer brukervennlige tjenester og en innsparing på 150 millioner årlig fra 2021.

Det er liten tvil om at målet om utvikling av robotteknologi og smarte digitale løsninger, er noe vår regions meget kompetente næringsliv kan bidra til. Det er også liten tvil om at byrådets ambisjoner ikke vil la seg realisere uten at næringslivet tas i bruk og involveres tidlig. Oppfordringen er derfor også her: slipp til private og kreative krefter for å sikre størst mulig effekt av pengene.

Innvolver grunneiere og utbyggere
Også på et tredje, og for byen et meget viktig felt, er det ingen vei utenom involvering av næringslivet, skal byrådet ha mulighet til å nå sine mål. Byrådet har klare mål om fortetting av Bergen, og vil økte satsingen på offentlig planarbeid for å kunne leve opp til egne ambisjoner.

Det pågår nå offentlig planarbeid for blant annet Fyllingsdalen og Spelhaugen, Indre Arna, Nyborg og Laksevåg. Ifølge budsjettforslaget er det også aktuelt «å starte planlegging (f.eks. gjennom mulighetsstudier, strategiarbeid o.l.) for videre utvikling/fortetting av Loddefjord, Blomsterdalen-Birkeland, Sletten/Slettebakken, Dokken, mm.».

Bergen Næringsråd vil påpeke at noe av utfordringen med tidligere og nåværende store, offentlige planer, har vært manglende involvering av grunneiere, utbyggere og eiendomsutviklere. Dette må bedres, sammen med en generell forenkling av planarbeidet i Bergen. Her har vi fortsatt en lang vei å gå.

Ikke øk skattebelastningen
Vi merker oss at eiendomsskatten videreføres på samme nivå og med samme bunnfradrag som før. Vi ser imidlertid at det planlegges en alminnelig taksering av både bolig- og næringseiendom i 2018, slik loven krever hvert 10. år (forrige runde var i 2006).

En slik taksering vil ventelig gi høyere verdi på eiendommene og følgelig gi større skattebelastning for de aller fleste eiendommer, hvis samme skattepromille som gjelder i dag, legges til grunn også i fremtiden. Vi ber derfor om at byrådet i fremtidige budsjetter justerer ned promillen, slik at den samlede skattebelastningen for næringslivet ikke blir større.