Fremtidsrettet tradisjonsbærer

22.01.2019

Advokatfirmaet Harris er en av Bergen Næringsråds hovedsamarbeidspartnere. Et engasjement de har gått inn i fordi de ønsker å bidra aktivt til videreutviklingen av den flotte regionen som Vestlandet er.

Advokatfirmaet Harris ble etablert av Sam Harris i 1924 og var opprinnelig engasjert i alle typer oppdrag innenfor fast eiendom, herunder ekspropriasjon, hvor Harris representerte grunneiersiden. Nokså raskt fikk firmaet oppdrag også for næringsdrivende.

Stort engasjement innen plan- og bygningsrett
Ekspropriasjonssaker har helt siden starten utgjort en viktig del av det arbeidet som utføres av deres advokater. Advokatfirmaets eget arkiv over avsagte skjønn (dommer) innenfor ekspropriasjon daterer seg tilbake til 1946 og er landets desidert største skjønnsarkiv utenfor Oslo. Innen odelsretten har Harris flere advokater med landets høyeste kompetanse. Den stadig økende «kontaktflate» mot offentlig forvaltning (forvaltningslov, forurensningslov og plan- og bygningslov) har ført til et betydelig faglig engasjement og at firmaet i dag kanskje er det mest engasjerte firma på Vestlandet innenfor plan- og bygningsrett.

Utvikling i takt med tiden
Firmaet har fulgt det lokale og regionale næringsliv i en utvikling med økt mangfold, med nye forretningsområder og når foretakene har opptrådt internasjonalt. Eksempelvis har tradisjonelle arbeidsområder som selskapsrett og kjøp blitt komplettert med kompetanse innen patentrett, konkurranserett og regler om foretakssammenslutninger. I forlengelsen av dette har firmaet lenge vært medlem av Globaladvocaten (tidl. Euroadvocaten), hvor en av firmaets partnere har vært president. Gjennom Globaladvocaten har vi også forbindelse til samarbeidende advokatfirmaer over hele verden.

Bidrar til økt kompetanse
Advokatene i Harris bidrar i ulike deler av Advokatforeningens (DNAs) arbeid. De har medlemmer i Advokatforeningens ulike fag- og lovutvalg. Her gis det uttale til nye lover og forskrifter og det arbeides med kompetansehevning for advokater over hele Norge. Deres advokater bidrar som kursledere og foredragsholdere.
På tilsvarende måte er de aktive bidragsytere overfor Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet og Handelshøyskolen BI. Her er deres advokater foredragsholdere, ledere av seminarer, veiledere for studenter som skriver masteravhandling og sensorer under eksamen.

Spisskompetanse
Gjennom intern vekst, særlig etter 1990, har Harris utviklet god kompetanse innenfor de fleste rettsfelt, og har i dag spisskompetanse innenfor:
Fast eiendom
Kontrakter og avtaler
Selskapsrett og transaksjonsstøtte
Tvisteløsning og prosedyre
Firmaets klienter i dag omfatter privatpersoner, næringsdrivende, foretak, kommuner, interkommunale foretak og statlige organer.