Harald Alfsen er jurist og partner i Inventura.
Harald Alfsen er jurist og partner i Inventura.

I dag snakker vi med: Harald Alfsen

31.03.2020

De fleste offentlige og private virksomheter opplever for tiden usikkerhet rundt sine inngåtte og planlagte kontrakter. Her er gode tips og råd fra Harald Alfsen.

___________________________________________________
Navn:                 Harald Alfsen
Tittel:                 Partner/jurist
Omsetning:      110 millioner kroner
Organisasjon:   konsulentfirmaet Inventura AS
Ansatte:              85
Kjernevirksomhet: Tverrfaglig konsulentfirma med hovedfokus på forbedring av innkjøpsdrevne verdikjeder
____________________________________________________


Hva jobber du mest med for tiden?
- Til daglig leder jeg prosjekter som inneholder innkjøpsprosesser, tilbudsprosesser, oppfølging av leveranser eller kontraktsforhandlinger. Den siste måneden har det i tillegg blitt en god del arbeid med kontrakter i forbindelse med Covid-19.

Hvordan har Covid-19 påvirket Inventura?
- Vi har også merket endring i måten vi jobber på. Mange av våre prosjekter håndteres fra hjemmekontor og ved hjelp av nye teknologiske hjelpemidler. De offentlige kundene våre har ikke redusert prosjektene, snarere tvert imot. Men noen av de private kundene har justert eller utsatt aktiviteter. Vi har ikke permittert ansatte, og har et høyt aktivitetsnivå grunnet effekter av Covid-19. Hvordan det ser ut på lengre sikt, er vanskelig å si noe om.

Hva er kundene opptatt av?
- De fleste er opptatt av hvordan de skal få levert varene sine, hvordan de skal få skaffet råvarer og hvordan de skal få tak i relevant arbeidskraft. Noen prosjekter har midlertidig stoppet opp grunnet disse forhold. Flere er også opptatt av innkjøp og leverandørkjeder. Vi bistår blant annet med å forbedre forsyningsleddet, og å gjøre nødvendige tiltak for å redusere forsynings- og kostnadsrisiko. Vi har videre fått en rekke henvendelser vedrørende våre digitale opplæringsløsninger. Vi har blant annet brukt de siste par årene på å lage den heldigitale Innkjøpsskolen, med seks moduler som omhandler alle deler av en innkjøpsprosess. Flere kunder bruker denne som grunnopplæring i innkjøpsfaget. Den kan også gi sertifisering. Noen kunder har også fått opplæringsstøtte av de offentlige tiltakene, og bruker dette på å gjennomføre interne opplæringstiltak på innkjøpsområdet.

Hva gjelder for kontrakter under Covid-19-situasjonen?
- Hovedregelen for kontrakter er at de skal holdes, uansett situasjon. Partene i en kontrakt er forpliktet til å gjøre det de kan for å oppfylle kontrakten. Dette kalles på latin «pacta sunt servanda», som betyr «avtaler skal holdes». Det sentrale i dette er at partene har selv risiko for den avtale de har inngått. Dette er den sentrale bærebjelke i all kontraktsrett.

Finnes det unntaksregler?
- Ja, det finnes flere. Forutsetningslæren og Avtalelovens § 36 er de mest aktuell. Avtalelovens § 36 sier at en avtale kan settes til side eller endres hvis det ville virke urimelig å gjøre den gjeldende. Da kan man også se hen til senere inntrådte forhold etter avtaleinngåelse. Dette er en paragraf som ofte påberopes i domstolen, men som sjelden når frem. Dette er fordi partene i næringslivet må forventes å passe på sine egne interesser. Det gjelder for eksempel for kontrakter i annen valuta. Nå er det mange som mener at den annen part må være med å ta ansvar for endring i valuta. Men det er noe partene som hovedregel selv må ta ansvar for. Når det er sagt, kan det godt hende at forutsetningslæren og Avtalelovens § 36 blir en gjenganger i domstolen fremover. Mange av konsekvensene av Covid-19 kunne neppe bedriftene forventes å ha tatt høyde for før kontraktsinngåelse.

Hva med Force majeure?
- Det er en spesiell unntaksregel. På latin betyr det «større krefter», og innebærer forhold som ingen kunne forutse. Covid-19-situasjonen er i de fleste tilfeller et forhold som kan komme inn under Force Majeure. Men dette gir ikke et frikort til å komme unna alle forpliktelser. Hvis det foreligger Force Majeure er hovedregelen at forpliktelsene blir utsatt inntil videre. Begge parter må også bevise at de har gjort alt de kan for å overvinne hindringene, for eksempel å få varer gjennom andre veier. Selv om det er en Force Majeure-situasjon, må vederlaget som hovedregel fortsatt betales. Mange leverandører varsler i disse dager at de vil erklære Force Majeure. Men dette er ikke et generelt frikort for alle leverandører til å slippe unna leveranseforpliktelser, revidere priser eller be kunden ta ansvar for endret valuta. Force majeure-formuleringer er forskjellige i mange kontrakter og har ikke èn felles betydning. Man må derfor tolke hver enkelt kontrakt for å se på betydningen.

Er det forskjell på forbrukerkontrakter og næringslivskontrakter?
- I forbrukerkontrakter finner vi lignende regler som Force Majeure i flere forbrukerkjøpslover. Som forbruker er man beskyttet gjennom lovene. I næringslivskontrakter er det imidlertid som hovedregel kontrakten som gjelder. Så da må man selv se hva kontrakten sier. Force Majeure-klausulene kan være svært ulike, så man må finne ut hva klausulen gir av rettigheter og forpliktelser. Står det ikke noe om Force Majeure i kontrakten, kan man antagelig påberope seg dette på ulovfestet grunnlag.

Kan kontrakter endres?
- Ja, det er mulig. Alle kontrakter kan endres. Det er nå partene bør være flinke til å endre kontraktene. Det kan være lurt å justere kontraktene slik at de er tilpasset risikoen i kontrakten. Prinsipielt bør risiko bæres av den som er nærmest til å bære den. Normalt kan kontrakter med offentlige oppdragsgivere ikke endres vesentlig. Men nå, under koronakrisen, kan kontrakter endres vesentlig også med offentlige oppdragsgivere. Offentlige oppdragsgivere kan for eksempel betale mer forskudd og ta mer av valutarisiko.

Hva med nye kontrakter?
- Nå er det viktig at det inngås nye kontrakter. Dette gjelder både for offentlige og private oppdragsgivere. Særlig for offentlige oppdragsgivere er det nå viktig at de tilfører kapital og setter i gang nye prosjekter. Vestland fylkeskommune er for eksempel flink til å igangsette prosjekter. Også Regjeringen tilfører nå offentlige oppdragsgivere midler til å sette i gang prosjekter. Regjeringen har også signalisert at det gjelder enklere regler for innkjøp og kontrakter, slik at kontrakter kan tilpasses lokale leverandører. Så nå er det mulig å gjennomføre raske konkurranser og få lokale leverandører i sving. Og all forhandling og kontraktsinngåelse kan skje digitalt.

Hva vil ditt råd være?
- Det må være å forsøke å finne løsninger. Alle er tjent med at konkurranse og forretningsforbindelser opprettholdes. Og offentlige oppdragsgivere må sette nye bevilgninger i arbeid!

Hvordan planlegger dere i Inventura for en normal hverdag?
- Dette har stort fokus. Vi bruker for eksempel ledig tid på å forbedre og effektivisere våre arbeidsprosesser. Slik at vi er klar når kundene etter hvert skal igangsette prosjekter som er satt på vent. Vi er tett på kunder, leverandører, ansatte og myndighetene, og regner med økt pågang når ting har normalisert seg.