Gard Kvalheim, adm. direktør i LAB på hjemmekontoret.
Gard Kvalheim, adm. direktør i LAB på hjemmekontoret.

I dag snakker vi med: Gard Kvalheim

31.03.2020

- Med samfunnet satt på vent opplever næringslivet den største krisen i moderne tid. Samtidig har vi 1200 mann i arbeid på våre byggeplasser, og har ingen smittede så langt. Men koronapandemien vil gi store langtidsvirkninger for alle, spesielt når vi samtidig har historisk lav oljepris og en rekordsvak kronekurs, forteller adm. direktør i LAB, Gard Kvalheim.

___________________________________
Navn:                   Gard Kvalheim
Tittel:                   Administrerende direktør. Styremedlem i Bergen Næringsråd
Bedrift:                LAB AS
Omsetning:        3,2 mrd
Ansatte:              495
Kjernevirksomhet: Entreprenørvirksomhet innenfor bygg og anlegg, hoved- og totalentrepriser.
____________________________________

Hvordan er hverdagen din akkurat nå?
- Vi har hatt 3 uker med ulike tiltak iverksatt av myndighetene, og vi er forbauset over den hurtige nedsmelting av økonomien som dette har forårsaket.
Vi er blant de heldige som ikke har blitt vesentlig påvirket av de faktiske tiltakene, utenom kravene til avstand og vanlig hygiene. Vi har mange store prosjekter under utførelse, disse produseres i stor grad som normalt uten vesentlige forsinkelser.

Hvordan kan dere holde hjulene i gang mens andre kutter nesten alt?
- Vi er en svært privilegert bransje akkurat nå. En stor del av våre prosjekter foregår utendørs eller i store bygg, og med god avstand mellom arbeidslag. Samtidig har bransjen vært flink til raskt å få etablert en felles forståelse av nødvendige hygienetiltak, og vi har så langt ikke hatt arbeidstagere med påvist korona på noen av våre byggeplasser.

- Administrasjonen i selskapet er delt i flere team, de som kan jobbe fra hjemmekontor gjør det. Får vi et koronatilfelle må hele teamet i karantene, fasilitetene blir desinfisert og vi sender inn et nytt team. Vi forsøker også i så stor grad som mulig dele opp i team ute i produksjonen for å redusere smittemuligheter. De gjennomfører derfor skift og lunsj i ulike puljer og så har vi rengjøringsteam som går inn og desinfiserer lokalene mellom hver pulje.

- Det er svært krevende og kostbart å stenge ned byggeplasser, vi forsøker derfor så lenge som mulig å holde de i ordinær drift selv om vi skulle få vesentlig redusert bemanning/produksjonen. De omfattende karantenereglene for innreise fra utlandet vanskeliggjør bruk av innleid arbeidskraft, dette tror vi på sikt vil medføre vesentlig reduksjon av tilgjengelige ressurser for bransjen som helhet utover våren.

Hvordan utfordres du som leder i disse dager?
- Vår ledergruppe har i dagens situasjon hovedfokus på å ivareta sikker og ansvarlig drift, utøve tydelig og konsekvent ledelse, samt ha utvidet omsorg og tilstedeværelse for våre gode kolleger. Også hos oss er folk bekymret og usikre på hva som skjer, både helsemessig og for eventuelle permitteringer og personlig økonomi. Vi prioriterer å være tilgjengelig så arbeidsdagen avsluttes nå normalt når det er på tide å gå til sengs, med unntak for en tur ut i friskluft med familien nå og da.

- I vårt konsern har vi 4 driftsselskaper, så langt har vi klart å unngå permisjoner. Det er ikke vurdert oppsigelser da vi vet vår portefølje av prosjekter uansett skal fullføres når disse ekstraordinære tidene er over.

Hvordan er dere påvirket av oljepris, kronekurs og usikkerhet om folk vil ha råd til å kjøpe nye boliger?
- For oss som andre bransjer er det viktig at politikerne nå har kommer med målrettede tiltak for dem som mister produksjon og for ny/videreført aktivitet etter koronakrisen. Samtidig er det enda viktigere for bransjen at Norges Bank klarer jobben med å stabilisere kronen. Bransjen har 1 100 MRD i årlig omsetning, og med en kurs på 13 Euro ville koste bransjen 18 mrd. I en bransje med små marginer vil dette ramme hardt og på sikt medføre nedbemanning og konkurser.
Oljeprisen har ikke direkte innvirkning på oss, men konsekvensene av en varig lav oljepris kan bli store og medfører lavere byggeaktivitet både i næringsmarkedet og privatmarkedet.

- I boligmarkedet selges det fortsatt boliger, da med en litt redusert omsetningshastighet. En stor del av befolkningen har fortsatt fast jobb med god lønn, og med lånerenter som nærmer seg historisk lave nivåer, vil det opprettholdes en etterspørsel etter nye boliger, selv om volumet vil reduseres noe.
De store næringsaktørene i eiendomsmarkedet vil nok tape på bortfall av leieinntekter i koronaperioden og noen måneder etter. Men med en differensiert portefølje vil nedgangen i utlånsrenten i stor grad kompensere bortfall av leieinntekter for de som da ikke er finansiert i obligasjonsmarkedet.

Hva har du lært så langt av Korona-epidemien?
- Den viktigste erfaringen er nok hvor raskt situasjonen kan endre seg fra et velferdssamfunn i vekst til massiv arbeidsledighet og resesjon. Vi må jobbe bedre med sårbarhetsanalyser, og må ta hensyn til andre scenarier enn det vi tidligere har lagt til grunn for samfunnet og vår egen virksomhet. I den situasjonen må vi utøve en ny type ledelse. Vi må forholde oss til uforutsigbar hverdag, gi vesentlig større handlingsrom og fleksibilitet for best mulig å ivareta selskapets og de ansattes interesser over tid.

- Det positive er at det også gir rom til å se på egen virksomhet på nye måter. Vi må vurdere produksjonsmetoder og løsninger, noe som kan gi nye forretningsmuligheter på sikt. Vi ser at når vi noen steder har fått 20% reduksjon i bemanning så har vi gjennom tiltak klart å løse oppdraget med 10% mindre produksjon. Det er innovasjon og utvikling.

Viktig å ha to tanker i hodet!
- I LAB pleier vi å si at de beste dagene ligger foran oss, men nå er det dager preget av usikkerhet som venter en lang periode fremover. Den nasjonale dugnaden engasjerer alle, jeg er veldig stolt over at våre ansatte jobber hardt for å sikre at de selv har en jobb å gå til etter dette, og at konsekvensene for samfunnet blir minst mulig.

Det gjelder å ha to tanker i hodet samtidig. Skal bransjen beholde kompetansen må det iverksettes en del motkonjunkturtiltak for å få opp igjen aktiviteten. Og da er det mye å ta av:
- De offentlige byrom bør pusses opp
- Det bør bygges mer veier og utøves utstrakt vedlikehold av eksisterende.
- Rehab av skoler, institusjoner og barnehager.
Det er i den sammenheng særdeles viktig at Vestlandet må samle seg om fellestiltak og se hva som gagner samfunnet som helhet slik at vi opprettholder kompetanse og kapasitet i regionen, og ikke nødvendigvis i enkeltkommuner.