Husk meg?
Har du glemt ditt passord?
Bli medlem

Ressursgruppenes hovedsaker

Published 07.02.2017, AT 12:00

Bergen Næringsråds ressursgrupper har presentert sine hovedsaker for styret i næringsrådet. Styret er imponert over den store aktiviteten som gruppene skaper. 


Styret er imponert over den store aktiviteten i det frivillige arbeidet som mer enn 200 personer legger ned for næringslivet og for utviklingen av regionen. Dette viser faglig tyngde og gjennomsnittskraft i store og viktige saker.
Samtidig var styret opptatt av:
- at våre ressursgrupper har en god representasjon med hensyn til ungdom og flerkulturelle
- alle gruppene må tenke offensivt på teknologi og omstilling som skaper nye arbeidsplasser
- den nye digitaliseringsskolen roses som et godt og fremtidsrettet tilbud
- trykket må holdes høyt på byutvikling og transport
- Kina kommer som nytt marked, og må få oppmerksomhet og videreutvikles
- Næringsklynger og samlokalisering må videreutvikles

 Nedenfor finnes kort referat fra hver ressursgruppe og link til presentasjonene med hovedsaker og medlemmer i de ulike gruppene.

 

Byutvikling

Gruppen jobber for å tilrettelegge for at Bergen skal bli en konkurransedyktig by for utbyggere og øvrige næringsaktører, og mye av arbeidet er derfor rettet mot det offentlige.
Gruppen har lansert «10 på 10» (10.000 boliger på 10 år), og jobber aktivt for å gå folk til å bo i sentrum og bruke sentrum i større grad enn i dag.
Gruppen ønsker seg betydelig færre plannivåer, slik som det er i Oslo. Og det jobbes aktivt for raskere plan- og byggesaksbehandling.
Byrådet tester nå ut et strategisk temakart for byutvikling, og ny KPA ser nå ut til å bli utsatt til 2018. Det kan medføre at all nyetablering flyttes til nabokommunene. Dette kommer gruppen til å jobbe mot og ønske å forsere fremdriften på.

Ressursgruppens nettside med presentasjon av hovedsaker

 

Finans

Finansnæringen er stor i Bergen, og en krevende næring med store næringspolitiske omlegginger hele tiden. Og dette er stort sett spørsmål som blir avgjort i Storting og Regjering.
De to sakene som det er brukt mest tid på det siste året er "Fornybar AS" og "Finansskatten".
Siste møte om fornybar var i energidepartementet i forrige uke, og det nærmer seg en avgjørelse på hvor Fornybar AS skal komme. Det er fortsatt håp om at det kan havne i Bergen.
Finansskatten har vært svært utfordrende for finansbransjen i vest. Dessverre har vi likevel ikke fått gjennomslag i Stortinget for endringer.
Gruppen arrangerer mange medlemsmøter i løpet av året, og dette er noen av de best besøkte møter i næringsrådet.
Gruppen jobber også tett med NHH og forskning/utdanning, det har vært god dialog med andre, nye bedrifter i finanssektoren som ikke er representert i gruppen.
I 2017 skal finansbransjen kartlegges på ny. Finans er en stor bransje i regionen, og det må jobbes aktivt for å beholde denne store og kompetente næringen i byen.

Ressursgruppens nettside med presentasjon av hovedsaker

 

Fornybar

Gruppen er for tiden i en strategiprosess, men jobber for å skape flere grønne bedrifter og arbeidsplasser. Det blir jobbet for å få til både omlegging til fornybar energi og produksjon og bruk av slik energi. Det er ønskelig å få flere som driver næringsvirksomhet inn i gruppen.
Fornybarkonferansen er årets store arrangement for gruppen, og gjennomføres 15. Mars. Der kommer blant annet aktørene fra Luleå som jobbet for å få til etableringen av datalagring for Facebook i Sverige.
I den sammenheng jobber også gruppen for å sikre tilgang på mørk fiber, og det er ønskelig å få i gang en verdikjede for hydrogenproduksjon.
Det er jobbet med å få det statlige selskapet Fornybar AS etablert i Bergen, og det er utarbeidet materiell for å understreke behovet for dette.
Vi trenger også mer forskning på fornybar sektor (FME) i Bergensregionen. I dag havner for mange av disse sentrene i Trondheim.

Ressursgruppens nettside med presentasjon av hovedsaker

 

Handel og service

Varehandel er den største aktøren i privat sektor i antall ansatte. Det er viktig at dette også gjenspeiles i Bergen kommune sine strategier. Gruppen jobber derfor med å arrangere frokostmøter der man vektlegger å vise frem bedrifter som har lykkes i stort og smått, og vår viktig denne næringen er for verdiskapningen.
Vi ønsker også å bidra til økt yrkesstolthet blant de ansatte i næringen.
Gruppen mener at sentrumshandelen nå nærmer seg en kritisk masse og vil samarbeid med Ressursgruppe Byutvikling framover for å sikre en attraktiv utvikling i sentrum.
Frokostmøtene til gruppen hadde 509 deltakere i 2016 fordelt på 5 møter. Gruppen er godt fornøyd med oppslutningen, og møtene i samarbeid med Virke vil fortsette i 2017.
Fremover er vi opptatt av å samle inn og formidle gode veksthistorier fra næringen. Vi ønsker også å kartlegge næringens betydning for en del vanskeligstilte grupper, og fremheve at handelsnæringen bidrar til viktige arbeidsplasser for regionen.

Ressursgruppens nettside med presentasjon av hovedsaker

 

Helse

I helsesektoren er det raske omstillinger for tiden, og digitalisering er på full fart inn i omsorgsarbeidet.
Ressursgruppen var ny i fjor, men fremstår nå som en entusiastisk gruppe med stor kunnskap og vilje til erfaringsutveksling. Det oppleves som uvant for noen av aktørene i gruppen at det også skal være mulig å tjene penger på helse.
Vårt ønske er at næringslivet skal ha en viktig plass i fremtidens omsorgsbehov, og derfor må det legges til rette for at gründere og andre private aktører får en plass i den nye helseklyngen som skal bygges på Årstadvollen.
Gruppens ståsted er at helsebrukeren skal settes i sentrum, og at ulike løsninger skal vurderes fra dette utgangspunktet.
Gruppen ønsker også å tilrettelegge for flere helsegrundere i Bergen, og det er et mål å bygge bro mellom olje- og helseteknologi.

Ressursgruppens nettside med presentasjon av hovedsaker

 

Digitalisering

Det etablerer nå en ny ressursgruppe der målet er å komme tettere inn på styrerommene, ettersom digitalisering nå er blitt den viktigste driveren for forretningsutvikling i de fleste virksomheter.
I nyetableringsfasen har gruppen til nå hatt 2 workshops for å se hvor vi bør satse sterkest. Det er enighet om å prioritere fire bransjer: Marin, bank/finans, media og offentlig sektor.
I 2016 ble IKT-bransjen kartlagt, det viser vekst i bransjen og stabil sysselsetting.
Omleggingen i bransjen viser at utviklingen i bedriftene er i ferd med å gå bort fra de store prosjektene og i stedet prioritere mindre tiltak og prosjekter på 1-2 mnds varighet.
Digitaliseringsskolen etableres nå i vår ned fire samlinger i løpet av året. Her skal det presenteres gode case fra næringslivet i regionen. Målgruppe er ledere og forretningsutviklere.
Gruppen satser også på å besøke alle de andre ressursgrupper i løpet av året for å avdekke behov for tiltak som skal gjennomføres.

Ressursgruppens nettside med presentasjon av hovedsaker

 

Internasjonal

Gruppen har kartlagt hva medlemmene mener skal være de viktigste sakene å jobbe med, og det medlemmene ønsker er markedskunnskap om de internasjonale markedene, innsikt i økonomiske og politiske forhold i ulike land/verdensdeler, og et nettverk for kunnskapsdeling.
Gruppen har som mål å ha to medlemsmøter årlig: I 2016 var dette et møte om den amerikanske valgkampen, og et møte om korrupsjon og menneskerettigheter sammen med Rafto.
Næringsrådet hadde i tillegg også et medlemsmøte med utenriksminister Børge Brende like før jul.
I 2017 blir hovedsakene menneskeretter, politikk og teknologi/digitalisering.
Det skal gjennomføres et informasjonsmøte om EU, i tillegg til at muligheter i Kina som følge av gjenopptatt handelsvirksomhet mellom Norge og Kina.

Ressursgruppens nettside med presentasjon av hovedsaker

 

Mangfold og inkludering

Gjennom gruppen er det etablert et bredt sammensatt samarbeidsråd for inkludering (se presentasjon). Det har vært BNs og næringslivets utgangspunkt at et langt større mangfold er ønskelig med tanke på nasjonalitet, kjønn, handikap mm, og at stort mangfold også bidrar til bedre resultat for bedriften.
Den største jobben fremover er å ha gode tiltak for å integrere alle de flyktninger som kom til Norge i fjor. Gruppen har kartlagt hva som skal til for å få til større inkludering av innvandrerne, og det viktigste er god språkopplæring. De ble vist til at 39% har en policy for integrering, og at offentlige etater/selskaper er de beste på dette.
NAV har støtteordninger for praksisplasser, men våre medlemmer ønsker bedre og mer forutsigbare ordninger. Det er ønskelig at BN skal gå foran og være en pådriver for økt integrering, gjennom at næringsrådet bruker de politiske mulighetene for å få til økt integrering og mangfold.
Kanskje bør det stilles krav om at bedrifter med mer enn 100 ansatte må ta inn minst 2 flerkulturelle?
Gruppen skal også arrangere Internasjonalt karrieretorg i april 2017.

Ressursgruppens nettside med presentasjon av hovedsaker

 

Kultur og opplevelse

Ressursgruppen har siste året hatt stor kraft i arbeidet med å skape og videreutvikle opplevelser, mens det må jobbes mer med kulturbiten med tanke på å bygge opp en næringsklynge.
I dette arbeidet jobbes det sammen med Bergen kommune.
Andre aktuelle saker har vært arbeidet med å få etablert en byarena, og lobbyarbeid for å få det statlige kulturnæringskontoret lokalisert til Bergen.
På arrangementssiden har bakgårdsfesten samlet mange deltakere, og dette ble i år arrangert som en del av Bergen Assembly. I 2017 blir også sykkel-VM og kulturens plass i dette arrangementet et viktig tiltak.

Ressursgruppens nettside med presentasjon av hovedsaker 

 

Marin gruppe

Ressursgruppen er bredt sammensatt og tar seg av havbruk, fiskeri, forvaltning og forskning.
Arbeidet i 2016 har konsentrert seg om å utarbeide høringsuttalelser til offentlige utredninger, og påvirkning for å få gjennomført den statlige KVU’en for samlokalisering av marin forskning i Bergen.
Fokusområder fremover er å jobbe for å få samlokalisering på plass, få mer midler til forvaltningen, slik at flaksehalser kan ryddes av veien, samt jobbe for studieplasser i marine fag.

Ressursgruppens nettside med presentasjon av hovedsaker

 

Nettverk U37.

Nettverket hadde 6 arrangementer i 2016, med fra 40-90 personer hver gang.
U 37 ønsker å bli et mer et synlig nettverk som den foretrukne møteplassen for unge på tvers av bransjer. Det skal også jobbes med større synlighet i alle medier. Dette ble første gang gjort i forbindelse med Årskonferansen 2016. Det vurderes også å starte en egen blogg.
Nettverket ønsker også å etablere bedre kontakt med de øvrige unge nettverkene, og det er aktuelt å lage et opplegg i forbindelse med stortingsvalget 2017.
Nettverket ønsker å endre navnet på nettverket, og vil lansere en konkurranse for å få dette til.
Styret i Bergen Næringsråd ønsker at det skal inviteres inn et medlem fra U37 i hver av de øvrige ressursgruppene.

Ressursgruppens nettside med presentasjon av hovedsaker

 

Olje og gass

Gruppen har siste året jobbet med å realitetsorientere bransjen, og det er brukt lang tid på å innse at bransjen er i krise. Mye tid har gått på å holde hodet over vannet. Nå jobbes det aktivt for å få på plass tiltak som skal gi nytt liv i bransjen og skape resultater.
Statoil er en viktig premissleverandør for hele næringer. Derfor har det vært flere møter mellom gruppen og ulike aktører i bransjen. I i februar 2017 blir det et medlemsmøte med Statoils nye plassjef i Bergen, slik at muligheter og nye utbygginger kan synliggjøres. I 2016 ble det likevel investert for 150 mrd på norsk sokkel (mot 35 mrd på fastlandet). Bransjen er fortsatt norges desidert viktigste næring.
Et positivt tiltak for bransjen nå er at det hjemsources stadig nye kontrakter, og at norske selskaper nå lykkes med å vinne nye kontrakter.
Fremover ser vi på digitalisering som svært viktig for å beholde vår internasjonale posisjon.
Det har vært god dialog med høyskoler og universitetet for å få input i de prosesser som er gjennomgått i bransjen.
Gruppen vil jobbe for å synliggjøre betydningen av olje og gass på en bedre måte for å gjenvinne tillit og være attraktive for rekruttering til bransjen.

Ressursgruppens nettside med presentasjon av hovedsaker

 

Transport

Det er jobbe målrettet med tiltak over flere år, og i 2017 kan dette oppsummeres med 4 konkrete aktiviteter.

Ressursgruppens nettside med presentasjon av hovedsaker 

 

Strategisk rådgivning.

Gruppen har hatt sitt første hele driftsår, der det ble etablert en ressursgruppe etter at næringsrådet hadde kartlagt bransjen. For tiden er det advokater, konsulenter og revisorer i gruppen.
Rådgivere er støttegrupper for andre bransjer, og planlegger å besøke alle de øvrige ressursgruppene for å påvise hva vi jobber med. Men gruppen er også etablert med medlemmer i gruppene finans, digitalisering og marin.
Gruppen har også hatt nyttige møter med NHH, UIB; HIB og BI for å se på samarbeidstiltak mellom akademia og næringsliv.
Gruppen har kartlagt kjønnsbalansen i bransjen, og det er svært mange kvinner hos advokatfirmaene på de lave nivåene, mens det er nesten bare menn på direktør og partnernivå.
Det er også for få kvinnelige rollemodeller på topp i næringslivet.
Det jobbes derfor med å få på plass et mentorprogram for kvinnelige talenter i bransjen, og også å se på strukturert oppfølging av kvinner i permisjon.
Det skal i høst gjøres en ny kartlegging av bransjen for å se på utviklingen på to år.
Ressursgruppen har også politiske tema på dagsorden, ikke minst å jobbe for at flest mulig store selskap blir værende i regionen. Dette har ikke fått nok oppmerksomhet så langt i gruppens arbeid.

Ressursgruppens nettside med presentasjon av hovedsaker  export news to RSS

Articles Per Page:

Høstens godbiter står i kø - 14.08.2017

Fintech, bompenger, formuesskatt, digitalisering, vekstskapere, økonomiske utsikter - og hagefest! Godbitene står i kø på Bergen Næringsråds møtearena i høst.

Les mer »

Vil gjøre Norge ledende på fintech - 10.08.2017

Mer enn 20 sentrale virksomheter har etablert foreningen «Finance Innovation» i Bergen. Foreningen hadde sitt første formelle styremøte i dag.

Les mer »

Skal kåre Årets Unge Ledertalent - 28.06.2017

Adecco og Bergen Næringsråd har inngått avtale om å samarbeide om en ny ledelseskonferanse der kåring av Årets Unge Ledertalent er én av begivenhetene.

Les mer »

Hidden champion - 27.06.2017

Bergen har mange spennende bedrifter som er lite kjent for folk flest. Visste du at det på Nyborg i Åsane ligger et spennende shippingselskap med over 30 skip?

Les mer »

Skal bedre omdømmet og øke rekrutteringen - 21.06.2017

Med olje- og energiministeren på plass, lanserte ressursgruppe Olje & Gass og samarbeidspartnere et nytt prosjekt for å nå ungdommer i videregående skole.

Les mer »

Planlegg nå - og bli med på folkefesten! - 06.06.2017

Sykkel-VM 16.- 24. september byr på utfordringer, men også mange muligheter.

Les mer »

Siste sjanse for Digitaliseringsskole - 24.05.2017

Fredag 2. juni starter kull 2 på Digitaliseringsskolen. Skolen er fulltegnet, men det kan bli noen ledige plasser. Meld deg på nå hvis du vil ha plass.

Les mer »

Støtteordningene må forenkles - 23.05.2017

Næringslivet ønsker seg bedre oversikt over støtteordninger og forenklet saksbehandling når de skal satse internasjonalt.

Les mer »

Vil beholde flere kvinner - 23.05.2017

Et nytt mentorprogram for kvinnelige talenter skal bidra til at flere kvinner blir værende i advokat- og konsulentselskapene og dermed øke kvinneandelen i ledende posisjoner.

Les mer »

Vil beholde flere kvinner - 23.05.2017

Et nytt mentorprogram for kvinnelige talenter skal bidra til at flere kvinner blir værende i advokat- og konsulentselskapene og dermed øke kvinneandelen i ledende posisjoner.

Les mer »

Svak fremgang, men langt til toppen - 16.05.2017

En ny undersøkelse viser at planprosessene i Bergen kommune oppleves som svakt forbedret. Det er likevel langt frem til toppen og andre norske storbyer.

Les mer »

Revidert: Positivt for forsknings- og kulturbyen - 11.05.2017

Regjeringens forslag til revidert statsbudsjett styrker forsknings- og kulturbyen Bergen. Det foreslår også positive insentiver for investeringer i nye selskaper.

Les mer »

Tusen havforskere går sammen - 11.05.2017

I revidert statsbudsjett foreslår regjeringen å slå sammen Havforskningsinstituttet og NIFES – Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning. Fra 1. januar 2018 vil nær tusen havforskere være samlet – etter hvert også under samme tak.

Les mer »

Stor stemning på rekrutteringsdagen - 08.05.2017

Spenningen var til å ta og føle på da arbeidsgivere skulle møte sine utvalgte trainee-kandidater for første gang på Trainee Vest sin rekrutteringsdag mandag.

Les mer »

Mulighetsbanken åpnet - 08.05.2017

- Èn arbeidsledig er èn for mye, så byrådsleder Harald Schjelderup da Mulighetsbanken ble åpnet mandag formiddag. Mulighetsbanken skal være et møtested for arbeidssøkende i Bergen og omegn.

Les mer »

Den eneste veien er oppover - 05.05.2017

Hun er mer enn gjennomsnittlig opptatt av teknologi og vet hvor det finnes 1300 milliarder som kan brukes til veibygging. Møt Lisbet Nærø, ny styreleder i Bergen Næringsråd.

Les mer »

E16: Lovet 2022, håper på 2021 - 05.05.2017

Fra scenen under ØstVest-konferansen torsdag, lovet samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen oppstart på arbeidet med E16 i 2022. Venstres Terje Breivik ba hordalendingene legge ytterligere press på ham selv og regjeringen.

Les mer »

Samarbeidet med Kina videreføres - 27.04.2017

En forretningsdelegasjon fra Bergens kinesiske vennskapsby, Dalian, møtte i dag representanter fra Bergen Næringsråd. Møtet var svært positivt, og det ble undertegnet en avtale om samarbeid mellom næringslivets representanter i de to byene.

Les mer »

Nytt styre i Bergen Næringsråd - 24.04.2017

På generalforsamlingen i Bergen Næringsråd i kveld ble Lisbet Nærø, adm. direktør i Fana Sparebank valgt til ny styreleder etter Ole-Eirik Lerøy.

Les mer »

Her er vår Årsrapport for 2016 - 23.04.2017

I dag er det generalforsamling i Bergen Næringsråd. I årsrapporten finner du alle de viktigste sakene vi jobbet med i 2016.

Les mer »

Master om Samspill - 18.04.2017

Spiller offentligheten og næringslivet på lag for å integrere innvandrere, og skape nye arbeidsplasser? Når Johanne Vaagland er ferdig med sin mastergrad våren 2018 vil vi ha økt kunnskap om hvordan dette samspillet fungerer.

Les mer »

Stor rift om plassene i Trainee Vest - 03.04.2017

Bergen Næringsråds Trainee Vest-program har presentert et rekordstort antall stillinger og fått rekordmange søkere. Over 800 kandidater har meldt sin interesse, men kun 18 heldige slipper gjennom nåløyet.

Les mer »

Populær digitaliseringsskole - 28.03.2017

Digitaliseringsskolen som starter opp på fredag er fulltegnet med lang venteliste. Bergen Næringsråd setter derfor opp en ny skole med oppstart 2. juni. Meld deg på her.

Les mer »

Velger fire hovedveier øst-vest - 20.03.2017

-Ja takk til alt er ingen avklaring, og det høres ut som Hardangervidda skal bli en ren sommervei. Dette er en innstilling som ikke avklarer noe som helst.

Les mer »

Bergen Carbon Solutions vant SPIR-prisen - 16.03.2017

SPIR-prisen 2017 er tildelt Bergen Carbon Solutions. Selskapet har utviklet en metode som gjør det mulig å tjene penger på CO2-fangst. Prisen ble delt ut under Fornybarkonferansen denne uken.

Les mer »

Følg Fornybarkonferansen live! - 15.03.2017

Følg konferansen direkte fra Clarion Hotel Edvard Grieg i dag.

Les mer »

Warnckes åpning av Fornybarkonferansen - 15.03.2017

Bergen Næringsråds adm. dir. Marit Warncke åpnet onsdag Fornybarkonferansen, den syvende i rekken. Les hennes åpningsinnlegg her.

Les mer »

Fortidens praktverk kartlagt - 13.03.2017

Bergen Næringsråd eier mye flott kunst i form av malerier, møbler og inventar. Et møysommelig arbeid har resultert i at alt nå er dokumentert, kategorisert og taksert.

Les mer »

Fire råd til regjeringen - 06.03.2017

Vi vil påstå at Hordaland kommer godt ut i Nasjonal transportplan, men det er behov for raskere oppstart.

Les mer »

Hordaland NTP-vinner - 28.02.2017

Regjeringen innfrir alle de 4 hovedkravene fra Hordaland i kommende Nasjonal transportplan (NTP).

Les mer »

4 prioriterte samferdselsprosjekt - 20.02.2017

Hordaland la fram regionens fire prioriterte samferdselsprosjekt på Stortinget denne uken; Sotrasambandet, byvekstavtale, E 16 og E 39.

Les mer »

Flere nyheter på Møtearenaen i år - 16.02.2017

Bergen Næringsråds arrangementer har hatt en pangstart i det nye året. I løpet av den siste måneden har over 2.000 personer vært innom møtearenaen. 2017 byr på flere spennende nyheter.

Les mer »

Full fart for Ressursgruppe Digitalisering - 14.02.2017

Det blir full fart for digitalisering fremover med Bergen Næringsråds nye ressursgruppe. Se hvem som sitter i den nye gruppen.

Les mer »

Sett fart på bedriften! - 06.02.2017

Arbeidstakeres trivsel og tilhørighet til bedriften er essensielt for at bedrifters virksomhet skal gå godt!

Les mer »

Norske ledere skjønner ikke viktigheten av digitalisering - 01.02.2017

Kun 2 % av lederne i norske bedrifter skjønner viktigheten av digitalisering for bedriftens videre overlevelse. – Det er utrolig viktig at ledere holder seg oppdatert på det som skjer digitalt for å holde seg konkurransedyktige, mener Eirik Andreassen, rådgiver i prosjektet Digital Norway

Les mer »

Hyssingen Produksjonsskole feiret 2-års jubileum - 25.01.2017

Hyssingen Produksjonsskole feiret 2-års jubileum 24. februar, og inviterte til åpen dag med ulike kulturelle innslag, omvisninger og prestasjoner av de ulike verkstedene.

Les mer »

Populær møtearena - 18.01.2017

Over 12.000 deltakere var innom arrangementene til Bergen Næringsråd i fjor. Konferansene samler flest folk, men også frokostmøtene på Grand er svært godt besøkt.

Les mer »

Nye studenter på plass - 13.01.2017

I vår er to nye studenter fra UiB på plass som praksisstudenter i Bergen Næringsråd. Begge studerer sammenlignende politikk og er veldig spente på semesteret som kommer.

Les mer »

Inn i et mer optimistisk år? - 12.01.2017

Medlemmene i Bergen Næringsråd var pessimistiske for finansmarkedets utvikling i 2016, men utfallet viste seg å bli bedre enn de trodde.

Les mer »

Trainee Vest, - en gavepakke til bedriftene! - 11.01.2017

Bergen Næringsråd søker bedrifter som vil være med i Trainee Vest programmet i 2017. Trainee Vest ble etablert i 2008 av Studentsamskipnaden i Bergen. I 2016 overtok Bergen Næringsråd det vellykkede programmet.

Les mer »

Vestlandet står midt i omstillingen - 04.01.2017

Vestlandet sliter fortsatt, det går så det suser i Trondheims- og Osloregionen, men pilene peker i riktig retning også her vest. Unntaket er petroleumsnæringen.

Les mer »

Viktig steg for marin klynge i Bergen - 03.01.2017

Samlokalisering av marin forskning og forvaltning har vært tema i RG Marin i Bergen Næringsråd i flere år, og noe Bergen Næringsråds administrasjon og styre har jobbet for.

Les mer »

Hvem fortjener SPIR-prisen 2017? - 13.12.2016

Hvem bør få klimateknologi- og fornybarprisen SPIR 2017? Send inn nominasjon innen 15. januar. Vinner kåres under Fornybarkonferansen i Bergen.

Les mer »

Ingrid Agasøster er årets Sunniva - 08.12.2016

Ingrid Agasøster i Vizrt er kåret til årets Sunniva. Prisen ble delt ut under Bergen Næringsråds tradisjonelle julelunsj fredag.

Les mer »

Står sammen om Vestlandet - 05.12.2016

En styrket Vestlandsregion er et verktøy for et bedre og sterkere Norge. Visjonen om Vestlandsregionen bundet tett sammen, er en visjon verdt å stå sammen om, skriver næringsforeningene på Stord og i Stavanger-, Haugesund- og Bergensregionen i felles høringsuttalelse.

Les mer »

Auksjon for Bergen Næringsråd - 05.12.2016

Restaurantvirksomheten i Ricks-stuene i Veiten 3 er for lengst avsluttet, og lokalene skal nå ryddes. Flotte gamle malerier, møbler og annet inventar vil auksjoneres bort 7. desember kl 18:00.

Les mer »

- Havet er fremtiden! - 23.11.2016

Utenriksminister Børge Brende var tydelig på at verdiskaping fra havnæringene blir viktig for Norges fremtid under dagens dialogmøte i Bergen Næringsråd.

Les mer »

Økt samarbeid om mangfold og integrering - 23.11.2016

Bergensregionen møter på lik linje med resten av Norge og Europa utfordringer med å integrere flerkulturelle grupper. Gjennom vår nyopprettede Ressursgruppe Mangfold og Inkludering og økt samarbeid med offentlige aktører er målet en raskere og bedre integrering i arbeidslivet.

Les mer »

Vimond Media Solutions fikk Villsauen 2016 - 21.11.2016

Næringsminister Monica Mæland delte ut Hordalands internasjonaliseringspris under Årsmiddagen til Bergen Næringsråd 18. november.

Les mer »

Raftostiftelsen hipset - 19.11.2016

Raftostiftelsen ble hipset på Årsmiddagen, mens Gunnar Gran og Jan Thore Urheim ble tildelt hederstegn.

Les mer »

Det Glade Budskap - 18.11.2016

Bergen Næringsråd har i 2016 delt ut til sammen 365.000 kroner fra ulike legat og fond. 360 000,- av disse tildeles Hyssingen Produksjonsskole.

Les mer »

- Må ta ansvar - 18.11.2016

- Næringslivet må ta ansvar, være en stabiliserende faktor og bidra til positiv endring og utvikling, sa styreleder Ole-Eirik Lerøy i sin åpningstale på Årskonferansen.

Les mer »

- Sats knallhardt på utdanning - 18.11.2016

- Selskaper som driver bærekraftig har i snitt bedre avkastning enn de som ikke driver bærekraftig, sa Martin Bech Holte, leder for McKinsey i Norge, på Årskonferansen.

Les mer »

Forskere vant Idékonkurransen - 18.11.2016

Professor Mustafa og hans forskergruppe vant i dag "Idékonkurransen 2016". Prisen ble delt ut av næringsminister Monica Mæland på Årskonferansen til Bergen Næringsråd.

Les mer »

- Bergen er havbyen - 18.11.2016

Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, sier FNs bærekraftsmål nr. 14, «Liv under vann», er en gave til norsk næringsliv og mener ingen i verden er bedre posisjonert enn Bergen.

Les mer »

Time to step up! - 17.11.2016

- Jeg håper Årskonferansen vil løfte oss opp fra hverdagens mange utfordringer, gi oss perspektiv og glimt av fremtiden, sier adm. direktør Marit Warncke før fredagens konferanse.

Les mer »

Bærekraftsuniversitetet - 16.11.2016

FNs bærekraftsmål passer Universitetet i Bergens strategi som hånd i hanske, mener UiBs rektor. - Få andre institusjoner enn universitetene kan angripe verdens utfordringer med den bredden som er nødvendig.

Les mer »

Vår suksess finnes i havrommet - 16.11.2016

- Norge er verdens tiende største land hvis vi inkluderer havrommet. Her ligger ressurser og et potensial som krever at vi tar lederskap for å kapitalisere på havrommet i fremtiden, sier regionsleder Geir Inge Lunde i PwC.

Les mer »

Samfunnsansvar ligger i røttene våre - 16.11.2016

Sparebanken Vest vil øke sitt samfunnsansvar i årene fremover. De vil bidra til økt kunnskap, økt omstilling og et bedre liv for vestlendingene.

Les mer »

Prøv selvkjørende buss! - 15.11.2016

Fredag og lørdag kan alle i Bergen få teste en elektrisk selvkjørende buss.

Les mer »

Ni av ti unge vil jobbe for ansvarlige bedrifter - 14.11.2016

Bærekraft og samfunnsansvar er veldig viktig for unge i næringslivet viser en fersk undersøkelse utført av de unge næringslivsnettverkene i Bergen.

Les mer »

Næringslivet, den nye aktivisten - 11.11.2016

Av alle FNs 17 bærekraftsmål er det målet om å oppnå mindre ulikhet som har minst fremgang. I alle verdens regioner fortsetter ulikhetene å øke. Det gir en ustabil verden, og det er «bad for business».

Les mer »

Bærekraft og business - 10.11.2016

Den 9. august var årets ”overshoot day”, dagen da vi hadde brukt opp klodens fornybare naturressurser dette året. Resten av året lever vi på lånt naturkapital. Hva kan din bedrift gjøre med det?

Les mer »

1 million historier om vår fremtid - 08.11.2016

Johann Olav Koss jobber hver dag for å gi barn og unge over hele verden en bedre fremtid gjennom lek, idrett og god utdanning. Møt ham på Årskonferansen 18. november.

Les mer »

Innspillsmøte med Hordalandsbenken - 04.11.2016

Fjerning av formuesskatt, opprettholde TV 2 i Bergen, infrastrukturmidler og statlige arbeidsplasser til Bergen var tema da styret i Bergen Næringsråd møtte Hordalandsbenken.

Les mer »

Livsstilsykdommer er den største trusselen mot folkehelsen - 28.10.2016

At alle kan leve friske og sunne liv er en forutsetning for å oppnå bærekraftig utvikling. På Årskonferansen 18. november kan du høre mer om hvordan næringslivet kan bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål.

Les mer »

Stort potensiale i helsenæringen - 25.10.2016

Helsenæringen er i kraftig vekst, og stadig flere bedrifter arbeider med helserelaterte prosjekter. Likevel er det flere utfordringer i skjæringspunktet mellom det offentlige og private, før næringen kan slå ut i full blomst.

Les mer »

Veikart for fossilfri transport - 24.10.2016

Bergen ligger godt an til å bli fossilfri i 2030. Vårt veikart overoppfyller kommunens grønne plan. Se kortversjonen av vår tiltaksplan.

Les mer »

Sammen for en bedre morgendag - 10.10.2016

Statsminister Erna Solberg oppfordret til tålmodighet, nytenkning og djervhet i sin Lehmkuhlforelesning. 18. november kommer hun til Årskonferansen for å snakke om de samme temaene.

Les mer »

Time to step up - 07.10.2016

I fjor ble FNs medlemsland enige om 17 globale, felles mål for en bærekraftig utvikling frem mot 2030. Bærekraftsmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng, er ambisøse og stiller store krav til oss alle – også næringslivet.

Les mer »

Statsbudsjettet 2017: Bedre vilkår for næringslivet - 06.10.2016

Regjeringens forslag til statsbudsjett inneholder en rekke tiltak som imøtekommer innspill fra Bergen Næringsråd, men det er ikke alt vi er like tilfredse med. Her er vår kommentar til statsbudsjettet. 

Les mer »

Business is where human rights started - 06.10.2016

I et stadig mer globalisert marked, står også næringslivet i Bergen overfor utfordringer som korrupsjon og brudd på menneskerettigheter. - Det er viktig at næringslivet presser på for å få på plass et fast internasjonalt lovverk for sosialt samfunnsansvar, mener John Morrison, adm. direktør for Institute for Human Rights and Business.

Les mer »

Nominer kandidater til Sunnivaprisen - 05.10.2016

Sunnivaprisen deles ut til en kvinnelig leder under Bergen Næringsråds årlige julelunsj. Vi ønsker kandidater til prisen for 2016.

Les mer »

Hvem bør bli årets Villsau? - 04.10.2016

Hordalands internasjonaliseringspris Villsauen skal deles ut for tolvte gang under Årskonferansen 18. november. Hvem mener du fortjener prisen? Næringslivet i Bergen oppfordres nå til å komme med kandidater. Hordalands internasjonaliseringspris – Villsauen – er et samarbeid mellom Hordaland fylkeskommune og Bergen Næringsråd. Initiativtakerne ønsker med prisen...

Les mer »

Innovasjon er veien videre - 03.10.2016

FNs bærekraftsmål opptar i stor grad den yngre generasjonen. Sosial likhet, klimavennlig drift og et bredere samarbeid på tvers av sektorer er det sentrale for den yngre generasjonen - noe bedrifter må innrette seg etter for å lykkes.

Les mer »

Norges gullæra er over - 28.09.2016

Norges gullæra er over, men likevel er de økonomiske utsiktene gode. Til tross for usikkerhet i oljebransjen viser tall at oljeformuen aldri har vært større.

Les mer »

Fortetting, byspredning og forutsigbarhet - 22.09.2016

Byrådets fortettingsstrategi for byutvikling var oppe til debatt da «Strategisk temakartet BERGEN 2030» ble diskutert. Temakartet tegner opp syv fortettingsområder for byutvikling og syv områder for næringsareal til lager og industri.

Les mer »

Årskonferansen 2016 - 21.09.2016

Årskonferansen tar i år utgangspunkt i FNs 17 bærekraftmål. Målene er en klar bestilling til verdens ledere innen politikk og næringsliv.

Les mer »

Lederskrifte i ressursgruppe Fornybar Energi - 14.09.2016

Rune Birkeland går av som leder for ressursgruppe Fornybar Energi. Ingrid Von Streng Velken overtar som ny leder for gruppen.

Les mer »

Grønne transporttiltak for Bergensområdet - 08.09.2016

Bergen Næringsråds Ressursgruppe Transport la i dag frem en plan med en rekke tiltak for å gjøre Bergensområdet fossilfritt innen 2030.

Les mer »

Volvo bretter opp ermene - 08.09.2016

Volvo introduserer nye alternativer til de tradisjonelle drivstoffene og grønnere, mer effektive trailere.

Les mer »

Fremtiden er lys for IKT-bransjen - 06.09.2016

IKT-bransjen i Hordaland vokser viser en omfattende kartlegging gjort av Bergen Næringsråds Ressursgruppe Digitalisering.

Les mer »

Ringvei Øst må på plass - 30.08.2016

I leder i BA 26.08 snakker avisen ned og prøver å skrinlegge Ringvei Øst. Det kan ikke stå uimotsagt, for BAs innspill er helt feil retning å gå om vi skal løse trafikkutfordringene i Bergensregionen

Les mer »

Vi står overfor en ny verden som påvirker næringslivet - 25.08.2016

Tidligere sjefsøkonom i Handelsbanken, Knut Anton Mork, mener at utviklingen de siste årene beveger seg mot det han kaller en "ny verden". Brexit og Trump er blant de nye og uforutsette utfordringene vi står ovenfor i verdenssamfunnet.

Les mer »

Elektrisk buss uten sjåfør kommer til Bergen - 25.08.2016

I høst kan bergensere stifte bekjentskap med en førerløs elbuss.

Les mer »

Vegvesenet anbefaler Ringveg Øst - 24.08.2016

Onsdag 24. august la Statens Vegvesen frem sin utredning om Ringveg Øst og E39 utenom Bergen sentrum. Vegvesenets anbefaling er i tråd med innspillene fra Bergen Næringsråd.

Les mer » 
RSS  |  Sideoversikt
Membership Software by APT